Autor príspevku: Monika Adamčíková
Kontakt: mterapioagmail.com
Dátum pridania: 17. 9. 2018
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4386.php

Hry s hudbou

(Zážitkový workshop o možnostiach využitia hudby v pomáhajúcich profesiách)

Ciele workshopu:
Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia hudby v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s hudbou 
v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy. V rámci workshopu ďalej vytvoriť prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

Cieľová skupina:
Workshop je určený študentom, absolventom a odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií. Vítaní sú taktiež všetci záujemcovia o možnosti využitia hudby v rámci ich profesií pri práci s deťmi, mládežou a tiež dospelými. Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 10 účastníci a lektor ako vedúci skupiny, ktorý má za úlohu facilitovať a viesť priebeh, chod a fungovanie celého procesu. 
Stručný popis workshopu:
Asi v 10-20 člennej skupine (vrátane lektora) sa budeme snažiť priblížiť rôzne možnosti využitia hudby v pomáhajúcich profesiách primárne pri práci s deťmi. Základný zážitkový workshop Hry s hudbou bude trvať celkovo 180 minút. Postupne budeme využívať akčné techniky a metódy, ktoré sú používané prevažne v rámci muzikoterapie a muzikofiletiky. Členovia skupiny v prípade záujmu, budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé hry, aktivity, metódy a techniky v skupinovom procese. Rovnako si vyskúšame aj receptívnu formu práce s hudbou, kde bude hudobná kulisa vytvárať dôležitú súčasť jednotlivých techník, metód a aktivít, ktoré môže účastník využiť najmä v rámci muzikoterapie, resp. muzikofiletiky pri vlastnej praxi. V závere workshopu bude priestor na krátku diskusiu, otázky účastníkov a podobne. Účastníci v rámci workshopu majú možnosť nahliadnuť do výberu prezenčných kníh k problematike, ktoré budú k dispozícii a tiež dostanú rôzne materiály v printovej podobe (prevažne články autora) z oblasti muzikoterapie, muzikofiletiky a hudobnej psychológie. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o možnosti využitia hudby v praxi odborníkov z rôznych pomáhajúcich profesií.

Lektor: PhDr. Peter Kusý, PhD. 
Viac info o lektorovi: https://psychoptimal.eu/nieco-o-mne/

Kedy: 14.10.2018
Kde: KC Sásová, Banská Bystrica
Cena: 25 e / študenti 10% zľava

Prihlášky a viac info na mterapio@gmail.com.