Autor príspevku: Monika Adamčíková
Kontakt: mterapioagmail.com
Dátum pridania: 5. 8. 2020
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-4922.php

Akčné techniky pri práci so skupinou

Organizačné info
 
Kedy: 29.11.2020, nedeľa 9:00 - 16:00
Kde: Trenčín
Cena: 49€ / študenti 44€ (10% zľava), cena zahŕňa lektorné, certifikát a občerstvenie
 
Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/akcne-techniky-pri-praci-so-skupinou-2/
 
Akčné techniky pri práci so skupinou
 
(Zážitkový workshop o možnostiach využitia akčných techník a expresívnych prístupov pri skupinovej práci v pomáhajúcich profesiách)
 
Ciele workshopu
 
Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia akčných techník pri práci so skupinou v pomáhajúcich profesiách. Vďaka zážitku na sebe majú účastníci možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s rôznymi akčnými technikami, čo môže podnietiť ich záujem o expresívne prístupy (muzikoterapia, arteterapia, dramatoterapia, tanečno-pohybová terapia a pod.). V rámci workshopu ďalej vytvoríme prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytneme priestor na diskusiu k danej problematike.
 
Cieľová skupina
 
Workshop je určený študentom, absolventom a odborníkom v praxi z radov pomáhajúcich profesií. Vítaní sú taktiež všetci záujemcovia o možnosti využitia expresívnych prístupov v rámci ich profesií s rôznymi vekovými kategóriami. Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 10 účastníci a lektor ako vedúci skupiny, ktorý má za úlohu facilitovať a viesť priebeh, chod a fungovanie celého edukačného procesu.
 
Stručný popis workshopu
 
Asi v 10-20 člennej skupine (vrátane lektora) sa budeme snažiť priblížiť rôzne možnosti využitia akčných techník v pomáhajúcich profesiách primárne pri práci so skupinou. Workshop bude delení do dvoch nadväzujúcich blokov, pričom jeden blok bude trvať asi 180 minút. V oboch budeme využívať akčné techniky a metódy, ktoré sú používané prevažne v rámci expresívnych prístupov. Členovia skupiny v prípade záujmu, budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé hry, aktivity, metódy a techniky v skupinovom procese. Vyskúšame si rôzne variácie jednotlivých techník, metód a aktivít, ktoré sa dajú využiť v pomáhajúcich profesiách prevažne v skupinovej (ale aj individuálnej) podobe s terapeutickým, aj neterapeutickým zámerom. Každej z techník bude bezprostredne venovaná krátka reflexia zážitku, ktorá je v rámci systematickej práce s expresívnymi prístupmi nevyhnutná a žiadúca. V závere workshopu bude priestor na krátku diskusiu, otázky účastníkov a podobne. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o možnosti využitia akčných techník a expresívnych prístupov v praxi odborníkov z rôznych pomáhajúcich profesií (školstva, sociálnych a poradenských služieb, zdravotníctva a ďalších).
 
Lektor kurzu: Phdr. Peter Kusý, PhD.
https://www.mterapio.sk/team-member/peter-kusy/