CPPS - Referát poradensko-psychologických služieb


Centrum poradensko-psychologických služieb – Referát poradensko-psychologických služieb Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Bývalé Centrum poradensko-psychologických služieb (CPPS) so sídlom v Bratislave bolo do 31.8.2005 samostaným špecializovaným poradenským systémom so 46 pracoviskami na území celej SR. Bolo priamo riadené MPSVaR SR a jeho hlavným poslaním bolo poskytovanie odborných poradensko-psychologických služieb v oblasti partnerských, manželských a rodinných vzťahov ako i v oblasti osobných problémov a riešenia krízových situácií.

Od 1.9.2005 prešiel tento systém transformáciou podľa zákona č.305/2005Z.z. o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele, na základe ktorého pribudli niektoré činnosti a čiastočne sa aj rozšírila klientela ( najmä zo slabších sociálno-ekonomických pomerov). Súčasťou tohto procesu bola organizačná zmena – jednotlivé územné pracoviská CPPS sa stali súčasťou Oddelení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately (OSPOaSK) Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) ako Referáty poradensko-psychologických služieb ( RPPS). Odborno-metodické oddelenie riaditeľstva CPPS bolo transformované na Odbor poradensko-psychologických služieb (OPPS) Ústredia PSVaR SR, v ktorého náplni zostalo metodické riadenie a vzdelávanie, supervízia pracovníkov RPPS, vydávanie bulletinu Empatia, metodických materiálov a pod.

Psychologické poradenstvo a psychoterapeutické služby tvoria naďalej ťažisko práce v súčasnosti RPPS ÚPSVaR. Ich adresár a kontakty na všetky poradne nájdete nižšie v texte, alebo aj na www.upsvar.sk.

Po transformácii RPPS vykonávajú psychológovia, poradcovia a sociálni pracovníci naďalej tieto základné a ťažiskové činnosti :

- Psychologické a psychosociálne poradenstvo
a/ v oblasti manželských a rodinných vzťahov
b/ v oblasti špecifických problémov rodiny – rozvod, násilie, problém závislosti v rodine, prevencia porúch správania detí a i.
c/ v oblasti osobnostných problémov
d/ v oblasti závažných životných zmien a krízových situácií v živote človeka, rodiny
- Psychoterapeutickú a psychodiagnostickú činnosť
- Príprava a posudzovanie žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť a odborná spolupráca pri organizovaní medzištátneho osvojenia
- Preventívno-výchovné a vzdelávacie podujatia,
preventívne programy pre mládež i dospelých ( predovšetkým prevencia drogových a iných závislostí a výchova k manželstvu a rodičovstvu) prednostne pre špecifické cieľové skupiny a klientelu OSPO a SK, detské domovy, klientelu RPPS.

Konzultačné hodiny pre klientov RPPS sú spravidla od 8,00 - 16,30 hod., po dohode, pokiaľ to umožňujú prevádzkové pravidlá konkrétneho ÚPSVaR aj v čase po 16,30 hod. Poskytované služby sú bezplatné. Pracovníci RPPS zachovávajú mlčanlivosť pri svojej práci s klientmi, v prípade potreby spolupracujú s pracovníkmi OSPO a SK a prípadné vyjadrenia rešpektujúce etiku profesie ( a upravené internými normami) poskytujú so súhlasom klientov .


ADRESÁR ODBORU PORADENSKO – PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽIEB A REFERÁTOV PORADENSKO – PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽIEB
(psychologických poradní)


Odbor poradensko – psychologických služieb Bratislava
Psychologická poradňa Bratislava
Pekná cesta 6
č.t.: 02/492079 + klapky 26,25,19,18,21,23,24,28,27,29

Psychologická poradňa Pezinok
Moyzesova 2
č.t.: 033/ 690 26 39

Psychologická poradňa Senec
Hurbanova 21
903 01 Senec
č.t.: 02/ 40 20 28 33

Psychologická poradňa Malacky
M. Rázusa 2383/30
901 01 Malacky
č.t.: 034/ 77 25 472

Psychologická poradňa Dunajská Streda
Hlavná 326/23
č.t./fax: 031/ 55 25 666

Psychologická poradňa Galanta
Nová Doba 1408/31
č.t.:031/ 78 05 054

Psychologická poradňa Piešťany
Krajinská cesta 2929
č.t.: 033/ 77 42 953

Psychologická poradňa Senica
Hviezdoslavova 323
č.t./fax: 034 / 65 13 871

Psychologická poradňa Trnava
J. Bottu 4
č.t.: 033/ 55 21 238, č.t.: 033/ 55 21 210

Psychologická poradňa Partizánske
Nám. SNP 151/6
č.t.: 038/ 74 94 697

Psychologická poradňa Nové mesto nad Váhom
M. R. Štefánika 1
č.t./fax: 032/ 77 10 833

Psychologická poradňa Považská Bystrica
Centrum 13/17
č.t.: 042/ 43 07 310

Psychologická poradňa Púchov
Štefánikova 820
č.t.: 042/ 46 02 221

Psychologická poradňa Prievidza
Šumperská 18
č.t.: 046/ 51 66 272

Psychologická poradňa Trenčín
Ul. gen. M.R. Štefánika 20
č.t.: 032/ 74 15 419

Psychologická poradňa Dubnica nad Váhom
Bratislavská 380/31
č.t.: 042/ 44 220 85

Psychologická poradňa Komárno
Ul. biskupa Királya 33
č.t.: 035/ 79 08 316

Psychologická poradňa Levice
Dopravná 14
č.t.: 036/ 63 12 670

Psychologická poradňa Nitra
Štefánikova tr. 88
č.t.: 037/ 69 26 293

Psychologická poradňa Nové Zámky
M.R. Štefánika 25
č.t.: 035/ 64 00 165

Psychologická poradňa Šaľa
Pázmánya 52/21
č.t./fax: 031/ 77 12 643

Psychologická poradňa Topoľčany
Nám. Ľ. Štúra 1738/5
č.t: 038/ 53 21 809

Psychologická poradňa Čadca
Matičné nám. 1617
č.t.: 041/ 430 44 27

Psychologická poradňa Dolný Kubín
Nám. Slobody 2
č.t.: 043/ 58 62 675

Psychologická poradňa Tvrdošín
Medvedzie 132
č. t.: 043/ 530 22 25

Psychologická poradňa Liptovský Mikuláš
Hodžova ul. 30
č.t.: 044/ 54 76 348

Psychologická poradňa Martin
Novomeského 4
č.t.: 043/ 42 60 641

Psychologická poradňa Ružomberok
Nám. Slobody 9
č.t.: 044/ 43 290 28

Psychologická poradňa Žilina
Hurbanova 16
č.t.: 041/ 511 94 16

Psychologická poradňa Banská Bystrica
Skuteckého 39
č.t.: 048/ 43 34 405

Psychologická poradňa Žiar nad Hronom
ul. SNP 124
č.t./fax: 045/ 673 44 35

Psychologická poradňa Brezno
ŠLN 34 (Štvrť Ladislava Novomeského)
č.t.: 048/ 611 41 55

Psychologická poradňa Lučenec
Petőfiho č. 39
č.t.: 047/ 43 01 501

Psychologická poradňa Revúca
Železničná 226
č.t.: 058/ 44 21 864

Psychologická poradňa Rimavská Sobota
Jesenského 5
č.t.: 047/ 56 210 44

Psychologická poradňa Veľký Krtíš
Banícka 16
č.t./fax: 047/ 483 14 13

Psychologická poradňa Zvolen
Hodžova 3/281
č.t.: 045/ 54 290 75

Psychologická poradňa Bardejov
Dlhý rad 16 -17
č.t.: 054/ 47 24 860

Psychologická poradňa Svidník
ul. Sov. hrdinov 102
č.t.: 054/ 75 22 507

Psychologická poradňa Stropkov
Hlavná 26
č.t.: 054/ 74 23 871 kl. 219

Psychologická poradňa Humenné
Kukorelliho 10
č.t./fax: 057/ 77 55 206

Psychologická poradňa Snina
Partizánska ul. 1057
č.t.: 057/ 760 22 53

Psychologická poradňa Poprad
Šrobárova 20
č.t/fax.: 052/ 77 25 294

Psychologická poradňa Kežmarok
Dr. Alexandra 61
č.t.: 052 / 45 13 317

Psychologická poradňa Levoča
Dr. Alexandra 61
č.t.: 052 / 45 13 317

Psychologická poradňa Prešov
ul Čsl. armády č. 29
č.t.: 051/ 77 24 677

Psychologická poradňa Sabinov
Nám. slobody 87
č.t.: 051/ 488 06 31

Psychologická poradňa Stará Ľubovňa
ul. 17 novembra č.12
č.t.: 052/ 78 79 637

Psychologická poradňa Vranov nad Topľou
Hronského 1191
č.t.: 057/ 488 01 01

Psychologická poradňa Košice
Dvorkinova 7
č.t./fax: 055/ 67 15 476

Psychologická poradňa Košice
Humenská 51
č.t.: 055/ 64 42 222

Psychologická poradňa Michalovce
Nám Osloboditeľov 77
č.t./fax: 056/ 64 24 860

Psychologická poradňa Sobrance
Hollého 20
č.t.: 056/ 65 240 17

Psychologická poradňa Rožňava
E. Rótha 49
č.t.: 058/ 73 25 509

Psychologická poradňa Spišská Nová Ves
Odborárov 53
č.t.: 053/ 41 83 228

Psychologická poradňa Terbišov
Záborského 1826/8
č.t.: 056/ 66 70 702

« predchádzajúci príspevok
Kvalitatívna analýza efektov psychoterapeutických výcvikov
nasledujúci príspevok »
Systemická terapia v teórii a praxi. Hamburgský prístup


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!

Najnovšie diskusné príspevky a reakcie

Karin Karinova 4. 2. 2012 21:48:22


Libuša Albertová 8. 5. 2009 19:29:42


Andrea Jánošová 3. 6. 2010 15:14:25


Zuzana Habrunova 13. 1. 2009 14:55:43


Katarína 22. 7. 2008 12:48:35


zdenka 4. 3. 2008 14:07:21


Ladislav Rovinský 14. 2. 2007 10:36:56


PhDr. Ján Hrustič 8. 3. 2007 12:40:44


Oľga 22. 6. 2008 21:44:07


Ivan Zaťko 18. 6. 2008 12:28:40


Marie 4. 5. 2008 19:53:33


arni 28. 3. 2008 07:02:59


anal fuck 23. 3. 2008 06:31:46


vlado 16. 2. 2007 14:17:44


Katarína 14. 2. 2007 11:04:50


Sju 13. 12. 2007 20:25:22


Katarína 6. 8. 2007 13:04:51


Mgr. Jana Kubikova 9. 7. 2007 10:43:22


ostatné diskusné príspevky >