Autor príspevku: Monika Adamčíková
Kontakt: mterapioagmail.com
Dátum pridania: 24. 1. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4515.php

Hry s hudbou

Zážitkový workshop o možnostiach využitia hudby v pomáhajúcich profesiách

Ciele workshopu:
Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia hudby pri práci s deťmi v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s hudbou v skupine a podnietiť tak ich záujem o expresívne prístupy. V rámci workshopu ďalej vytvoriť prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

Cieľová skupina:
Workshop je určený študentom, absolventom a odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií. Vítaní sú taktiež všetci záujemcovia o možnosti využitia hudby v rámci ich profesií pri práci s deťmi a mládežou.Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 10 účastníci a lektor ako vedúci skupiny, ktorý má za úlohu facilitovaťa viesť priebeh, chod a fungovanie celého procesu.

Stručný popis workshopu:
Asi v 10-20 člennej skupine (vrátane lektora) sa budeme snažiť priblížiť rôzne možnosti využitia hudby v pomáhajúcich profesiách primárne pri práci s deťmi a mládežou. Workshop bude delený do dvoch nadväzujúcich blokov, pričom jeden blok bude trvať asi 180 minút. V prvom budeme využívať akčné techniky a metódy, ktoré sú používané prevažne v rámci muzikoterapie a muzikofiletiky s detským klientom. Členovia skupiny v prípade záujmu, budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé hry, aktivity, metódy a techniky v skupinovom procese. V druhom bloku budeme pracovať s hudobným materiálom skôr receptívnou formou a hudobná kulisa tak bude vytvárať dôležitú súčasť jednotlivých techník, metód a aktivít, ktoré môže účastník využiť najmä v rámci muzikoterapie, resp. muzikofiletiky pri vlastnej praxi s deťmi a mládežou.V závere workshopu bude priestor na krátku diskusiu, otázky účastníkov a podobne. Účastníci v rámci workshopu majú možnosť nahliadnuť do výberu prezenčných kníh k problematike, ktoré budú k dispozícii a tiež dostanú rôzne materiály v printovej podobe (prevažne články autora) z oblasti muzikoterapie, muzikofiletiky a hudobnej psychológie. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o možnosti využitia hudby v praxi odborníkov z rôznych pomáhajúcich profesií.

Lektor: PhDr. Peter Kusý, PhD.
Viac info o lektorovi: https://psychoptimal.eu/nieco-o-mne/

Napísali o nás v časopise E-mental ,,Reflexia z workshopu hry s hudbou,, str. 67 - 71: 
http://emental.sasap.sk/download/e-mental_2018_1.pdf?fbclid=IwAR3RE7MBPKkeOESBwRfKROUJ2WLTL16AlgQcOojzMDqAl71bYZPN9QN5rMU

Kedy: 31.3.2019 od 10:00 - 17:00 (obedňajšia prestávka podľa dohody)
Kde: (doplníme)
Cena: 45 e / študenti 10% zľava
(cena zahŕňa prácu s lektorom, občerstvenie, certifikát)

Prihlášky a viac info na mterapio@gmail.com