Autor príspevku: Dušana Priehradná
Kontakt: dpriehradnaagmail.com
Dátum pridania: 14. 2. 2018
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4140.php

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí.

Mnohí učitelia venovali veľa času úvahám, ako pracovať s deťmi, ktoré v dôsledku narušenia svojho emocionálneho vývinu vykazujú závažné problémy vo svojom správaní. Tieto deti nie sú schopné vyhovieť všetkým nárokom, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Odmietajú podriadiť sa pravidlám školy, aj pravidlám spoločnosti, v ktorej žijú. Ich nezáujem a pokrivený pohľad na svet im nedovoľuje zapojiť sa do vyučovania a vyťažiť z nej niečo užitočné pre svoj osobný rast.  Seminár je určený pre pedagogických a odborných pracovníkov škôl, školských zariadení detských domovov, krízových centier....

Seminár bude zameraný na tieto témy:

  • Získanie najnovších poznatkov z neurobiológie, psychológie, sociológie a pedagogiky v oblasti problémového správania detí v školskom prostredí;  
  • Porozumenie prejavom jednotlivých vzorcov správania detí v škole;
  • Prehľad v psychopatológii skupinového attachmentu a možnosti intervencie;
  • Osvojenie vhodných stratégií pri riešení problémových situácií; zvýšenie kompetencie pedagogického a odborného zamestnanca 
  • Rola školského psychológa, rola asistenta učiteľa

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

 

Ďalšie informácie a prihlášku nájdete na https://www.rodinnaterapia.sk/seminare/