Autor príspevku: Lenka Martinkovičová
Kontakt: bekovalenkaagmail.com
Dátum pridania: 8. 2. 2023
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5425.php

2v1: Inovačné vzdelávanie v multidiscip. spolupráci & medzin. akredit. vzdelávanie ICCP "V dialógu"

AKTUALITY: Ostáva ešte pár voľných miest

INFORMÁCIE O VZDELÁVANÍ:

Medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi ICCP patrí do rodiny podobných programov realizujúcich sa po celom svete (ICCP – International Certificate in Collaborative-Dialogic Practices). Prebieha pod zastrešením našich partnerov Taos Institute (medzinárodný inštitút), Houston Galveston Institute (USA) a Narativ (ČR).

Program reaguje na náš meniaci sa svet a ponúka účastníkom možnosť zlepšiť svoje postupy v rámci ich oblastí pôsobnosti dynamickým spôsobom (pomáhajúce profesie, vzdelávanie, organizačný rozvoj, ale napr. aj právo a ďalšie, veľmi vhodný je pre rozvoj spolupráce tímov, komunitnej spolupráce, zapojení peer konzultantov a i.). Zahŕňa štúdium teoretických a filozofických predpokladov a ich aplikáciu do praxe v rôznych kontextoch a kultúrach.

Facilitáciu vzdelávania zastrešia členovia Inštitútu dialogických praxí (SR) a spolku Narativ (ČR), ktorí su zároveň absolventi ICCP, spolu s hosťujúcimi lektormi z týchto krajín, ale aj zo zahraničia. Sú to skúsení lektori, facilitátori, psychológovia, sociálni pracovníci, lekári, psychoterapeuti, špeciálni pedagógovia, kouči, učitelia atď.

170-hodinové vzdelávanie vám prinesie nezabudnuteľnú a neprenositeľnú skúsenosť, ktorá je využiteľná nielen vo vašej profesionálnej praxi pomáhajúcich profesionálov alebo peer konzultantov, či ľudí s prežitou skúsenosťou, ale aj v bežnom živote.

O kolaboratívnej dialogickej praxi môžeme tiež hovoriť ako o vzťahovej praxi: vychádzame z predpokladu, že žijeme vo vzťahoch, pohybujeme sa a sme, a iba vo vzťahoch môžeme vnímať svoju individualitu. Vo vzťahoch, pomocou jazyka, ktorý používame, si vytvárame skutočnosť (realitu), ktorú vnímame.

Ako hovorí jeden zo zástupcov dialogizmu, J. Seikkula “Rodíme sa do dialógu”. Poďte s nami zažiť, ako dialóg a spoluprácu rozvíjať. Nás ako absolventov toto vzdelávanie do veľkej miery zmenilo a posilnilo v tom, ako byť ľudskejší, spolupracovať a viesť dialóg tak, aby sme sa vo vzťahoch viac vnímali a snažili si porozumieť, ako zároveň predchádzať alebo zvládať konflikty, ale najmä smerovať k pozitívnym zmenám, ktoré si prajeme.

Súčasťou vzdelávania budú aj témy inovačného vzdelávania “Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia” akreditovaného pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Takto získate dva certifikáty (medzinárodný ICCP certifikát a certifikát z inovačného vzdelávania)

Vzdelávanie sa uskutoční v Ružomberku (6 stretnutí) a v Brne, resp. Bratislave (3 workshopy zahraničných hostí), ako aj online (3 x poldňové supervízne stretnutia).

Termíny:

8.-9. september 2023, Ružomberok

6.-7. október 2023, Ružomberok

3.-4. november 2023, Brno – Workshop “Dialóg: nástroj pozitívnej zmeny na školách” s Loekom Schoenmakersom (Holandsko)

1. december 2023, online – supervízne stretnutie

12.-13. január 2024, Ružomberok

23.-24. február 2024, Ružomberok – Workshop "Otvorený dialóg v oblasti duševného zdravia" s Ondrejom Žiakom

1. marec 2024, online – supervízne stretnutie

8.-9. marec 2024, Ružomberok

Apríl 2024 – Workshop so Sheilou McNamee (téma, miesto a presný termín budú potvrdené)

3. máj 2024, online – supervízne stretnutie

10.-11. máj 2024, Ružomberok

14.-15. jún 2024, Ružomberok

Odkaz na registráciu: tinyurl.com/3jdj4aad

Viac informácií: www.vdialogu.sk/medzinarodne-vzdelavanie-iccp-v-dialogu/