Autor príspevku: Detský domov Trnava
Kontakt: ded.botanickaagmail.com
Dátum pridania: 9. 10. 2018
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4417.php

Psychológ pre Detský domov Trnava

Detský domov v Trnave, prijíma psychológa na plný úväzok s termínom nástupu 1.11.2018.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- komplexné zabezpečenie psychologickej starostlivosti,
- zainteresovanosť na riešení problémov klientov a ich rodiny,
- psychodiagnostika detí,

- poskytovanie poradenstva biologickým, náhradným rodičom,

- individuálne psychologické sedenia,

- skupinové psychologické sedenia,

- prevenčné aktivity,
- skupinové aktivity,

- sociálno - psychologické výcviky,
- poskytovanie poradenstva pri profesionálnej orientácii dieťaťa,

- vedenie psychologickej dokumentácie,

- spolupráca so zamestnancami DeD, odbornými lekármi a inými zariadeniami,

Iné podľa potreby.

 

Osobnostné predpoklady:

-   osobná zaangažovanosť na živote detského domova,

-   spoľahlivosť, samostatnosť, motivačné a organizačné schopnosti,

-   čestnosť, úprimnosť, ľudskosť, pracovitosť, lojálnosť,

-   vysoká miera flexibility (schopnosť rýchleho prispôsobenia sa krízovým i novým situáciám a následne ich riešenie), empatie (výrazná schopnosť vcítiť sa do prežívania dieťaťa), prosociálnosti (správanie a konanie v záujme dieťaťa bez očakávania prospechu, vďačnosti), sociálneho cítenia (citlivé chápanie situácie, v ktorej sa klient ocitol, voľba optimálnej formy komunikácie a miery pomoci), zmyslu pre spravodlivosť,

-   sebaovládanie, vnútorná stabilita, trpezlivosť, ochota pravidelne supervidovať postupy a zámery,

-   asertivita, zvládanie komunikačných stratégii (s deťmi, mládežou, dospelými, krízovými klientmi, kolegami), zvládanie záťažových situácii,

-   zmysel pre poriadok, zmysel pre tímovú prácu, spoluprácu, ochota pomáhať, zmysel pre spolupatričnosť v zmysle tvorivo - humanistickej koncepcie výchovy, schopnosť rýchlej analýzy a riešenia problému,

-   pozitívny vzťah k administratívnej činnosti, prezentačné schopnosti,

-   tvorivosť, iniciatíva, aktivita, estetické cítenie, angažovanosť v profesionálnom i osobnom živote,

-   ochota pracovať na sebe, úprimný záujem prispôsobiť svoje postupy práce potrebám emocionálne zraneného dieťaťa.

Zamestnanecké výhody, benefity: možnosť ďalšieho vzdelávania, stravovacia karta, vzdelávanie v odbore, 45 dní dovolenky, osobný príplatok po skúšobnej dobe, pracovný úväzok 37,5 hodín týždenne s flexibilnou pracovnou dobou, možnosť predĺžiť pracovnú zmluvu na neurčitý čas, príjemný pracovný kolektív, pestrá a zaujímavá práca.

Mzda: podľa platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov.

Vzdelanie v odbore: vysokoškolské II. stupňa, vysokoškolské III. stupňa (uprednostníme uchádzačov s praxou v odbore, s ukončeným adaptačným vzdelávaním príp. s 1. atestáciou, výhodou je ukončený alebo prebiehajúci psychoterapeutický výcvik), jednoodborové štúdium psychológie,

Ostatné znalosti

Strojopis - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý

Outlook Express - pokročilý

Vodičský preukaz sk. B

Informácie o výberovom konaní: požadované doklady zasielajte emailom na: vyberove.ded.trnava@gmail.com
Všetky žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.
Termín oznámi detský domov uchádzačom emailom, telefonicky.


Zoznam požadovaných dokladov:
Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru.
Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Profesijný štruktúrovaný životopis.
Motivačný list.
Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu.

Kontakt:

Detský domov v Trnave
Botanická 46
917 08 Trnava
http://dedtrnava.eu

Kontaktná osoba: PaedDr. Martina Krchňáková
Tel.: 0903 703 424, 0915 373 215
E-mail: vyberove.ded.trnava@gmail.com