Autor príspevku: Vladimír Hambálek
Kontakt: hambalekacoachingplus.org
Dátum pridania: 14. 7. 2018
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4311.php

PRÁCA S NEDOBROVOĽNÝM KLIENTOM A KLIENTOM V ODPORE

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách, keď pracujete s nedobrovoľným klientom, alebo klientom v odpore.

 

Ciele workshopu

 

Na konci workshopu by mali účastníci:

 

  • poznať možnosti a limity práce s nedobrovoľným klientom
  • vedieť využiť účinné techniky pri vedení rozhovoru s nedobrovoľným klientom
  • vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre obe strany
  • vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať prejavy odporu a nájsť spôsoby, ako s ním zaobchádzať
  • vedieť používať rôzne druhy otázok, ktoré podporujú reflexiu klientovej životnej situácie a skompetentňujú ho pri rozhodovaní a riešení vlastnej životnej situácie
  • poznať a vedieť aplikovať základné zručnosti Motivačných interview
  • poznať a vedieť využiť základné nástroje systemickej kontroly

 

Workshop predstavuje tretí modul aktualizačného vzdelávania odborných zamestnancov v školstve a po absolvovaní všetkých troch modulov je možné získať 12 kreditov! Workshop je zároveň registrovaný u Slovenskej komory psychológov a za účasť na ňom je možné získať 13 kreditov!

 

Miesto konania: Bratislava, Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1
Čas konania: 1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Ivan Valkovič, Vlado Hambálek
Cena: 95 eur
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Prihlásiť sa môžete na mihalkova@coachingplus.org alebo online

Prihláška Práca s nedobrovoľným klientom...