Kurz AKO PRACOVAŤ S PEDAGÓGMI INTEGROVANÝCH ŽIAKOV

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 12. 12. 2017 do 12. 12. 2017

Miesto akcie: Partizánske


Kurz AKO PRACOVAŤ S PEDAGÓGMI INTEGROVANÝCH ŽIAKOV

Zážitkový program Mirabilis pre pedagógov integrovaných žiakov má za cieľ zážitkovou formou priniesť nový pohľad na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich edukáciu.

Program je vhodný pre pedagógov integrovaných žiakov. Odporúčané je realizovať ho v priestoroch ZŠ, SŠ, detského domova, alebo poradenského zariadenia. Spolu ide o 5 stretnutí, pričom frekvencia stretávania je optimálna 1 x mesačne. Forma práca v programe je skupinová. Obsahová štruktúra programu je zamerané na žiakov s vývinovou poruchou čítania (dyslexiou), na žiakov s vývinovou poruchou pravopisu a písania (dysortografiou a dysgrafiou), na žiakov s vývinovou poruchou matematických schopností (dyskalkúliou), na žiakov s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD, ADD) ako aj na elimináciu ťažkostí vychádzajúcich zo špeciálnych výchovno-vzdelávacích ťažkostí v edukácií integrovaných detí z pozície pedagóga. Počas každého stretnutia pedagógovia absolvujú tri aktivity. Po každej aktivite sa snažia realizovať analýzu ŠVVP.

Kurz je vytvorený pre odborníkov z poradenských zariadení (psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia) a pre školských odborných zamestnancov (školskí psychológovia a špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia), ktorî pracujú s pedagógmi integrovaných žiakov. Absolvent kurzu môže ďalej program aplikovať do škôl a pracovať s pedagógmi. 

Účastníci kurzu dostanú manuál v printovej a elektronickej podobe, ktorý popisuje "Zážitkový program pre pedagógov", vrátane všetkých cvičení, aktivít a príloh. Zážitkový program tvorí 5 stretnutí s pedagógmi.

Vďaka programu sa PEDAGÓGOVIA "naučia" pracovať s integrovanými deťmi, ALE predovšetkým POCHOPIA "svet" dyslektikov, dygrafikov, dyskalkulikov a žiakov s ADHD. Po absolvovaní programu budú učitelia lepšie a empatickejšia vnímať deti so ŠVVP, a zároveň im dokážu vytvárať efektívne kompenzačné pomôcky a stratégie učenia sa (ktoré ocenia aj NEintegrovaní žiaci).

Kurz obsahuje manuál k programu pre pedagógov : AKO PRACOVAŤ S PEDAGÓGMI INTEGROVANÝCH ŽIAKOV.

Kurz realizujeme dňa : 12. december 2017 (utorok), v čase od 14:00 do 18:00.

Cena kurzu je 40 € pre NEčlenov Asociácie špeciálnych pedagógov,

35 € je suma pre člena Asociácie špeciálnych pedagógov.

Autorka & lektorka kurzu je Svetlana Síthová (viac o jej pracovnej profilácií nájdete na www.sukromnecentrumpe.sk)

Prihlášky možno zaslať formou e-mailu: sukromnecentrum.pe@gmail.com

predmet e-mailu: kurz pre pedagogov_12/2017_PARTIZANSKE

Obsah prihlasovacieho e-mailu:

• meno, priezvisko, titul (s diakritikou)

• pracovná profilácia (psycholog/spec. pedagog, xyz)

• miesto pôsobenia (napr: CPPPaP XY)

• telefonny kontakt

« predchádzajúci príspevok
Psychologička
nasledujúci príspevok »
Kurz „Pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho“


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!