Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 77 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]

DYNAMICKÁ NEUROZOLÓGIA (Košice)

Martin Čižmárik
Kedy: od 27. 4. 2017 do 28. 4. 2017
Kde: Hotel TELEDOM, Timonova 27, 040 01 Košice

Centrum klinickej psychológie a psychoterapie pre deti a dospelých Vás pozýva na odborný seminár:   „DYNAMICKÁ NEUROZOLÓGIA“   Lektor:  PhDr. Anton POLÁK, klinický psychológ a psychoterapeut Termín konania:  27.4.-28.4.2017 (štvrtok – piatok) Čas konania:  štvrtok 09.00 – 17.00 (s prestávkou na obed), piatok 09.00 – ...

# zobrazení: 429

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Tatiana Ilavska
Kedy: od 27. 4. 2017 do 28. 4. 2017
Kde: Bratislava, Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

  PROJEKTOVÝ MANAŽMENT   Ďalšie termíny:3.termín: 30.-31.05.20174.termín: 06.-07.06.2017 Rozsah kurzu: 16 hodín (2 x 8 vyučovacích hodín) Cieľ aktivity: zvládnutie základných teoretických a praktických poznatkov z oblasti projektového manažmentu v celej šírke projektového cyklu a ich aplikácia v konkrétnych podmienkach firmy Cieľová skupina: Manažéri firiem, projektoví ...

# zobrazení: 377

Vzťahová väzba - teória a prax

Mária Kopčíková
Kedy: od 27. 4. 2017 do 28. 4. 2017

Centrum pre rodinu Kvapka Vás pozýva na workshop: Vzťahová väzba Workshop bude viesť Mgr. Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička, psychoterapeutka. Cieľ tohto workshopu je prehĺbiť poznatky účastníkov o vzťahovej väzbe. Čo môžete očakávať? 16 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania. Obsahom workshopu je: Tematické bloky: Vznik teórie vzťahovej väzby Utváranie vzťahovej väzby ...

# zobrazení: 485

SUPERVÍZNY SEMINÁR - RORSCHACH (Košice)

Martin Čižmárik
Kedy: od 28. 4. 2017 do 29. 4. 2017
Kde: Hotel TELEDOM, Timonova 27, 040 01 Košice

Centrum klinickej psychológie a psychoterapie pre deti a dospelých Vás pozýva na odborný seminár:   „SUPERVÍZNY SEMINÁR – RORSCHACH (podľa Exnera)“   Lektor:  PhDr. Anton POLÁK, klinický psychológ a psychoterapeut Termín konania:  28.4.-29.4.2017 (piatok – sobota) Čas konania:  piatok 13.30 – 18.30, sobota 09.00 – 17.00 ...

# zobrazení: 279

Výcvik v systemickej psychoterapii UMENIE TERAPIE

Eva Linhová
Kedy: od 1. 3. 2017 do 30. 4. 2017
Kde: Košice

Komplexný 4-ročný psychoterapeutický výcvik, vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov. Výcvik je akreditovaný a spĺňa podmienky EAP. Prihlášky do výcviku prijímame od 1.3. do 30.4.2017, sú k dispozícii na www.isz.sk Následne sa budú uskutočňovať prijímacie pohovory s uchádzačmi. Výcvik plánujeme ...

# zobrazení: 4561

Dlhodobý kurz muzikoterapie - 200 hod.

Katarína Mihinová
Kedy: od 28. 4. 2017 do 30. 4. 2017
Kde: Bratislava

DLHODOBÝ  KURZ   M U Z I K O T E R A P I E – 200 hod.   Kurz bude zameraný na praktickú muzikoterapiu ako samostatnú odborovú disciplínu. Bude sa opierať o skúsenosti hlavného lektora a bude vedený predovšetkým zážitkovou formou doplnenou o praktické i teoretické bloky. Absolventi a absolventky si osvoja metódu Podpornej ...

# zobrazení: 5523

Kurz Sandplaying

Zuzana Valábková
Kedy: od 29. 4. 2017 do 30. 4. 2017
Kde: Centrum vzdelávania a osobného rozvoja Sapience Modra

  Terapeutické pieskovisko je jedným z možných nástrojov ako naviazať kontakt s klientom v poradenstve alebo terapii, získať o ňom diagnosticky hodnotné informácie a terapeuticky pôsobiť v smere náhľadu, prijatia či zmeny toho čo je potrebné. V rámci terapeutického pieskoviska, v medzinárodnom jazyku nazývaného sandplaying, dieťa (rodina, dospelý) zobrazuje svoj aktuálny vnútorný svet a my ...

# zobrazení: 652

Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde? Neurofyziologické príčiny zlyhávania u detí so ŠVVP

Viera Lutherová
Kedy: 4. 5. 2017
Kde: Košice

Pozývame Vás na jednodenný seminár, ktorý je určený predovšetkým učiteľom I. a II. stupňa, špeciálnym pedagógom, školským a poradenským psychológom, asistentom a študentom týchto odborov.  Cieľ seminára: ·           vedieť identifikovať žiakov s neurofyziologickými príčinami ...

# zobrazení: 208

Oidipovské období - hledání zdrojů

Tomáš Morcinek
Kedy: od 5. 5. 2017 do 8. 5. 2017
Kde: Brno

Kurz volně navazuje na kurzy o Reichových charakterových typech, ale jejich znalost není podmínkou účasti. Pro účastníky kurzů Reichových charakterových typů je pak sebezkušenostním prohloubením způsobu terapeutické práce v souvislosti s tématy rigidního a hysterického typu.Tématem bude tzv. odipovské vývojové období, které spadá zhruba do věku 3-5 let a ve kterém se poprvé životní energie dítěte ...

# zobrazení: 412

KURZ pre odborníkov z praxe : Komplexný stimulačný program Mirabilis pre deti od 3 do 6 rokov

Svetlana Síthová
Kedy: 9. 5. 2017
Kde: Poprad /Lopušná Dolina/

Komplexný stimulačný program Mirabilis pre deti vo veku od 3 do 6 rokov Cieľová skupina: - odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení: psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg - pedagogičky v predškolských zariadeniach:MŠ, detské centrá, detské domovy    Viac o programe:Forma práca v programe je skupinová. Komplexný stimulačný program Mirabilis má ...

# zobrazení: 366

Workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

Svetlana Síthová
Kedy: 9. 5. 2017
Kde: okres Poprad - Lopušná dolina

 Workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti   Pozývame Vás na workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti detí, ktorý ponúka podporný rámec k diagnostike dieťaťa v predškolskom veku so zameraním sa na posudzovania školskej pripravenosti detí na vstup do ZŠ. Cieľom je ponúknuť unifikovanú štruktúru diagnostického procesu školskej zrelosti ...

# zobrazení: 268

Kurz pre odborníkov z praxe : Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ

Svetlana Síthová
Kedy: 10. 5. 2017
Kde: okres Poprad - Lopušná dolina

Vzdelávací jednodňový kurz pre pedagógov a odborných zamestnancov poradenských a výchovných zariadení  Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ© Cieľová skupina: s programom ďalej môžu pracovať pedagogičky zo ZŠ, špeciálne pedagogičky, výchovné poradkyne, odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení (psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny ...

# zobrazení: 744

Workshop_Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení

Svetlana Síthová
Kedy: 10. 5. 2017
Kde: Poprad

Odborný konziliárny workshop  Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení Pozývame Vás na odborný konziliárny workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení, ktorého cieľom bude explorovať proces diagnostikovania cieľovej skupiny detí (klientov CPPPaP/CŠPP) z I. stupňa ZŠ.   OBSAH workshopu: - analýza psychologickej ...

# zobrazení: 242

Kurz pre odborníkov z praxe Preventívny program pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Svetlana Síthová
Kedy: 11. 5. 2017
Kde: Poprad

Vzdelávací kurz    Preventívny program pre deti zo sociálne znevýhodneného rómskeho prostredia prvkami z Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania    Vzdelávací kurz obsahuje: Doc. PhDr. Kozubík, PhD. analyticky odkryje symptomatológiu socálneho znevýhodnenia z jej kvalitatívnej roviny. Náplňou kurzu bude praktická inštruktáž k preventívnemu ...

# zobrazení: 389

Odborný workshop_Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie

Svetlana Síthová
Kedy: 11. 5. 2017
Kde: okres Poprad - Lopušná dolina

 Odborný konziliárny workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie   Cieľom odborného konziliárneho workshopu Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie je analyzovať diagnostický proces, zameraný na identifikáciu dyskalkúlie prostredníctvom testových batérií a skúšok.   OBSAH workshopu: - symptomatológia dyskalkúlie - modelový diagnostický postup na ...

# zobrazení: 221

KURZ_Preventívny program Mirabilis pre mládež vo veku 13 - 18 rokov

Svetlana Síthová
Kedy: 12. 5. 2017
Kde: Okres Poprad /Lopušná Dolina/

Odborný jednodňový kurz /pre odborníkov z praxe/ Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov S programom ďalej môžu pracovať odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení : - sociálny pedagóg, psychológ, špeciálny pedagóg, vychovávateľ a odborní zamestnanci na školách : - výchovný poradca, koordinátor prevencie, školský psychológ, školský špeciálny ...

# zobrazení: 811

PRÁCA S DEŠTRUKTÍVNOU AGRESIVITOU KLIENTA

Vladimír Hambálek
Kedy: od 11. 5. 2017 do 12. 5. 2017
Kde: Bratislava

  Stretávate sa s klientmi, ktorí ubližujú sebe, iným alebo vám? Stretávate sa so situáciami, keď nie celkom rozumiete tomu, prečo sú klienti agresívni a ubližujú? Chcete vedieť zvládať svoju vlastnú agresivitu a agresivitu vašich klientov? Chcete lepšie porozumieť tomu ako komunikovať, aby ste sa s klientmi lepšie porozumeli a konštruktívne dohodli? Ak ste na niektoré z týchto otázok ...

# zobrazení: 574

Korekčno-integratívny program Mirabilis pre deti s problémovým správaním

Svetlana Síthová
Kedy: 12. 5. 2017
Kde: okres Poprad - Lopušná dolina

  Vzdelávací jednodňový kurz pre odborníkov z praxe:   Integratívny & korekčný program pre deti s problémovým správaním v prostredí ZŠ   Cieľové skupiny:  - pedagógovia z I. a II. stupňa  - sociálny pracovník, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg  - psychológovia Obsah kurzu:  prezentácia a praktické ukážky jednotlivých stretnutí ...

# zobrazení: 338

Výcvik v MDZT - Multidimenzionálny kresebný test I.

Peter Klubert
Kedy: od 11. 5. 2017 do 12. 5. 2017
Kde: Nitra

Lektor: PhDr. Peter Klubert, PhD. – klinický psychológ, psychoterapeut Termín: 11.-12.05.2017 (štvrtok a piatok) Rozsah: 2 dni – v čase od 8:30 do 15:30 Cieľová skupina: Výcvik je určený pre psychológov a študentov psychológie 5. ročníkov. Maximálny počet účastníkov je 25 /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky/. Miesto konania: Hospic u Bernadetky, Chrenovská 20/B, ...

# zobrazení: 515

Letný terapeutický tábor pre deti a mladých po strate blízkeho

Daniela Bachoríková
Kedy: od 21. 3. 2017 do 12. 5. 2017
Kde: Tatranská Štrba- penzión Medvedica

PLAMIENOK n.o. pripravuje letný terapeutický tábor pre deti a mladých vo veku 7 - 18 rokov, ktorí prišli o svojho blízkeho príbuzného (brata, sestru, mamu, otca, starého rodiča, iného príbuzného) či už kvôli chorobe, autonehode alebo z iných dôvodov.   Milí rodičia, milí starí rodičia, aj tento rok v Plamienku pripravujeme pre deti a mladých letný terapeutický tábor. Strávime spolu 8 ...

# zobrazení: 274

[ < ] 1 2 3 4 [ > ]