CDR Lučenec


Informácia o voľnom pracovnom mieste
Číslo výberového konania: 09/2020
Funkcia: psychológ - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme
Počet voľných miest: 1 (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky)
Miesto výkonu práce: Lučenec
Termín nástupu: ihneď
Tarifný plat: zaradenie podľa platovej triedy platovej tabuľky v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2020 a do platového stupňa podľa započítanej odbornej praxe
Hlavné úlohy: odborná činnosť vykonávaná odborným zamestnancom, ktorým je psychológ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; aplikácia psychologických postupov – výkon vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny, odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou, poskytovanie poradenskej psychológie
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia (jednoodborové štúdium)
Prax: je výhodou
Požiadavky na zamestnanca: bezúhonnosť, zdravotná a psychická spôsobilosť, aktívny vodič
Jazykové znalosti: výhodou je ovládanie maďarského jazyka
Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Outlook, Internet
vodičský preukaz sk. B – aktívny vodič
Požadované odborné Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a
znalosti: o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, Zákon č. 36/2005 Z.z., Zákon o rodine, Dohovor o právach dieťaťa.
Požadované schopnosti: kladný vzťah k deťom, profesionalita, komunikatívnosť, flexibilita, empatia, trpezlivosť, záujem ďalej sa vzdelávať
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Viera Kotmanová, personalista
Telefón: 047/2433035
E-mail: pam.vidina@ded.gov.sk
Adresa: Centrum pre deti a rodiny Lučenec, Železničná 1213/26,
984 01 Lučenec
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
b) motivačný list;
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
d) profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPAS;
e) čestné prehlásenie o bezúhonnosti
f) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, a profesijnom štruktúrovanom životopise;
g) písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je 29.5.2020.
Žiadosti zasielajte na adresu Centrum pre deti a rodiny Lučenec, Železničná 1213/26, 984 01 Lučenec, resp. elektronickou poštou na vyberyded@gmail.com . Uchádzači , ktorí budú spĺňať predpoklady a požiadavky na výkon práce budú pozvaní na výberové konanie, o ktorého termíne budú vyrozumení.
Pozvánky budú uchádzačom doručované výhradne len prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailový kontakt uvedený v žiadosti

« predchádzajúci príspevok
Dizertačný výskum - Odpúšťanie očami žien so skúsenosťami domáceho násilia
nasledujúci príspevok »
CDR Lučenec


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!