Autor príspevku: Alica Sňahničanová
Kontakt: mterapioagmail.com
Dátum pridania: 31. 5. 2023
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5497.php

Receptívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi, online

(Zážitkový workshop o možnostiach využitia receptívnej formy muzikoterapie a muzikofiletiky pri práci (nielen) s deťmi v pomáhajúcich profesiách)

Ciele workshopu:

Hlavným cieľom je ukázať účastníkom viaceré možnosti receptívneho využitia hudby pri práci (nielen) s detskými klientmi v pomáhajúcich profesiách. Dať im tak možnosť na vlastnej koži zažiť prácu s hudbou, na ktorej sa sami aktívne nepodieľajú, no jej prítomnosť je v procese veľmi dôležitá. V rámci workshopu sa tak pokúsime vytvoriť podnetné prostredie pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe a zároveň poskytnúť priestor na diskusiu k danej problematike.

Cieľová skupina:

Workshop je určený študentom, absolventom a odborníkom z praxe z radov pomáhajúcich profesií. Vítaní sú taktiež všetci záujemcovia o možnosti využitia hudby v rámci ich profesií pri práci s deťmi a mládežou. Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 8 účastníci a lektor ako vedúci skupiny, ktorý má za úlohu facilitovať a viesť priebeh, chod a fungovanie celého procesu.

Stručný popis workshopu:

Asi v 8-15 člennej skupine (vrátane lektora) sa budeme snažiť priblížiť rôzne možnosti využitia hudby v pomáhajúcich profesiách primárne pri práci s deťmi a mládežou, avšak s možnou modifikáciou aj pre iné vekové a cieľové skupiny. Postupne sa oboznámime s hrami, technikami a metódami receptívnej muzikoterapie a muzikofiletiky. Účastníci budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé hry, aktivity, metódy a techniky sebaskúsenosťou – zážitkom na sebe. Hudbu však nebudú spoločne aktívne vytvárať, avšak bude mať podstatnú úlohu v procese interakcie v rámci skupiny. V priebehu workshopu bude priestor na krátku reflexiu jednotlivých aktivít, diskusiu a otázky účastníkov. Účastníci v rámci workshopu dostanú rôzne edukačné materiály v elektronickej podobe (prevažne články autora) z oblasti muzikoterapie, muzikofiletiky a hudobnej psychológie. Veríme, že tým prispejeme a do istej miery podporíme ich záujem o možnosti využitia hudby v praxi odborníkov z rôznych pomáhajúcich profesií.

Lektor

PhDr. Peter Kusý, PhD.

Kedy: streda 7. 6. 2023 od 16:30 – 19:30

Kde: online cez platformu ZOOM (prihlasovacie údaje pošleme v deň konania workshopu)

Cena: 33 Eur (v cene je lektorné a certifikát zaslaný elektronicky)