Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 61 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]

Preventívny program Mirabilis pre mládež vo veku 13 - 18 rokov

Svetlana Síthová
Kedy: 23. 5. 2017
Kde: Partizánske

Odborný jednodňový kurz Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov S programom ďalej môžu pracovať odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení : - sociálny pedagóg, psychológ, špeciálny pedagóg, vychovávateľ a odborní zamestnanci na školách : - výchovný poradca, koordinátor prevencie, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, ...

# zobrazení: 364

Odborný workshop pre odborníkov z praxe : Diagnostika ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

Svetlana Síthová
Kedy: 24. 5. 2017
Kde: Partizánske

 Workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti   Workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti detí ponúka podporný rámec odborníkom, ktorí sa zaoberajú problematikou posudzovania školskej pripravenosti detí na vstup do ZŠ. Cieľom je ponúknuť unifikovanú štruktúru diagnostického procesu školskej zrelosti detí s ohľadom na kvalitu ...

# zobrazení: 1059

Medzinárodná konferencia SLOBODNÍ V DEMENCII

Lucia Šuplatová
Kedy: od 23. 5. 2017 do 24. 5. 2017
Kde: Austria Trend Hotel ,Bratislava

Občianske združenie Terapeutika Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu SLOBODNÍ V DEMENCII  a zážitkové workshopy o prístupoch v starostlivosti o ľudí s demenciou s certifikovanými lektormi Reminiscencia (Španielsko), Validácia® Naomi Feil (Rakúsko) a Tanečno-pohybová terapia (USA). Konferencia je určená všetkým tým, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu so staršími dezorientovanými ...

# zobrazení: 250

Arteterapeutické techniky pre deti s mentálnym zdravotným znevýhodnením

Monika Adamčíková
Kedy: 26. 5. 2017
Kde: Banská Bystrica

Ak sa chcete dozvedieť ako pracovať arteterapeuticky s deťmi s mentálnym znevýhodnením, akú silu v sebe ukrýva kresba a ako „výtvarná“ hra ovplyvňuje život detí, príďte na náš workshop.Prihlášky a viac info na: info@mterapio.sk / 0944 417 988počet účastníkov max. 13ČAS / DÁTUM: 26.máj CENA: 39 eurMIESTO KONANIA: Banská Bystrica (adresa bude upresnená)Cieľ kurzu: Kurz sa ...

# zobrazení: 252

Ako viesť systemický rozhovor

Zuzana Valábková
Kedy: 27. 5. 2017
Kde: Modra

Kurz vedený PhDr. Ivanou Skoumalovou  je zameraný na získanie základných zručností viesť pomáhajúci rozhovor tak, aby tento rozhovor bol užitočný, podnecujúci a podporujúci zdroje a kompetencie klienta. Pomáhajúci pracovník nie je expertom, ktorý priamo spôsobuje zmenu u klientov, ale vedie rozhovor tak, aby ním zmenu podnecoval. Klient reaguje na tie podnety, ktoré korešpondujú s ...

# zobrazení: 829

Oidipovské období - hledání zdrojů

Tomáš Morcinek
Kedy: od 26. 5. 2017 do 28. 5. 2017
Kde: Brno

Kurz volně navazuje na kurzy o Reichových charakterových typech, ale jejich znalost není podmínkou účasti. Pro účastníky kurzů Reichových charakterových typů je pak sebezkušenostním prohloubením způsobu terapeutické práce v souvislosti s tématy rigidního a hysterického typu.Tématem bude tzv. odipovské vývojové období, které spadá zhruba do věku 3-5 let a ve kterém se poprvé životní energie dítěte ...

# zobrazení: 176

Krízová intervencia

Jana Bryjová
Kedy: od 27. 5. 2017 do 28. 5. 2017
Kde: POPRAD

Krízová intervencia je odborný prístup, ktorý zahŕňa včasnú bazálnu orientáciu v relevantných situačných a anamnestických okolnostiach , v zasiahnutých psychických, telesných a sociálnych funkciách a dostupných adaptívnych schopnostiach a zdrojoch človeka. Ide o odborný zásah, ktorý zahŕňa základnú diagnostiku aj prvky terapeutickej prvej pomoci, zaistenie potrebných opatrení, sprostredkovanie ...

# zobrazení: 120

III. medzinárodná arteterapeutická konferencia

Katarína Mihinová
Kedy: od 27. 5. 2017 do 28. 5. 2017
Kde: Bratislava

      OZ Artea pozýva na    III. Medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu od Múzy k Psyché 27. - 28. mája 2017 v Bratislave Zameraním konferencie bude prepájanie arteterapie s rôznymi expresívnymi a terapeutickými prístupmi a ich využiteľnosť pri práci s klientom ako aj v skupine. Prednášky a workshopy vedené odborníkmi zo ...

# zobrazení: 394

Spoločenský protokol, biznis protokol v praxi a základy diplomatického protokolu

Tatiana Ilavska
Kedy: 29. 5. 2017
Kde: Bratislava

Spoločenský protokol, biznis protokol v praxi a základy diplomatického protokolu   Termín konania: 29. 05. 2017 (08.30 - 17.00 hod.) Uzávierka prihlášok: 10. 03. 2017 Rozsah kurzu: 10 vyučovacích hodín   Miesto konania:  Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania Odbojárov 10/a (vo dvore) Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHDč.: 39, 61, 63, 74, 78, ...

# zobrazení: 346

Odborný workshop_Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení

Svetlana Síthová
Kedy: 30. 5. 2017
Kde: Partizánske

  Odborný konziliárny workshop  Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení   Cieľom odborného konziliárneho workshopu Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení je explorovať proces diagnostikovania z pozície špeciálneho pedagóga na cieľovú skupinu, t. j. na klientov z I. stupňa ZŠ.   OBSAH workshopu: - analýza ...

# zobrazení: 612

Práca s pozostalými v naratívnom prístupe

Zuzana Valábková
Kedy: od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017
Kde: Centrum vzdelávania a osobného rozvoja Sapience Modra

                Práca s pozostalými v naratívnom prístupe   Ľudia, ktorí stratili niekoho blízkeho, majú často pocit, že odišla i časť z nich samých. Táto okolnosť zvyčajne stojí za tým, prečo je také ťažké sa od zomrelého odpútať a žiť svoj život plnohodnotne ďalej. Michael White, zakladateľ ...

# zobrazení: 252

Práca s nevyliečiteľne chorými, umierajúcimi a ich blízkymi

Zuzana Valábková
Kedy: od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017
Kde: Centrum vzdelávania a osobného rozvoja Sapience Modra

Centrum vzdelávania Sapience v spolupráci s centrom Gaudia pripravilo dvojdňový kurz pre všetkých, ktorí sú v profesionálnom alebo osobnom kontakte s nevyliečiteľne chorými a umierajúcimi, prípadne s ich blízkymi a majú záujem sa hlbšie venovať špecifikám práce s touto cieľovou skupinou. Počas kurzu budete mať možnosť si viac uvedomiť vlastné postoje ...

# zobrazení: 263

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii

Zuzana Hitková
Kedy: od 1. 2. 2017 do 1. 6. 2017
Kde: Bratislava

SLEA Česká republika v spolupráci so SLEA Slovensko otvára druhý beh dlhodobého psychoterapeutického výcviku v existenciálnej analýze a logoterapii na Slovensku. Prijímacie pohovory budú prebiehať v období február – jún 2017 v Bratislave. Výcvik povedie PhDr. Dana Krausová (z českej Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu - SLEA), koterapeutkami budú PhDr. Petra ...

# zobrazení: 1351

PRÁCA S IMAGINÁCIOU, SYMBOLMI A TELESNÝM PREŽÍVANÍM V PORADENSKOM PROCESE

Vladimír Hambálek
Kedy: od 31. 5. 2017 do 1. 6. 2017
Kde: Bratislava, Štúrova 3, budova Luxor

Workshop je zameraný na možnosti aplikovania zážitkovej práce v kontexte poradenského, terapeutického, supervízneho či koučovacieho procesu. Počas workshopu sa dozviete ako podporiť prežívanie klientov, ich telesné uvedomovanie a reflexiu kreatívnym spôsobom, prostredníctvom práce so symbolmi, prostredníctvom imaginatívnych techník, fokusovaním na telesné aspekty a skúsenosti v rámci dialogického ...

# zobrazení: 208

Stimulačný program pre deti z rómskeho prostredia prvkami Feuersteina

Svetlana Síthová
Kedy: 2. 6. 2017
Kde: Partizánske

  Vzdelávací odborný seminár  Stimulačný program pre deti zo sociálne znevýhodneného rómskeho prostredia prvkami z Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania  Vzdelávací kurz je diferencovaný na dve časti: V prvej časti pod vedením Doc. PhDr. Kozubíka, PhD. analyticky odkryjeme symptomatológiu sociálneho znevýhodnenia z jej kvalitatívnej roviny. Druhá časť je praktická ...

# zobrazení: 731

1.česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie.

Zuzana Hitková
Kedy: 3. 6. 2017
Kde: Bratislava

Po 14 ročníkoch Dňa existenciálnej analýzy a logoterapie v Čechách a 2 ročníkoch Dňa existenciálnej analýzy a logoterapie na Slovensku začneme 3.6.2017 v Bratislave novú tradíciu česko-slovenských dní existenciálnej analýzy a logoterapie. Témou konferencie je "Bez tela to nejde - existenciálne-analytický prístup k témam tela a telesného prežívania." Ďalšie ročníky konferencie budú prebiehať ...

# zobrazení: 259

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami - obsadené

Jana Dejová Hánová
Kedy: 3. 6. 2017
Kde: Žilina

Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, liečebným, špeciálnym, sociálnym pedagógom a pracovníkom krízových centier. Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérovom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové. Karty si môžete pozrieť na ...

# zobrazení: 630

MEDIÁTOR – odborný seminár

Tatiana Ilavska
Kedy: od 24. 5. 2017 do 3. 6. 2017
Kde: Bratislava

  Pozývame vás na odborný seminár pre mediátorov   CĎV UK je registrovaný poskytovateľ vzdelávania v registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR   Termíny:  1. termín: 24.máj 2017 (streda) 2. termín: 25.máj 2017 (štvrtok) 3. termín: 02.jún 2017 (piatok) 4. termín: 03.jún 2017 (sobota)   Uzávierky prihlášok: 1. termín: 22.máj 2017 ...

# zobrazení: 164

LIMBICKÝ ODTLAČOK / liečenie vnútorného dieťaťa

Zuzana Bajkaiová
Kedy: od 2. 6. 2017 do 4. 6. 2017
Kde: Vzdelávacie centrum Živice v Zaježovej

Pozývame vás na zážitkový víkend, spoločné liečivé plynutie v dôvernom prostredí malej skupiny, s trojicou lektorov :Taťjána Horká, Zuzana Bajkaová, Martin Ďuriš. V súlade s najnovším poznaním vedy je dôležité uvedomiť si, že zážitky z počatia, vývinu v maternici, pôrodu a raného detstva sa v podobe pamäťovej stopy ukladajú do systému človeka a na ...

# zobrazení: 207

Asertívna komunikácia na každý deň

Tatiana Ilavska
Kedy: od 8. 6. 2017 do 5. 6. 2017
Kde: Bratislava, Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

  ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA KAŽDÝ DEŇ   Rozsah kurzu:   10 vyučovacích hodín Cieľ kurzu:  uplatniť získané komunikačné zručností v konkrétnych pracovných a mimopracovných situáciách využiť nápady, myšlienky, metódy a techniky, ktoré pomáhajú ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách pochopiť, čo o ľuďoch prezrádza ich ...

# zobrazení: 493

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]