Detský domov Lastovička


Informácia o voľnom pracovnom mieste

v Detskom domove Lastovička

odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg

 

Ak ste z trenčianskeho kraja a máte záujem pracovať na nižšie popísanej pozícii, telefonicky sa spojte s riaditeľom zariadenia a na personálne oddelenie nám zašlite uvedené náležitosti. Tešíme sa na nášho nového kolegu /kolegyňu. 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo: 07/2018

 

Kraj: Trenčiansky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako zriaďovateľ Detského domova Lastovička Trenčín, v súvislosti s § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 317/2009 Z. z.") vyhlasuje

 

Názov pracovnej pozície: špeciálny pedagóg, , zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Počet voľných miest: 1

Miesto výkonu práce: Detský domov Lastovička , Jilemnického 40, 911 01 Trenčín – pracovisko Trenčín a Adamovské Kochanovce

Hlavné úlohy:  odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Platové podmienky: Určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedag. zamestnancoch a odbor. zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zam. pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z. z. katalóg prac. činnosti  podľa Vyhl. č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov.
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe: min 927,00 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Termín nástupu: 1.1.2019

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (príloha č.2, druhý diel, časť II. špeciálny pedagóg)

Jazykové znalosti: nepožaduje sa

Počítačové znalosti: Microsoft Office (Excel, Word), práca s internetom

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: práca s deťmi, empatia, komunikatívnosť,

trpezlivosť, zodpovednosť, organizačné schopnosti, pozitívny prístup pri riešení problémov

a schopnosť pre tímovú spoluprácu

Požadované odborné znalosti: znalosť Zákona č. 103/2018 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí

a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vodičský preukaz: skupina B

 

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D., riaditeľ

Telefón: 032/6520618

E-mail: riaditel.trencin@ded.gov.sk

Adresa detského domova: Detský domov Lastovička, 911 01 Trenčín, Jilemnického 40

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV PRE PRIHLÁSENIE SA NA PRACOVNÚ POZÍCIU  ŠPECIÁLNY  PEDAGÓG :

a) Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom

vzdelaní podľa osobitného predpisu,

c) kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace,

d) profesijný štruktúrovaný životopis,

e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d),

f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia

vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018

Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Zdielanie priestoru
nasledujúci príspevok »
Ponuka práce pre psychológa, terapeuta vo výcviku


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!