Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pre stredoškolskú mládežKto sme?

Naše centrum je súčasťou Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne s CVPP v Bratislave. Náš tím tvoria psychológovia. Realizujeme aktivity a programy na prevenciu sociálno-patologických javov.


Pre koho sme tu?

Našou cieľovou skupinou sú študenti (pri individuálnej práci aj ich rodičia), pedagógovia a koordinátori prevencie stredných škôl, osemročných gymnázií a špeciálnych škôl v Bratislavskom kraji.


Čo a ako robíme?

Sme zameraní na preventívne aktivity a programy pre študentov. Stretnutia prebiehajú interaktívnou formou. Každú tému a názory na ňu rozoberáme v diskusii, ktorá ponúka možnosť vyjadriť svoje myšlienky, postoje, získať nové informácie a dozvedieť sa argumenty a pohľady na danú tému od svojich spolužiakov. Študenti si môžu vyskúšať nové formy správania potrebné na riešenie rôznych životných situácií a tiež byť citlivejšími a tolerantnejší k sebe navzájom.

Trieda, ktorá má absolvovať preventívny program prichádza k nám do priestorov CVPP alebo my prídeme do školy.

Do preventívneho programu môžu triedu telefonicky, mailom alebo osobne prihlásiť koordinátori prevencie alebo prostredníctvom nich aj iní pedagógovia. Je potrebné študentov vopred informovať kam idú a o akej téme sa budú rozprávať.

Ponúkame nasledovné programy:

Krátkodobé (1-3 stretnutia) na témy:
· partnerské vzťahy a sexualita
· drogy a závislosti
· riešenie konfliktov
· násilie medzi nami – šikanovanie
· teambuilding
· obchodovanie s ľuďmi

Strednodobé (5-9 stretnutí),
ktoré pomáhajú študentom osvojiť si nové poznatky a sociálne zručnosti a prispievajú k vytvoreniu zdravej atmosféry v triede a k osobnostnému rastu študentov.

Dlhodobé - rovesnícke (PEER),

ktoré pripravujú dobrovoľníkov pre prácu v prevencii rizikového správania, na pozitívne ovplyvňovanie svojich rovesníkov v škole a v neformálnych skupinách. Veľká príležitosť spoznať nových ľudí a hovoriť o rôznych témach z rôznych pohľadov. Rovesnícky program prebieha v priestoroch CVPP v poobedných hodinách, jeho súčasťou býva aj víkendové pobytové stretnutie mimo Bratislavy (na ktoré získavame finančnú podporu z projektov).


Podľa aktuálnych požiadaviek otvárame aj skupiny sekundárnej prevencie pre mladých ľudí priamo ohrozených sociálnou patológiou alebo s rizikovým psychosociálnym vývinom.

Vedenie koordinátorov prevencie

Podieľame sa na metodickom vedení koordinátorov prevencie. Počas školského roka ( 3-4 krát) ich pozývame do CVPP na semináre (Adolescenti a poruchy správania, Pôsobenie tzv. zhubných kultov a siekt a iné), ktorých sa môžu zúčastniť aj iní pedagógovia.


Semináre a výcviky pre pedagógov

Ponúkame odborno-zážitkový výcvik „Rozvíjanie životnej pohody v triede“ pre triednych učiteľov, ale aj iných motivovaných pedagógov. Podľa aktuálnych požiadaviek ponúkame semináre zamerané na teoretické zmapovanie problému, ale i nácvik riešenia konkrétnych situácií, napríklad riešenie konfliktov, mediácia v školskom prostredí, šikanovania, partnerské vzťahy dospievajúcich.


Individuálne poradenstvo
Poskytujeme individuálne poradenstvo pre študentov, rodičov a pedagógov. Zabezpečujeme prvú pomoc mládeži a rodinám v krízových životných situáciách.

Kontakt na CVPP:
tel.: 02/ 64 46 14 35
e-mail: cvpp@chello.sk
adresa: Fedákova 3, Bratislava – Dúbravka (autobusy 34, 83 a električky 1,5,12)

Kontakt na KPPPsCVPP:
Tel.:02/ 54 77 55 60
e-mail: klienti@kpppba.sk, www.kpppba.sk
adresa: Brnianska 47, Bratislava

Pre rodičov pripravujeme cyklus krátkych prednášok s diskusiou:

16. marca: Drogy, s ktorými sa stretávajú naše deti

Seminár približujúci rôzne druhy drog, známky správania po požití i dlhodobom užívaní. Pýtate sa čo je závislosť? Dá sa závislosť liečiť? Ako droga mení človeka? Poznáte niekoho a chceli by ste mu pomôcť? Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, tak príďte.

Vedie: Mgr. Radovan Mrlák

20. apríla: ...poza školu

Seminár o záškoláctve. Čo dospievajúcich vedie k nechodeniu do školy? Čo ja-rodič môžem v tejto situácii urobiť?

Vedie: Mgr. Božena Polčičová

18.mája: Chystá sa vaše dieťa za prácou do zahraničia?

Čo je dobré vedieť, aby sme sa nestali obeťou obchodovania s ľuďmi. Ako sa dobre pripraviť na odchod a pobyt v zahraničí, možné riziká.

Vedie: PhDr. Edita Popperová

8. júna: Komunikujeme s dospievajúcimi

Umenie komunikácie, rôzne spôsoby komunikácie, ako sa účinnejšie spolu dohovoríme.

Vedie: Mgr. Zuzana Kaščáková

Krátke prednášky spojené s diskusiou budú viesť naši odborní pracovníci a pozvaní hostia v priestoroch CVPP , v čase od 17,00 do 19,00, vždy vo štvrtok. Vstup voľný.

« predchádzajúci príspevok
nasledujúci príspevok »
CVPP: Drogy, s ktorými sa stretávajú naše deti


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!