Centrum pre deti a rodiny Hriňová - voľné pracovné miesto PSYCHOLÓG


Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny Hriňová

Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo: R/2018/000195

Kraj: banskobystrický

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako zriaďovateľ Centra pre deti a rodiny v Hriňovej v súvislosti zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu

Psychológ - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Pracovná pozícia: na dobu určitú

Náplň (druh) práce: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v detskom domove na základe  plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Termín nástupu: ihneď

Pracovné miesto vhodné: aj pre absolventa

Pracovné podmienky: jednozmenný pracovný režim

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Kontaktné osoby:

Mgr. Miroslav Bahleda - riaditeľ Centra pre deti a rodiny Hriňová

Telefón:  0918509701

Email:     ded.hrinova171@gmail.com

 

Mgr. Eva Kamenská - vedúca úseku starostlivosti o dieťa / sociálna pracovníčka

Telefón: 0918667969

Email:     socialna@dedhrinova.eu 

 Adresa: Centrum pre deti a rodiny, Krivec 171, 962 05 Hriňová

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Požiadavky na zamestnanca:

-          kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia

-          zručnosti, schopnosti:

všeobecné spôsobilosti a osobnostné predpoklady:

·         organizovanie a plánovanie práce, motivovanie ľudí, komunikatívnosť, kultivovaný slovný prejav, tímová práca, analyzovanie a riešenie problémov, praktické myslenie, schopnosť rozhodovať sa, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), kreativita, samostatnosť, sebaovládanie sa, záujem o osobnostný rozvoj, morálna bezúhonnosť

PC znalosti:

·         Internet - elementárna

·         Microsoft Word - pokročilá

·         Microsoft Excel – pokročilá

-          ďalšie požiadavky:

·         Znalosť príslušných zákonov, najmä zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ohrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, dohovor o právach dieťaťa

 Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu:

-          písomná žiadosť o žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

-          kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu

-          kópia výpisu z registra trestov, nie staršia ako 3 mesiace

-          profesijný štruktúrovaný životopis

-          písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov

-          písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

-          písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Požadované doklady posielajte na adresu nášho centra. Po posúdení žiadostí budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

 

« predchádzajúci príspevok
Konflikt ako príležitosť
nasledujúci príspevok »
Hľadáme psychológa/psychologičku do detského domova


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!