Autor príspevku: Bronislava Plešková
Kontakt: nervuskaagmail.com
Dátum pridania: 5. 7. 2018
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4302.php

Výcvikový program v ARTEFILETIKE

Výcvikový program v ARTEFILETIKE

 

Akreditované vzdelávanie schválené MŠ SR pod názvom: Artefiletika ako preventívna sociálno – výchovná činnosť v škole, číslo rozhodnutia o akreditácii 1786/2018 – KV.

 

Forma vzdelávania: 60 hodín – z toho 48 prezenčne, 12 hodín dištančnou formou

___________________________________________________________________________

 

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom. Umenie má silný výchovný potenciál, ktorý je v našom školstve málo využívaný. Artefiletický prístup stavia na zážitkovom poznávaní a umožňuje rozvoj emocionálnej, sociálnej a tvorivej stránky osobnosti.

 

Artefiletika je jednou z možností, ktorej podstata predurčuje k rozvíjaniu tvorivosti a stimulácií emocionálno-sociálnej stránky detí. Potenciál výtvarnej aktivity umožňuje, že sa v súčasnosti výrazne rozvíjajú nové metódy práce s výtvarným artefaktom, ktoré zasahujú hlbšie do osobnosti dieťaťa a umožňujú efektívne rozvíjanie viacerých kompetencií.

 

Obsahové zameranie vzdelávania:

 

• Úvod do vzdelávania, vymedzenie pojmu artefiletika, možnosti a ciele artefiletiky;

  Špecifiká artefiletiky. Artefiletika ako spôsob sebavyjadrenia a sebarealizácie;

  Detská kresba v artefiletike, fázy vývinu detskej kresby;

  Práca s detskou artefiletickou skupinou v inštitucionalizovanom prostredí;

  Artefiletika ako prevencia rizikového správania a sociálno – patologických javov;

  Artefiletika ako spôsob rozvoja prosociálnych kompetencií

 

Cieľová skupina: učitelia, vychovávatelia, odborní zamestnanci;

Podkategória:   Učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, asistent učiteľa, vychovávateľ, asistent vychovávateľa, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg;

 

Kedy: 25. - 26. 3. 2021 (štvrtok, piatok)

27. – 28. 5. 2021 (štvrtok, piatok)

16. – 17. 9. 2021 (štvrtok, piatok)

Kde: Hattalova 12/A, Bratislava

 Účastnícky poplatok:   348,-  (možnosť rozdeliť na štyri splátky po 87,-€)

Prihláška: k dispozícií na www.nervuska-arte.sk. Vyplnenú a vytlačenú prihlášku odoslať na adresu: Nervuška – ARTE o.z., Jurigovo námestie 5, 84104 Bratislava

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 15.1. 2021.

Počet účastníkov – max. 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

 S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na:

Mgr. Broňu Pleškovú, mail: nervuska@gmail.com

www.nervuska-arte.sk