Vedúci/vedúca oddelenia poradenstva a prevencie - CPP BA II


Centrum poradenstva a prevencie, Nevädzová 7, 821 01 Bratislava vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie CPP, Nevädzová 7, 821 01 Bratislava.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

- vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

- výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca najmenej 5 rokov.

Ďalšie požadované predpoklady:

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť,

- ovládanie štátneho jazyka,

- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,

- predloženie návrhu koncepcie rozvoja oddelenia poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie.

Požadované doklady k prihláške:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- osobný dotazník,

- profesijný štruktúrovaný životopis,

- kópie dokladov o vzdelaní,

- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti,

- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja oddelenia, - súhlas na použitie osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte v obálkach označených menom a adresou odosielateľa a s nápisom „Výberové konanie CPP Bratislava – NEOTVÁRAŤ!“ na adresu: Centrum poradenstva a prevencie, Nevädzová 7, 821 01 Bratislava. Termín podania prihlášok: do 23. marca2023 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).

Možné profesie na uvádzanú funkciu: sociálny pedagóg, psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne. Prípadné ďalšie informácie získate na tel. čísle 02/43632588, alebo na e-mailovej adrese prevencia@cpppapba2.sk; simkova@cpppapba2.sk

V Bratislave, 26. 03. 2023

Barbora Šimková

« predchádzajúci príspevok
Prosba o účasť na výskume
nasledujúci príspevok »
ÚZKOSŤ. Fenomenológia úzkosti, psychodynamický pohľad na jej funkciu, prejavy a spôsoby vyjadrenia.


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!