Ponuka pracovného miesta - psychológ


Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina príjme psychológa na celý úväzok na referát poradensko - psychologických služieb s miestom výkonu práce  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, pracovisko Kysucké Nové Mesto, Litovelská 606, 024 01 Kysucké Nové Mest.

Ide o miesto pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Uzatvorenie pracovnej zmluvy bude na dobu určitú (predpoklad od 01.03.2019 na 2 roky, následne možné predĺženie po dobu realizácie projektu).

Minimálne vzdelanie uchádzača: II. stupeň VŠ v odbore psychológia (jednoodborové štúdium), resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EU.

Pracovná nápľ zahŕňa činnosti v oblasti psychologického rodinného poradenstva a diagnostiky so zameraním na dieťa.

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania (číslo výberového konania: VKP DEI III 03/2019 ZA);  motivačný list;  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;  profesijný štruktúrovaný životopis;  písomné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15.02.2019

V určenom termíne ich zasielajte na adresu zamestnávateľa, alebo e-mailom, na adresy, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu, alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:Ing. Vladimír Gavlák

Telefón: 041/2440121

E-mail: vladimir.gavlak@upsvr.gov.sk

Adresa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina

Viac informácií nájdete na:

https://www.upsvr.gov.sk/volne-pracovne-miesta/vpm-v-ustredi-psvr-s-miestom-vykonu-prace-na-uradoch-psvr/vkp-dei-iii-03-2019-za.html?page_id=871294

 

« predchádzajúci príspevok
Akreditované vzdelávanie k metodike Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch
nasledujúci príspevok »
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!