Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 76 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]

KURZ_Korekčný program Mirabilis pre žiakov s problémami v správaní v ZŠ

Svetlana Síthová
Kedy: 21. 4. 2018
Kde: Partizánske

  Vzdelávací jednodňový kurz pre odborníkov z praxe   Korekčný program pre deti s problémami v správaní v prostredí základnej školy      Cieľové skupiny:  - pedagógovia z I. a II. stupňa ZŠ  - sociálny pracovník, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg  - psychológ, - študenti daných odborov   Obsah kurzu:  prezentácia a ...

# zobrazení: 2365

DYNAMIKA A PORIADOK SYSTÉMOV

Jana Dejová Hánová
Kedy: 21. 4. 2018
Kde: Žilina

Stavaním systemických konštelácií je možné riešiť problémy vo vzťahoch v rodine, na pracovisku, zdravotné aj iné problémy. Vonkajší pohľad na systém objasňuje postavenie jednotlivca v ňom, ako aj jeho vzťahy k ostatným článkom (osobám) systému. Môžeme postaviť systemické konštelácie, ktoré reprezentujú skupiny osôb, napr. systém rodiny, pracovného kolektívu, záujmovej skupiny a ďalšie. Ale dajú ...

# zobrazení: 304

"Rorschachova metóda pre pokročilých (podľa Exnera)" - dlhodobý kurz

Martin Čižmárik
Kedy: od 19. 4. 2018 do 21. 4. 2018
Kde: Košice

Dobrý deň, po dohode s p. PhDr. Antonom Polákom (lektorom kurzov „ROR podľa Exnera“) si Vám dovoľujem oznámiť, že pod jeho vedením pokračuje dlhodobý kurz/skupina „Rorschachova metóda pre pokročilých“.   Kurz sa koná v Košiciach, s frekvenciou 2x ročne po 3 dni, pričom začiatky sú vo štvrtok o 13.00 a plánované ukončenia v sobotu poobede ...

# zobrazení: 301

Posadnutosť mysle a fanatizmus z pohľadu analytickej psychológie

Jana Bryjová
Kedy: od 21. 4. 2018 do 22. 4. 2018
Kde: Poprad - Tatranská galéria

Vážení kolegovia, pozývame Vás na seminár, ktorý sa bude zaoberať psychologickým fenoménom fanatizmu, podstatou radikalizácie a extrémizmu v živote a v terapii ako aj s jeho hlbinnou dynamikou. Lektorom seminára je jungovský analytik Vladislav Šolc - pôvodom Slovák- žijúci a pôsobiaci v USA. Je autorom viacerých hlbinne orientovaných kníh - Ve jménu Boha, Fanatizmus v pojetí hlubinné psychologie, ...

# zobrazení: 202

Systemická muzikoterapia

Monika Adamčíková
Kedy: od 20. 4. 2018 do 22. 4. 2018
Kde: Bratislava

KRAJINOU DUŠE NA LODI HUDBY MGR., MGA. ZDENĚK Š I M A N O V S K Ý - WORKSHOP V BRATISLAVE ! Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský /www.simanovsky.cz/, známy český psychológ, pedagóg, muzikoterapeut  a konštelár v apríli opäť zavíta do Bratislavy. Po úspešnom dvojročnom výcviku v hudobno-dramatických terapiách a konšteláciách a kurzoch v Banskej Bystrici, či ...

# zobrazení: 254

Ako využiť kreatívne myslenie v kariérovom poradenstve? (vstup voľný - registrácia potrebná)

Lenka Martinkovičová
Kedy: 23. 4. 2018
Kde: SAAMS, Križkova 9, 81104 Bratislava

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (www.rozvojkariery.sk) opäť organizuje workshop pre členov i nečlenov. Tentokrát s Alexandrou Kello, ocenenou v súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2017.   O workshope: Kreatívne myslenie je jednou z kľúčových zručností pre 21. storočie. Interaktívny workshop s Alexandrou Kello (www.kreativnemyslenie.sk) odpovie na nasledovné ...

# zobrazení: 40

Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou

Vladimír Hambálek
Kedy: od 26. 4. 2018 do 27. 4. 2018
Kde: Bratislava

2. modul tohto vzdelávacieho cyklu sa venuje práci s párom, rodičmi a rodinou. Práca s dvomi alebo viacerými klientmi naraz kladie vyššie nároky na praktického pracovníka srodinou a azda aj preto je rodinná terapia považovaná za takú dôležitú a pritom sa tak zriedkavo uskutočňuje. Na konci workshopu by mali účastníci: vedieť viesť rozhovor s pármi a rodinami takým spôsobom, aby sa stal ...

# zobrazení: 453

Techniky artefiletiky pre rozvoj grafomotoriky

Bronislava Plešková
Kedy: 27. 4. 2018
Kde: Bratislava - Dúbravka

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí. Kurz predstaví také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu, empatiu ...

# zobrazení: 673

KURZ KLASICKEJ HUDOBNEJ IMPROVIZÁCIE

Jiří Pazour
Kedy: 28. 4. 2018
Kde: Bratislava

KURZ KLASICKÉ HUDEBNÍ IMPROVIZACE s Jiřím Pazourem v Bratislavě   Jednodenní kurz klasické hudební improvizace je určen širokému okruhu zájemců; hudebním pedagogům, studentům, profesionálním i amatérským hudebníkům (klavíristům, skladatelům, ale i ostatním instrumentalistům), muzikoterapeutům nebo i hudebním neprofesionálům se zájmem o tento hudební obor. Náplň kurzu: - seznámení s ...

# zobrazení: 157

Stimulácia emočného prežívania klienta v sociálnych službách s využitím expresívnych techník Ruky

Monika Piliarová
Kedy: od 27. 4. 2018 do 28. 4. 2018
Kde: Facilitas n.o., Spišské námestie 4, Košice

Prepojenie teoretických vedomostí a praktických zručností arteterapie. Teoretický základ ponúkajúci špecifiká individuálnej a skupinovej arteterapie, prípravu a priebeh stretnutí je posilnený zážitkovou formou, cez rôzne výtvarné médiá a arteterapeutické techniky, zamerané na sebapoznanie, sebaakceptáciu, sebarealizáciu a kreativitu. Celý tento proces je veľmi silný z hľadiska ...

# zobrazení: 160

SNOEZELEN V PRAXI – JEDNODENNÉ ŠKOLENIE

Jana Hrčová
Kedy: 28. 4. 2018
Kde: Detské mestečko Zlatovce, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín – Zlatovce

Na školení získate poznatky a zručnosti vo využití jednotlivých prvkov a komponentov v multisenzorickej miestnosti, oboznámime vás s procesom zostavovania a priebehu Snoezelen jednotiek a vyškolíme v metódach a formách práce v multisenzorickom prostredí. Prakticky si vyskúšate vybrané námety na Snoezelen jednotky a získate informácie o možnostiach diagnostiky ...

# zobrazení: 108

Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok

Druhý Krok
Kedy: od 27. 4. 2018 do 29. 4. 2018
Kde: Bratislava

Akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení z roku 2017 pripravujúce ich pre efektívnu prácu na rozvíjanie prosociálneho správania detí s názvom:   Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov (pre odborných pracovníkov, 40 vyučovacích hodín z toho 30 hodín ...

# zobrazení: 566

Zážitkový kurz Sila hnevu

Soňa Pekarovičová
Kedy: od 27. 4. 2018 do 29. 4. 2018
Kde: Bratislava Petržalka

Zážitkový kurz Sila hnevu je určený rodičom detí vo veku 2 - 6 rokov. Je určený rodičom, ktorí chcú lepšie zvládať hnevlivé situácie, ale aj tým, ktorí pociťujú kvôli detskému hnevu obavy. Sú vhodné, ak hľadáte nový spôsob ako reagovať na detský hnev. Na kurze: budeme rozvíjať rodičovské zručnosti potrebné na zvládanie detského hnevu cez zážitkové učenie nahliadneme na prežívanie rodičov. ...

# zobrazení: 154

Prvá pomoc pre pomáhajúce profesie

Andrej Remšík
Kedy: od 5. 4. 2018 do 30. 4. 2018
Kde: Bratislava - Devínska Nová Ves OC Glavica

Radi by sme Vám ponúkli praktické odborne školenie prvej pomoci s profesionálnym zdravotníckym záchranárom, ktorý zároveň pôsobí aj v oblasti prevencie, ale aj v oblasti pomáhajúcich profesií (psychológia, psychoterapia, bezpečnosť). Ponúkame Vám v mesiaci Apríl 2 termíny v rozsahu 4 - 6 hodín (záleží od počtu účastníkov) školenie prvej pomoci, ktoré každý z Vás môže v živote ...

# zobrazení: 250

Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde? Príčiny zlyhávania u detí so ŠVVP

Viera Lutherová
Kedy: 2. 5. 2018
Kde: Trebišov

Pozývame Vás na jednodenný seminár, ktorý je určený predovšetkým učiteľom I., výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom, školským a poradenským psychológom, asistentom a študentom príslušných odborov.  Cieľ seminára: zlepšiť porozumenie fungovaniu žiakov so ŠVVP bližšie sa oboznámiť s jednotlivými dysfunkciami CNS vedieť lepšie prispôsobiť výukové a testovacie ...

# zobrazení: 195

Prednáška pre pedagógov SVET INTEGROVANÝCH ŽIAKOV

Svetlana Síthová
Kedy: 4. 5. 2018
Kde: Holíč

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Holíči a Súkromné centrum Mirabilis v Partizánskom vás pozývajú na zážitkovú prednášku pre pedagógov Svet integrovaných žiakov Termín: 4. máj (piatok) 2018 od 9:00 do 14:00 hod. Miesto: spoločenská miestnosť Strednej odbornej školy, Nám. sv. Martina 5, Holíč Registrácia: pedagogičky a pedagógovia zo základných škôl okresu ...

# zobrazení: 142

Odborná konferencia "Komplexná terapia vývinových porúch"

Katarína Sipos
Kedy: od 5. 5. 2018 do 6. 5. 2018
Kde: Hotel Sheraton, Bratislava

Komplexná terapia vývinoých porúch je interaktívna konferencia pre lekárov, logopédov, psychológov, pedagógov, terapeutov, pomáhajúce profesie a pre rodičov detí s vývinovými ťažkosťami. Cieľom konferencie je odovzdať komplexné, teoretické, a najmä praktické informácie a skúsenosti z rôznych oblastí, týkajúcich sa terapeutických a pomáhajúcich profesií nielen pre odborníkov, ale aj rodičov ...

# zobrazení: 248

Klinický symptóm ako zrozumiteľná symbolická projekcia vývinového diania...

Michaela Souček Vaňová
Kedy: 11. 5. 2018
Kde: Banská Bystrica, Pedagogická fakulta UMB

"...a adaptívneho vzťahového správania detí".  Lektorka: PhDr. Eva Reichelová, CSc., klinická psychologička a psychoterapeutka.   Pozývame Vás na celodenný odborný seminár (9:30-16:00) akreditovaný Slovenskou komorou psychológov (6 kreditov). Počet účastníkov je limitovaný, registrácia prebieha do 30.4.2018. Program seminára nájdete v priloženej pozvánke. Podrobné informácie zašleme ...

# zobrazení: 175

Nenávidím ťa - neopúšťaj ma. Dynamika hraničnej poruchy osobnosti.

Zuzana Hitková
Kedy: 12. 5. 2018
Kde: Bratislava

"Nenávidím ťa - neopúšťaj ma" sú silne protichodné emočné stavy, často intenzívne prežívané ľuďmi s hraničnou poruchou osobnosti (HPO). Intenzita a rýchle striedanie týchto emočných stavov spôsobuje utrpenie nielen ľuďom, ktorí takto vo vzťahoch reagujú, ale aj ich blízkym. V rámci workshopu si priblížime obraz HPO a pozrieme sa na príčiny jej vzniku. Pozornosť budeme venovať rôznym ...

# zobrazení: 689

Slová a príbehy v arteterapii

Katarína Mihinová
Kedy: 12. 5. 2018
Kde: Bratislava

Slová a príbehy v arteterapii   Často arteterapia nastupuje tam, kde nestačia slová. No aj tak je veľa spôsobov ako slová, texty, príbehy prepájať s výtvarným tvorivým procesom a využívať liečivý potenciál oboch modalít. Ak nevieme nájsť vlastné slová, môžeme si požičať text niekoho iného, čo nás inšpiruje k tvorbe a následnému zamysleniu. Alebo nám po výtvarnom ...

# zobrazení: 261

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]