Autor príspevku: Jana Hrčová
Kontakt: novakovaa3lobit.sk
Dátum pridania: 30. 8. 2018
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4349.php

SNOEZELEN 1 – ÚVOD DO PRÁCE V MULTISENZORICKOM PROSTREDÍ (SNOEZELEN)

 

Na školení získate poznatky o teoretických, filozofických a historických východiskách Snoezelenu, o oblastiach jeho využitia, neurofyziologických východiskách, ako aj o možnostiach uplatnenia Snoezelenu v práci s vybranými cieľovými skupinami. 

 

Pre koho je školenie určené:

Toto jednodenné školenie je určené pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom. Určené je osobám, ktoré ešte nemajú skúsenosti so Snoezelenom, pracujú v zariadení s novovytvorenou multisenzorickou miestnosťou, alebo v zariadení, ktoré zvažuje zriadenie multisenzorickej miestnosti, prípadne je v procese budovania a plánovania miestnosti.

 

Obsahová náplň školenia:

Na školení získate poznatky o teoretických, filozofických a historických východiskách Snoezelenu, o oblastiach jeho využitia, neurofyziologických východiskách, ako aj o možnostiach uplatnenia Snoezelenu v práci s vybranými cieľovými skupinami. Oboznámime vás s rôznymi typmi multisenzorických miestností a prostredí a vysvetlíme aktuálne trendy v spôsoboch ich využitia u nás a v zahraničí. Rovnako vás zoznámime s procesom plánovania a budovania multisenzorického prostredia a doprajeme vám ukážku a pobyt v krásnej multisenzorickej miestnosti.

 

Školenie vedie: Mgr. Dagmar Mega

Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii – Akropolis v Uherskom Hradišti – vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu – rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.

 

Prihlášku na školenie aj viac informácií nájdete TU.