Autor príspevku: Súkromné centrum Mirabilis
Kontakt: sukromnecentrum.peagmail.com
Dátum pridania: 3. 10. 2019
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4731.php

Workshop "Svet detí so špeciálnymi potrebami v materskej škole"

Pozývame vás na workshop s názvom

 

 Svet detí so špeciálnymi potrebami v prostredí materskej školy

 

Dátum vzdelávania: 16. november 2019 (sobota), v čase od 10:30 hod. do 16:00 hod.,

 

Obsah workshopu:

 

 

- zážitkovou formou uchopenie jednotlivých diagnóz (ADHD, ADD, problémové správanie, poruchy učenia, autizmus, mentálne postihnutie a intelektové nadanie) a z nich plynúce špeciálne potreby detí v edukácií

 

- praktické nadobudnutie zručností ako pôsobiť v pozícií pedagóga v rámci jednotlivých diagnóz

 

- špeciálno-pedagogické metódy a spôsoby práce realizovateľné pedagógmi z MŠ

 

- praktiký návod ako efektívne riešiť kritické situácie v škôlke

 

Miesto vzdelávania: Partizánske

 

Cena workshop za osobu: 40 €

 

V cene je zahrnutý účastnícky poplatok, lektorné a materiál k vzdelávaniu. V cene nie je zahrnuté ubytovanie a strava.

 

Lektor vzdelávania: Svetlana Síthová špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Viac o autorke aj na www. sukromnecentrumpe.sk

Prihlásenie na vzdelávanie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

predmet emailu: workshop pre MS_november 2019