Výcvikový program "Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu"

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 19. 4. 2017 do 23. 3. 2018

Miesto akcie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin


 

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby

pozýva

psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov a ďalších odborníkov pracujúcich s deťmi na

VÝCVIKOVÝ PROGRAM

„RODINNÁ TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

apríl 2017 – marec 2018

miesto konania Martin

 

Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu vychádza z modelu rodinnej terapie, ktorý bol rozvinutý Danielom Hugshom. Hughs vytvoril nádherný, jasný a veľmi užitočný súhrn silného prístupu k rodinnej terapii. Bol prvým odborníkom, ktorý aplikoval teóriu vzťahovej väzby na rodinnú terapiu. Tento prístup vytvára spojenie s jadrom ľudskosti rodičov a detí, pričom vôbec nezáleží na miere ťažkostí, ktoré ich privádzajú do terapie. Tento empatiou motivovaný model transformuje maladaptívne vzorce, zmierňuje utrpenie a opätovne nastoľuje pocit radosti, zvedavosti a lásky, ktoré vychádzajú z pocitu spojenia a istoty. Terapeut pracuje so všetkými členmi rodiny, aby bolo možné rozpoznať, vyriešiť a vyliečiť osobné a rodinné problémy prostredníctvom použitia princípov teórie vzťahovej väzby a intersubjektivity.

 

Cieľom výcvikového programu je osvojiť si terapeutické zručnosti práce s rodičmi detí predškolského a školského veku formou rodinnej terapie. Táto rodinná terapia je orientovaná hlavne na vytváranie a budovanie vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Teoretickým východiskom sú základné terapeutické princípy Carla Rogersa (vzťah, empatia, bezpodmienečné prijatie, kongruencia), model rodinnej terapie Daniela Hugsha, princípy teórie vzťahovej väzby a intersubjektivity. Počas výcviku sa odborní pracovníci zoznamujú s využitím expresívnych techník pri diagnostike a terapii, pričom sa využívajú pre deti prirodzené média - hra, kresba, piesok, symboly, iné techniky expresívneho vyjadrenia – a to v prostredí bezpodmienečného, prijímajúceho a empatického vzťahu.

 

Výcvikový program je tematicky rozdelený do šiestich trojdňových stretnutí po 24 hodín (streda-štvrtok-piatok). Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s rodinou, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium.

 

Termíny pre výcvik "Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu":

1. stretnutie: 19.-21.04.2017

2. stretnutie: 07.-09.06.2017

3. stretnutie: 27.-29.09.2017

4. stretnutie: 22.-24.11.2017

5. stretnutie: január 2018

6. stretnutie: marec 2018

Organizátori si vyhradzujú právo na  zmenu termínu v nevyhnutnom prípade.

Miesto konania:  Martin, M.R.Štefánika 48 Martin, priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.

Frekventat/ka výcviku „Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu“ zdokonaľuje svoje profesijné kompetencie, tým že: 

  • spoznáva filozofiu, princípy a teoretické východiská nedirektívnej psychoterapie podľa C. Rogersa, teórie vzťahovej väzby a rodinnej terapie podľa D. Hughesa i možnosti ich aplikácie v poradenstve pre rodičov a deti

  • učí sa základným poradenským zručnostiam, ktoré využíva pri práci s rodičmi a deťmi, snaží sa porozumieť role rodinného poradcu, získava znalosti o procese rodinného poradenstva, o jeho štádiách – od začiatku budovania vzťahu s rodičom/dieťaťom až po ukončenie poradenstva,

  • oboznamuje sa s vývinovými štádiami dieťaťa a najnovšími výskumami v oblasti neuropsychológie, snaží sa rozumieť jeho špecifikám, oboznamuje sa so základnými východiskami teórie vzťahovej väzby a reflektívnej funkcie, osvojuje si základné informácie o komplexnej traume a jej vplyve na vývin dieťaťa a vývin mozgu,

  • oboznamuje sa s vplyvom raného vývinu rodičov na zvládanie rodičovstva,

  • učí sa rozoznávať témy, s ktorými rodičia prichádzajú, problémy, s ktorými zápasia: náhradné rodiny; rodiny neúplné; rodiny, kde sa rodičia rozvádzajú; rodiny s jedným rodičom; rodiny v kríze; rodiny so zdravotne znevýhodneným členom; straty v živote rodiny....,

  • identifikuje základné problémy v živote rodiny - psychosomatické problémy člena rodiny (bolesti brucha, hlavy, poruchy príjmu potravy, problémy s vylučovaním, poruchy spánku.....), problematické správanie (agresivita, klamstvá, úteky z domu....), psychické a emočné problémy v rodine (neurotické prejavy, tiky, depresie, strachy a úzkosti, adaptačné problémy, závislé vzťahy, poruchy vzťahovej väzby....) a sprevádza členov rodiny pri ich zvládaní a spracovaní,

  • spoznáva špecifiká práce rodín s deťmi s rôznymi potrebami (ADHD, vývinové poruchy, zdravotné a zmyslové postihnutia, mentálne obmedzenie atp.),

  • učí sa pracovať s rôznymi technikami a metodikami, ktoré môžu byť použité na účely poradenstva, prípadne diagnostiky rodiny, vzťahov medzi jednotlivými členmi,

Ďalšie informácie nájdete na www.rodinnaterapia.sk

 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na 0918 933 727.

 

« predchádzajúci príspevok
ART BRUT CENTRUM GUGGING - exkurzia
nasledujúci príspevok »
KOMUNIKAĆNÁ BEDŇA - zapájanie dieťaťa do rozhodovacích procesov


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!