AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE_Práca so žiakmi so ŠVVP metódou Feuersteinovho obohacovania

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 2. 10. 2017 do 3. 10. 2017

Miesto akcie: Partizánske, Nitra, Prievidza, Trenčín, Trnava,


AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE_Práca so žiakmi so ŠVVP metódou Feuersteinovho obohacovania

 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Kollárova 34, Trnava, 917 00

v spolupráci

so Súkromným centrom Mirabilis

Jesenského ulica 230/7, 958 01 Partizánske, www.sukromnecentrumpe.sk

Vám ponúkajú akreditované aktualizačné vzdelávanie

Kompetencie pedagogického asistenta v práci so zdravotne znevýhodneným žiakom v edukačnom procese s využitím metódy FIO

  

Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu pedagogický asistent.

 Podkategória:  

 • asistent učiteľa

 • asistent vychovávateľa

 • asistent majstra odbornej výchovy.

 Kariérový stupeň:  

 • samostatný pedagogický zamestnanec,

 • pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou,

 • pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou.

Forma kontinuálneho vzdelávania:

prezenčná

Trvanie vzdelávacieho programu:

60 hodín

  

Hlavný cieľ:

Hlavným cieľom kontinuálneho vzdelávania je nadobudnutie znalostí, zručností a kompetencií súvisiacich s postavením pedagogického asistenta pri práci so žiakom so zdravotným znevýhodneným v edukačnom procese s využitím metódy Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (ďalej skratka FIO).

 

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:

Obsah vzdelávacieho programu tvorí súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností a schopností, zameraných na aplikovanie profesionálneho a aktívneho prístupu pedagogického asistenta v procese odbornej pomoci žiakom so ŠVVP počas edukačného procesu

 

Obsahom vzdelávania sú predovšetkým základné vedomosti z oblastí: 

 • školská legislatíva,

 • zdravotne postihnutý žiak a žiak so zmyslovým postihnutím, mentálnym postihnutím, VPU a PVP,

 • sebapoznanie cez tréning metódou FIO,

 • rozvoj empatie a asertivity cez tréning metódou FIO,

 • zvládaní stresových situácií cez tréning metódou FIO,

 • formy komunikácie a aktívneho počúvania  cez tréning metódou FIO.

 

Termíny vzdelávania, PODĽA DOHODY

Počet stretnutí celkom: 8

Počet kreditov: 15

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:

80 % účasť na prezenčnom vzdelávaní, úspešné absolvovanie prezentácie, v ktorej účastník odprezentuje edukačné aktivity využiteľné v pozícii pedagogického asistenta. Záverečné prezentovanie bude pred 3-člennou komisiou.

  

Max. počet účastníkov v skupine: 12

Postup prihlásenia:

Prihlášku získate na adrese: info@majakcentrum.sk, alebo sukromnecentrum.pe@gmail.com

 

Prihláška musí byť potvrdená riaditeľom školy, ktorý svojím podpisom potvrdí správnosť údajov a zaradenie pedagogického asistenta do príslušnej kategórie a podkategórie.  Následne ju treba s potvrdením o úhrade zaslať na adresu info@majakcentrum.sk.

Poplatok za vzdelávanie je 200 €. Plus manipulačný poplatok 40 € (občerstvenie, náklady na materiály)

 

č.účtu na úhradu:

IBAN SK03 5600 0000 0010 2123 0002

variabilný symbol: 082016

do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko

 

V prípade otázok kontaktujte SCŠPP Maják, t.č. 0904 832 088.

  

Termín podania prihlášok: do konca októbra 2017

 

« predchádzajúci príspevok
Zážitkový workshop o práci so snami v Integrovanej psychoterapii/Knobloch - OBSADENÉ
nasledujúci príspevok »
Súčasné ponímanie odmeny a trestu vo výchove a vzdelávaní


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!