Akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujadia | Ukončené akcie a podujatia
Najnovšie príspevky - 54 príspevkov

[ < ] 1 2 3 [ > ]

NARATÍVNA TERAPIA krátkodobý výcvik

Eva Linhová
Kedy: od 18. 11. 2017 do 19. 11. 2017
Kde: Košice

Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh podliehajúci zákonom jazyka a s týmto príbehom pracovať ako s takou realitou v jazyku, ktorá sa vzpiera priznať jej ...

# zobrazení: 891

Práca s deťmi, adolescentmi a skupinami – inštitúcie

Vladimír Hambálek
Kedy: od 12. 9. 2017 do 22. 11. 2017
Kde: DeD Ružomberok

Pozývame vás na vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z.o pedagogických zamestnancoch. Program pozostáva z troch modulov (workshopov) Práca s deťmi Práca s adolescentmi Práca so skupinami Počet hodín: 51 (16 hod. jeden dvojdňovový modul). Počet kreditov MŠ: 12 kreditov za 3 dvojdňovové moduly). V prípade záujmu je možné získať aj kredity zo Slovenskej ...

# zobrazení: 1290

Vzťahová väzba – teória a prax

Mária Kopčíková
Kedy: od 23. 11. 2017 do 24. 11. 2017
Kde: Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava

Workshop bude viesť Mgr. Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička, psychoterapeutka. Cieľ tohto workshopu je prehĺbiť poznatky účastníkov o vzťahovej väzbe. Čo môžete očakávať? 16 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania. Obsahom workshopu je: Tematické bloky: Vznik teórie vzťahovej väzby Utváranie vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom Význam vzťahovej väzby v jednotlivých ...

# zobrazení: 513

Vzťah ako účinný faktor psychoterapie.

Zuzana Hitková
Kedy: 25. 11. 2017
Kde: Bratislava

Vzťah medzi klientom a terapeutom je považovaný za jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledok psychoterapie. Na osobnosť terapeuta sú kladené viaceré nároky súvisiace s jeho odbornosťou, dodržiavaním hraníc, empatiou a emocionalitou. V rámci workshopu sa pozrieme na to, ako tieto kvality môžu terapeuti rozvíjať, a kde sa v tomto procese rozvoja ...

# zobrazení: 419

Sandplaing - SKUPINOVÁ SUPERVÍZIA - posledné voľné miesto

Dušana Priehradná
Kedy: 25. 11. 2017
Kde: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin

  SANDPLAYING - SKUPINOVÚ SUPERVÍZIU (6 hodín) supervízorka: Mgr. Alenka Vávrová určenú pre absolventov kurzov Sandplaying – práce s pieskom   Kedy: 25.11. 2017 od 9.00 – 14.30 (registrácia účastníkov 8.30-9.00) Miesto realizácie: priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – M.R.Štefánika 48 (v blízkosti kina Moskva, ...

# zobrazení: 223

DYNAMIKA A PORIADOK SYSTÉMOV

Jana Dejová Hánová
Kedy: 25. 11. 2017
Kde: Žilina

Stavaním systemických konštelácií je možné riešiť problémy vo vzťahoch v rodine, na pracovisku, zdravotné aj iné problémy. Vonkajší pohľad na systém objasňuje postavenie jednotlivca v ňom, ako aj jeho vzťahy k ostatným článkom (osobám) systému. Môžeme postaviť systemické konštelácie, ktoré reprezentujú skupiny osôb, napr. systém rodiny, pracovného kolektívu, záujmovej skupiny a ďalšie. Ale dajú ...

# zobrazení: 160

Psychodráma - zážitkový seminár

Kristína Sihelská
Kedy: 25. 11. 2017
Kde: Žilina, Centrum pohybu a tanca Labyrint, Kuzmányho 6

Zážitkový seminár Psychodráma Na úvodnom zážitkovom seminári sa zoznámite s psychodrámou, jej základnými metódami a praktickým využitím v praxi. Seminár je „ochutnávkou“, čo to psychodráma vlastne je. Zároveň je pozvánkou k 4- ročnej výuke psychodrámy, ktorá začne v septembri 2018. Účastníci sa môžu rozhodnúť pre výuku po absolvovaní semináru. Psychodráma je celostvetovo veľmi ...

# zobrazení: 128

Hlbinná psychoterapia detí a adolescentov - Náhradná rodičovská starostlivosť

Oľga Šupalová
Kedy: od 24. 11. 2017 do 25. 11. 2017
Kde: Liptovský Ján

Pozývame Vás na odborný seminár zameraný na tému náhradnej rodičovskej starostlivosti s lektormi MUDr.Petrom Pothem a Bc. at Bc. Martinom Galbavým z ČR: Riziká náhradnej rodičovskej starostlivosti. Práca s pestúnskymi rodičmi. Špecifiká terapie detí v náhradných rodinách. Vzťahy s biologickými rodičmi.Transgeneračný prenos traumy z biologických rodičov na deti v novej rodine. Rizikové ...

# zobrazení: 132

Kurz Sandplaying

Zuzana Valábková
Kedy: od 25. 11. 2017 do 26. 11. 2017
Kde: Centrum vzdelávania a osobného rozvoja Sapience Modra

                                    posledné voľné miesto!!!! Terapeutické pieskovisko je jedným z možných nástrojov ako naviazať kontakt s klientom v poradenstve alebo terapii, získať o ňom diagnosticky hodnotné informácie a terapeuticky pôsobiť v smere náhľadu, prijatia či zmeny toho čo je ...

# zobrazení: 1129

LIMBICKÝ ODTLAČOK / liečenie vnútorného dieťaťa

Zuzana Bajkaiová
Kedy: od 24. 11. 2017 do 26. 11. 2017
Kde: Bratislava

LIMBICKÝ ODTLAČOK - liečenie vnútorného dieťaťa Limbický odtlačok je pamäťová stopa v našom tele , z čias počatia, prenatálneho vývinu,pôrodu a detstva. Zážitky z týchto citlivých období nášho života sú určujúce pre kvalitu života človeka. Hovorí sa, že život dieťaťa začína v dome starých rodičov, pretože z prostredia, v ktorom sme vyrastali, si do svojej každodennosti nesieme množstvo ...

# zobrazení: 273

Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde? Neurofyziologické príčiny zlyhávania u detí so ŠVVP

Viera Lutherová
Kedy: 1. 12. 2017
Kde: Trnava

Cieľová skupina: predovšetkým učitelia I. a II. stupňa, špeciálni pedagógovia školskí a poradenskí psychológovia, študenti týchto odborov Cieľ seminára:  vedieť jednoducho identifikovať neuromotoricky nezrelého žiaka, zlepšiť porozumenie fungovaniu žiakov so ŠVVP, bližšie sa oboznámiť s jednotlivými oslabeniami a ich dopadom na schopnosť učiť ...

# zobrazení: 261

Kurz Ako pracovať s pedagógmi integrovaných žiakov

Svetlana Síthová
Kedy: 1. 12. 2017
Kde: CPPPaP Poprad

Kurz AKO PRACOVAŤ S PEDAGÓGMI INTEGROVANÝCH ŽIAKOV, ktorého súčasťou je praktický zážitkový manuál (zložený z aktivít) pre pedagógov žiakov so ŠVVP Kurz je vytvorený ako WORKSHOP pre odborníkov z poradenských zariadení (psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia) a pre školských odborných zamestnancov (školskí psychológovia a špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia), ...

# zobrazení: 207

Úvod do arteterapie

Bronislava Plešková
Kedy: od 30. 11. 2017 do 1. 12. 2017
Kde: Bratislava - Dúbravka

Arteterapia je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou sebepoznania, sebavyjadrenia a sebarealizácie. Napomáha rozvoju tvorivosti. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné. Arteterapia v tomto ponímaní kladie dôraz na samotný proces tvorenia. Výsledok výtvarných aktivít preto nie je kľúčový.   Obsahové ...

# zobrazení: 252

Súcit so sebou

Shane Tatiana Sabová
Kedy: 1. 12. 2017
Kde: Trenčín

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) & Maitrí, s.r.o.    Pozývajú na 1-dňový seminár Súcit so sebou     Seminár povedie   Mgr. Hana Vojtová Klinická psychologička, psychoterapeutka   Súcit je pravdepodobne jednou z kľúčových motivácií, prečo si vyberáme pomáhajúce profesie. Vieme uplatniť súcit aj voči sebe? A dokážeme pomôcť našim ...

# zobrazení: 111

Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých

Jana Dejová Hánová
Kedy: od 1. 12. 2017 do 2. 12. 2017
Kde: Žilina

Psychometrické testy, dotazníky a inventáre môžu popísať jedinca prostredníctvom porovnania s druhými, ale samy o sebe neposkytujú veľa údajov o jeho základných motívoch, potrebách, záťažiach a konfliktoch. Bez tohto porozumenia nemôže byť terapia úspešná. Projektívne metódy naproti tomu ponúkajú podložené údaje pre úvahy o psychodynamike konfliktov a o obranných mechanizmoch, ktoré sú čiastočne ...

# zobrazení: 517

Systemická muzikoterapia - Šimanovský

Monika Adamčíková
Kedy: od 1. 12. 2017 do 3. 12. 2017
Kde: Prešov

TAJOMSTVÁ  SYSTEMICKEJ  MUZIKOTERAPIE MGR., MGA. ZDENĚK ŠIMANOVSKÝ - WORKSHOP V PREŠOVE ! Vážení kolegovia a záujemcovia o sebaskúsenosť a osobný rozvoj, v decembri (1. až 3.12.2017) opäť zavíta do Prešova známy český psychológ, pedagóg, muzikoterapeut  a konštelár Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský /www.simanovsky.cz/, ktorý tu po júnovom stretnutí a ...

# zobrazení: 75

Úvodní víkend biodynamických masáží

Tomáš Morcinek
Kedy: od 1. 12. 2017 do 3. 12. 2017
Kde: Praha ČR

Víkendový kurz zaměřený na sebezkušenostní výuku několika základních biodynamických masážních ošetření. Jedná se o součást biodynamické psychoterapie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a je vhodnou vstupní branou do připravovaného již. 6. opakování kurzu Terapeutická práce s dotekem. Lektor Jan Nejedlý, žák Květy Paluskové.Podrobné informace o kurzu Úvodní víkend biodynamických masáží se dozvíte ...

# zobrazení: 163

Tréning optimistického životného štýlu

Tatiana Ilavska
Kedy: 5. 12. 2017
Kde: Bratislava

  TRÉNING OPTIMISTICKÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU Informatívno - odborný seminár   Uzávierka prihlášok: Njneskôr 5 dní pred začiatkom vzdelávania. Trvanie: 16.00 - 20.00 hod. Rozsah kurzu: 4 hodiny Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania Odbojárov 10/a (vo dvore) Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, ...

# zobrazení: 567

Arteterapeutický čitateľský program

Katarína Mihinová
Kedy: od 26. 9. 2017 do 5. 12. 2017
Kde: Bratislava

Arteterapeutický čitateľský program (jeseň 2017)     Literatúra nám ponúka iný pohľad na svet, učí nás preciťovať, vnímať, správať sa. Pomáha lepšie porozumieť svetu, ľuďom a sebe. Podnetom pre našu prácu bude slovo, text, úryvok z prózy, poézie a následné výtvarné spracovanie. Po tvorivom procese nasleduje reflexia k vytvoreným dielam. Novinkou je, že okrem prepájania ...

# zobrazení: 637

MEDIÁTOR – odborný seminár

Tatiana Ilavska
Kedy: 9. 12. 2017
Kde: Bratislava

  Pozývame vás na odborný seminár pre mediátorov   CĎV UK je registrovaný poskytovateľ vzdelávania v registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR   Termíny:  1. termín: 09.12. 2017 (sobota) 2. termín: 16.12. 2017 (sobota) 3. termín: 17.12. 2017 (nedeľa)   Uzávierky prihlášok:   Najneskôr 4 dni pred vzdelávaním.   Rozsah kurzu: 8 ...

# zobrazení: 428

[ < ] 1 2 3 [ > ]