Autor príspevku: Katarína Mihinová
Kontakt: probstovaapost.cz
Dátum pridania: 14. 6. 2018
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4289.php

Psychosomatické poruchy a ich psychoterapia

 Kurz  vás oboznámi so základným ponímaním psychosomatických porúch a terapeutických  postupov, ktoré sa využívajú pri ich liečbe. Účastníkom a účastníčkam budú predstavené možnosti práce s dospelými aj detskými klientmi s psychosomatickými poruchami a lekársky nevysvetliteľnými príznakmi (MUS- Medically Unexplained Symptoms). Teoreticky kurz vychádza z aktuálneho biopsychosociálneho, holistického prístupu k týmto ťažkostiam.

 

Kurz je koncipovaný tak, aby sa účastníci a účastníčky najprv zoznámili s prejavmi, príčinami a predovšetkým funkciou psychosomatických prejavov v kontexte klasifikácie MKCH-10. Potom sa budeme tematicky venovať konkrétnym spôsobom práce s pacientmi a klientmi aj vlastným zážitkom na sebe. Časť kurzu sa bude špeciálne venovať problematike psychosomatických ťažkostí u detských klientov.

 

 

 

Obsah kurzu:

 

Účastníci a účastníčky kurzu sa zoznámia s typológiou psychosomatických ochorení, mechanizmami ich vzniku, udržovania a možnosťami terapie v rámci bio-psycho-sociálneho modelu.

 

K možnej práci s ľuďmi psychosomatickými ťažkosťami je nutné pochopiť mechanizmus vzniku a pretrvávania ťažkostí. Kladieme dôraz na medziodborovú spoluprácu odborníkov, predovšetkým lekárov, psychológov a fyzioterapeutov.

 

Súčasťou kurzu budú aj kauzistické ukážky koncipované podľa rôznych psychosomatických oblastí. Ak by bol záujem, môžu sa pre dokreslenie problematiky predstaviť aj profily psychosomatických klientov v psychologických testových metódach.

 

Podrobný obsah kurzu:

 

·         Typológia a kvalifikácia psychosomatických ťažkostí, vlastná skúsenosť účastníkov s klientmi s touto problematikou

 

·         Imaginatívne a relaxačné techniky (práce s telom) ako metódy prvej voľby pri liečbe psychosomatických ťažkostí

 

·         Terapie zameraná na reguláciu emócií (mentalizácia, reflektívne funkcie)

 

·         Úvod do terapie využívajúcej všímavosť (mindfulness)

 

·         Ako viesť rozhovor so psychosomatickým klientom

 

·         Možnosti a limity práce psychológa s psychosomatickým klientom

 

·         Psychosomatické ťažkosti u detí

 

·         Kazuistiky

 

TERMÍN:  13.-14.4.2019

 

So: 9,00 – 17,00 hod., Ne: 9,00 – 17,00 hod.

 

  

MIESTO:  Bratislava

 

 

 

Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách – predovšetkým psychológom prípadne študentom psychológie. 

 

 

 

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu. 

 

 

 

LEKTORKY:

 

PhDr. Táňa Fikarová, PhD. – vyštudovala psychológiu na FF MU. Päť rokov pracovala ako psychologička vo fakultnej nemocnici v Brne, kde získala skúsenosti  s poradenstvom a psychoterapiou s deťmi aj dospelými. Dlhodobo  sa venuje štúdiu a výučbe diagnostiky so zameraním na projektívne metódy. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte MU v Brne a externe spolupracuje s FSS MU, ako supervízorka projektivnychh psychodiagnostických metód spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicou v Havličkovom Brode. Poskytuje supervíziu kolegom v oblasti psychodiagnostiky. Od roku 2010 má súkromnú psychologickú prax „Terapie pod Špilberkem“.

 

Je členkou Rorschachovej spoločnosti. TAT sa venuje výskumne aj klinicky, spolueditovala monografiu Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, s.r.o, 2012.

 

Mgr. Kateřina Ingrová

 

Skúsenosti s psychodiagnostikou, poradenstvom a psychoterapiou  získala počs zamestnania v utečeneckom zariadení MV ČR Zastávka, Pedagogicko-psychologickej  poradni v Břeclavi a Fakultnej nemocnici Brno, kde pôsobí doteraz. Vo svojej práci sa dlhodobo venuje predovšetkým starostlivosti o klientov s psychosomatickými ťažkosťami. Externe spolupracuje s FSpS MU a vzdelávacou spoločnosťou  Zřetel. Od roku 2012 pôsobí aj v súkromnej praxi „Terapie pod Špilberkem“, kde pracuje s detskými aj dospelými klientmi.

 

KURZOVNÉ

 

100 Eur

 

 

 

Otázky adresujte na

 

Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com

 


ORGANIZÁTOR

 

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)