CERTIFIKOVANÝ TROJROČNÝ TRÉNING V POP

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 31. 5. 2022 do 31. 12. 2025

Miesto akcie: Bratislava


CERTIFIKOVANÝ TROJROČNÝ TRÉNING V POP

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 31. 5. 2022 do 31. 12. 2025

Miesto akcie: Bratislava

Trojročný program je vhodný pre profesionálov a profesionálky pracujúce v pomáhajúcich profesiách, v koučingu, poradkyne a poradcov, pre ľudí ktorí pracujú v oblasti organizačného rozvoja a facilitácie.

Ďalší tréning po tomto je plánovaný až na rok 2025.

O POP - Procesovej práci

Procesová práca sa díva na život človeka ako na dynamický proces, je založená na myšlienke rešpektovania a podpory celého procesu. V centre práce je zvedomovanie vnútorných konfliktov a dôvera v to, že problém obsahuje svoje riešenie. Procesová práca nie je len verbálnou metódou, pracuje s predstavami a nočnými snami, s telesnými symptómami a s pohybom, s náladami a zmenenými stavmi vedomia, so symptómami ktoré sú súčasťou psychiatrických porúch, so skupinami. Má nepatologizujúci, otvorený a inkluzívny postoj voči všetkým častiam a úrovniam prežívania v nás aj mimo nás. Je aplikovateľná na prácu s vnútornými a vzťahovými konfliktami ako aj komunitnými a medzikulturálnymi konfliktami. Vníma jednotlivca v jeho individuálnom, rodinnom, sociálnom aj kultúrnom prostredí.

Čo prinesie štúdium POP v certifikovanom formáte?

Ak Vás zaujíma tvorivý a celostný prístup k ľudskej skúsenosti ovplyvnený Jungom a systemickým myslením, ktorý smeruje k autentickej podpore vnútorného potenciálu, a chcete si doplniť svoje zručnosti v práci s ľuďmi a so sebou o nové tvorivé nástroje. Je to doplnkové vzdelanie a nepredstavuje ucelený psychoteraputický výcvik.

Kompetencie v nasledovných oblastiach:

•porozumieť prístupu POP k prežívaniu, správaniu, vzťahom, k ľudskej skúsenosti a rozvoju osobnosti;

•rozpoznať a pracovať s verbálnou a neverbálnou spätnou väzbou klientov

•využiť techniky POP na prácu s vlastným somatickými aj psychickými zážitkami, symptómami, konfliktmi, snami, presvedčeniami, náladami aj emóciami;

•oceniť a zaobchádzať so sociálnym, kultúrnym a historickým kontextom klientov a skupín, s rankom a privilégiami,

•pracovať s menej známymi či marginalizovanými zážitkami seba aj klientov a sprístupniť ich ako zdroj

Štruktúra a hodiny vzdelávania:

Trojročný program pozostáva z približne 15 trojdňových modulov, celkovo v rozsahu najmenej 430 vyučovacích hodín. Vzdelávanie je fokusované na teoretickú, zážitkovú aj praktickú stránku.

Vyučovanie bude prezenčné, ak to situácia umožní, alebo online, niektoré moduly budú pobytové.

Súbežne s výcvikom si frekventant/ka individuálne zabezpečuje a absolvuje pravidelnú individuálnu cvičnú terapiu (50 hod min), individuálnu supervíziu (min 30 hod), stretnutia s mentorským tímom (5x ročne) a stretnutia v rovesníckej, tzv. „peer“ skupine (8 hod ročne).

Cerifikované vzdelávanie bude ukončené teoretickými a praktickými skúškami. Po jeho ukončení je možné sa pri splnení všeobecných podmienok rozhodnúť pre pokračovanie v dlhodobom minimálne 5,5-ročnom výcviku. V tom prípade si uchádzač/ka doplní príslušné chýbajúce skúšky a prejde prijímacím procesom.

Predbežné témy vzdelávacích modulov

1. Úvod do POP

2. Práca s telom a symptómami

3. Práca s pohybom

4. Vizuálny kanál a sny

5. Auditívny kanál, signály a vnútorní kritici

6. Worldwork - práca na skupinových, svetových témach

7. Innerwork, vnútorná práca so sebou

8. Vztahy a vnútorné konflikty

9. Vzťahy+emócie, nálady, symptómy

10. Alterované stavy

11. - 15. Supervizne moduly, terapuetka v centre

‌Výberový‌ ‌proces‌ ‌ ‌ ‌

1.krok‌ ‌ ‌‌- Registrácia‌ ‌‌ ‌Informáciu‌ ‌o‌ ‌tom,‌ ‌že‌ ‌chcete‌ ‌vstúpiť‌ ‌do‌ ‌výberového‌ ‌procesu‌ ‌pošlite‌ ‌‌do‌ ‌31.5.2022 ‌na‌ ‌ ‌slavka.takacova@gmail.com‌ ‌

2.krok‌ - Práca‌ ‌na‌ ‌iniciačnom‌ ‌sne‌ ‌s‌ ‌vybraným‌ ‌terapeutom/terapeutkou‌ ‌-‌ minimálne‌ ‌2‌ ‌stretnutia.‌ ‌Uchádzač/ka‌ ‌si‌ ‌ich‌ ‌zabezpečí‌ ‌samostatne‌ u‌ ‌lektorov,‌ ‌lektoriek výcviku,‌ ‌ktorých‌ ‌nájde‌ ‌na‌ ‌webstránke‌ ‌inštitútu. ‌Nálsedne‌ ‌vypracuje‌ ‌esej,‌ ‌ktorá‌ ‌je‌ súčasťou‌ ‌oficiálnej‌ prihlášky.‌ ‌ ‌

3.krok‌ - Oficiálnu‌ ‌prihlášku‌ ‌do‌ ‌výcviku‌ ‌zašlite‌ ‌v‌ ‌elektronickej‌ ‌forme‌ na‌ ‌adresu‌ ‌sarah.kasak‌@gmail.com‌ ‌do‌ ‌ ‌31.mája ‌2022.‌ ‌ Táto‌ ‌‌musí‌ obsahovať‌:‌ ‌

a.Osobný‌ ‌životopis‌ ‌v‌ ‌rozsahu‌ ‌max.3-5‌ ‌strán‌ ‌písaný‌ ‌na‌ ‌PC‌ ‌(popíšte‌ ‌svoj‌ ‌osobný‌ ‌príbeh,‌ ‌pričom‌ ‌zahrňte‌ ‌pre‌ ‌vás‌ ‌významné‌ ‌udalosti‌ ‌v‌ ‌živote,‌ ‌vrátane‌ ‌najsilnejších‌ ‌psychologických‌ ‌či‌ ‌emočných‌ ‌kríz,‌ ‌ako‌ ‌ste‌ ‌s‌ ‌nimi‌ ‌zaobchádzali‌ ‌a‌ ‌čo‌ ‌ste‌ ‌sa‌ ‌z‌ ‌nich‌ ‌naučili‌ ‌

b.Profesionálny‌ ‌životopis‌ ‌v‌ ‌rozsahu‌ ‌1,‌ ‌max.‌ ‌2‌ ‌strany‌ ‌písaný‌ ‌na‌ ‌PC‌ ‌(popíšte‌ ‌aj‌ ‌prípadné‌ ‌už‌ ‌absolvované‌ ‌semináre‌ ‌či‌ ‌vzdelávanie‌ ‌v‌ ‌POP).‌ ‌

c.Krátka‌ ‌motivačná‌ ‌esej‌ ‌k‌ ‌výcviku‌ ‌vychádzajúca‌ ‌z‌ ‌individuálnej‌ ‌práce‌ ‌s‌ ‌výcvikovým/ou‌ ‌POP‌ ‌terapeutom/kou‌ ‌na‌ ‌Iniciačnom‌ ‌sne.‌ ‌

d.Kópia‌ ‌diplomu‌ ‌o‌ ‌absolvovaní‌ ‌najvyššie‌ ‌dosiahnutého‌ ‌vzdelania‌ ‌a‌ ‌kópie‌ ‌potvrdení‌ ‌o‌ ‌absolvovaní‌ ‌minimálne‌ ‌troch‌ ‌seminárov‌ ‌v‌ ‌POP‌ ‌(z‌ ‌toho‌ ‌aspoň‌ ‌jeden‌ ‌s‌ ‌lektorkami,‌ ‌lektormi‌ ‌budúceho‌ ‌výcviku)‌ ‌

e.Podpísaný‌ ‌súhlas‌ ‌so‌ ‌spracovaním‌ ‌osobných‌ ‌údajov‌ ‌(kópiu‌ ‌nájdete‌ ‌na‌ ‌našej‌ ‌webstránke)‌ ‌

4.‌‌krok‌ - Osobné‌ ‌výberové‌ ‌stretnutie‌ ‌s‌ ‌dvomi‌ ‌lektorkami‌ ‌výcviku.‌ ‌Výberové‌ ‌pohovory‌ ‌budú‌ ‌prebiehať‌ ‌‌v priebehu mája-júna ‌2022.‌ ‌

Poplatok‌ ‌za‌ ‌výberový‌ ‌pohovor‌ ‌je‌ ‌60€.‌ ‌ ‌

5.‌‌krok‌‌ - Zverejnenie‌ ‌výsledkov‌‌ ‌prijímacieho‌ ‌procesu‌ ‌jednotlivým‌ ‌záujemcom/-« predchádzajúci príspevok

« predchádzajúci príspevok
Úvodní víkend body-psychoterapie
nasledujúci príspevok »
Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v procesorientovanej psychológii


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!