Autor príspevku: Katarína Mihinová
Kontakt: probstovaapost.cz
Dátum pridania: 13. 6. 2011
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-1984.php

Tanečná a pohybová terapia- akreditované SKP - obsadené

Jedinečný víkendový kurz ponúka úvod do tanečnej a pohybovej terapie zážitkovou formou a jej využitie pri práci s klientmi.Kurz je zameraný na všeobecný vhľad do oblasti tanečnej a pohybovej terapie. Je koncipovaný predovšetkým zážitkovou formou a doplnený o teoretický výklad. Obsah môže byť prispôsobený  záujmu účastníčok a účastníkov kurzu.


Tanečná a pohybová terapia
Tanečná terapia je práca s telom, pohybom, priestorom a metaforou ako metóda psychoterapie. Základom tanečnej pohybovej  terapie je prepojenie duševnej a telesnej stránky človeka a využitie tohto spojenia vo vyjadrení, kontakte a liečebnej intervencii.

Tanečná pohybová terapia sa často využíva u klientov ktorých témy sú spojené s telom (traumy, poruchy príjmu potravy, seniori..)  a u klientov, kde je kreativita, neverbálne vyjadrovanie či neverbálny kontakt jednoduchší, u klientov, kde verbálne terapie, vhľad a popis osobnej skúsenosti má svoje hranice (psychiatrickí pacienti, mentálne postihnutí, deti, ...). Tanečná terapia pracuje s metaforou pohybu ako formou priblíženia sa k témam klienta, symbolizmom, a fantáziou.

Základnou myšlienkou tejto liečebnej metódy je myšlienka reciprocity vzťahu telesných a duševných pochodov a ich vzájomnej prepojenosti. Nemá slúžiť k nácviku či rozvoju umeleckej formy, (t.j. klient nemusí ovládať žiadnu z tanečných techník), ani k rekreačným účelom. Tanečný terapeut sa zameriava na pohybové správanie klientov. Pracuje s expresívnym aj komunikatívnym adaptačným charakterom pohybu.Zároveň je pre terapeuta pohyb a jeho parametre prostriedkom k hodnoteniu stavu, progresu a prostriedkom terapeutickej intervencie, no využíva sa neverbálny aj  verbálny "jazyk".  

Termín:  11. – 13. 11. 2011 

Miesto konania kurzu: Bratislava  

Akreditované Slovenskou komorou psychológov - 16 kreditov.

Cieľová skupinaKurz je určený pracovníčkam a pracovníkom (prípadne aj študentom a študentkám) v pomáhajúcich profesiách z oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnej práce a psychologického poradenstva a prevencie.

Účastníci a účastníčky dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.  

Lektorka 

Mgr. Ing. Jana Špinarová Dusbábková (1974, Praha), M.A., BC-DMT

Vyštudovala odbor tanečnej a pohybovej terapie na Lesley University v Cambridge, USA. Absolvovala výcviky dramaterapie a psychodrámy, pokračuje vo výcviku Gestalt terapie zameranej na prácu so skupinou. Od roku 1998 pracuje s duševne chorými, v súčasnej dobe vo Fokuse Praha ako tanečná terapeutka. Viedla projekty tanečnej terapie a expresívnych terapií so seniormi, rodinami s deťmi, v detských domovoch a s mentálne postihnutými. Zaoberá sa vzdelávaním v oblasti expresívnych terapií a lektoruje. Organizovala trojročný výcvik dramaterapie v ČR. Zaujíma sa o prácu so skupinami a prelínaním rôznych prístupov v expresívnych terapiách (intermodálny prístup). Je členkou rady Českej asociácie tanečnej terapie a Európskej siete tanečných terapeutov. Je registrovanou tanečnou terapeutkou American Dance Therapy Association (R-DMT) a zakladateľkou a predsedkyňou OZ pre rozvoj expresívnych terapií.   

Kurzovné

Účastnícky poplatok  80 Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Arte< a: 2579108051/0200 (VUB). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby som mohla platbu identifikovať. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Platba priamo na mieste nie je možná.  

Prihláška
Meno:

Dátum narodenia:

Profesia:

Kontakt (najlepšie č. telefónu a e-mail):
 

Organizátor Občianske združenie Arte 

S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na Mgr. Katarínu Probstovú, č.t.:  0910 922 282, e-mail: katkaprobstova@gmail.com