Autor príspevku: Viktor Brichta
Kontakt: prevenciaacpppapba2.sk
Dátum pridania: 23. 9. 2022
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5338.php

Pracovné miesto- oddelenie prevencie Centrum poradenstva a prevencie Bratislava 2

Názov a adresa zamestnávateľa: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Nevädzova 7, 821 01 Bratislava

Dátum predpokladaného nástupu: ihneď prípadne podľa dohody

Druh úväzku: plný pracovný úväzok na dobu neurčitú

Kvalifikačné predpoklady:

- podľa § 12 až § 14 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony,

- podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, príloha č.10-15.- sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia, liečebná pedagogika

- Bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony.

Na oddelení prevencie pracuje 6 zamestnancov/-kýň. Pracovná pozícia si vyžaduje schopnosť tímovej spolupráce- práca vo dvojiciach, spoločné pracovné úlohy celého tímu napr. príprava vzdelávacích aktivít, schopnosť flexibilne riešiť krízové a problémové situácie- práca a intervencie v školských triedach, individuálna poradenská práca s klientmi a ich rodinami. Pracovné činnosti sú zaujímavé a sú rôznorodého charakteru od individuálnych po skupinové aktivity, od priamej práce s klientmi až po metodickú prácu s odbornými a pedagogickými zamestnancami/-kyňami. Snažíme sa vytvárať priestor pre realizáciu individuálnych predpokladov a zručností jednotlivých zamestnancov/-kýň vychádzajúc v ústrety potrebám, očakávaniam našich klientov (deti, rodina, škola, odborníci v iných rezortoch, tretí sektor). Očakávame človeka, ktorý rád pracuje s ľuďmi, je ochotný sa profesionálne rozvíjať, má schopnosť sebareflexie, empatie a kritického myslenia.

Náplň práce:

- teambuildingové zážitkové stretnutia s triedami na ZŠ a SŠ zamerané na riešenie konfliktov, podporu spolupráce a kooperácie

- primárna prevencia (zážitkové besedy)

- metodická práca s podpornými tímami na školách (školskí/-á psychológ/-ička, špeciálna pedagogička, koordinátor/-ka prevencie, kariéroví a výchovní poradcovia/-kyne)

- práca v klube s nízkoprahovými prvkami, vedenie detských štrukturovaných skupín zameraných na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností

- poradenská a metodická práca s učiteľmi pri vedení tried

- individuálne sociálne a psychologické poradenstvo s klientmi (deti, mladý dospelí, rodičia)

- multidisciplnárna spolupráca s oddeleniami v CPPPaP BA2

Odmeňovanie: podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platové ohodnotenie: podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony

Požadované doklady:

o žiadosť o prijatie do zamestnania,

o profesijný životopis,

o súhlas so spracovaním osobných údajov,

o doklady o ukončenom vzdelaní (doniesť osobne len v prípade pozvania na osobný pohovor).

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr do 7.10.2022 na adresu: CPPPaP, Nevädzova 7, 82101, Bratislava alebo adresu prevencia@cpppapba2.sk. Výber zamestnanca/-kyne bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači/-ky. Pohovor s uchádzačom/-kou bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.