Autor príspevku: Monika Adamčíková
Kontakt: mterapioagmail.com
Dátum pridania: 25. 2. 2020
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4836.php

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi

Dátum a čas 25.8.2020 od 10:00 - 17:00
Miesto: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20
Suma: 49 Eur (študenti denného štúdia 10% zľava)

Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/vyuzitie-muzikofiletiky-pri-praci-s-detmi-zilina/

 

Hlavným zámerom muzikofiletiky je rozvíjanie kreatívneho potenciálu osobnosti, získavanie a rozvíjanie psychosociálnych kompetencií a poznávanie kultúrnych hodnôt na základe vlastnej tvorby spojenej s reflexiou. Muzikofiletika prispieva k sebapoznávaniu, pochopeniu a zvládaniu vzťahov medzi jedincom a sociálnym alebo prírodným prostredím a kultúrou.

Tento prístup je využívaný predovšetkým v oblasti výchovy a vzdelávania. Realizácia je bez terapeutického a diagnostického zámeru. Súčasťou muzikofiletického procesu je reflexia zážitku. Vychádza zo základu muzikoterapie a je na rozmedzí hudby a terapie.

Ciele workshopu
Ukázať účastníkom ako využiť hudbu pri práci s deťmi. Dať im možnosť vyskúšať si každú aktivitu. Cieľom je taktiež vytvoriť priestor na vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe ako aj poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

Obsah workshopu
Obsahom workshopu bude využívanie muzikofiletických akčných techník a metód, ktoré lektorka nadobudla na viacerých kurzoch a osvojila si ich počas svojej 14 ročnej pedagogickej praxe. Počas aktivít sa bude používať hra na telo, pohyb, spev, relaxácia, Orffov inštrumentár a rôzne iné kreatívne spôsoby pri práci s hudbou. Účastníci si budú mať možnosť vyskúšať nielen aktívnu, ale aj receptívnu formu práce s hudbou. V závere bude priestor na diskusiu ako aj k nahliadnutiu do výberu prezenčných kníh k problematike.

Workshop je pre všetky pomáhajúce profesie pracujúce s deťmi.

Info o lektorke
Mgr. Monika Adamčíková, DiS.art.
https://www.mterapio.sk/team-member/monika-adamcikova/