Akreditovaný kurz MEDIÁTOR

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 20. 4. 2018 do 30. 6. 2018

Miesto akcie: Bratislava


Akreditovaný kurz MEDIÁTOR

 

Pozývame vás na akreditovaný kurz MEDIÁTOR

 

Termín začiatku: 20.04. - 22.04.2018

Uzávierka prihlášok: 14.04.2018

Rozsah kurzu: 200 vyučovacích hodín 
(vyučovanie bude prebiehať zvyčajne v trojdňových cykloch v piatok, sobotu a  nedelu)

Organizátor:
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzty Komenského v Bratislave
http://cdv.uniba.sk/

Miesto konania: 
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)

Cieľová skupina:
Osoby so záujmom získať osobité kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení.

Požadované vstupné vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou.

Profil absolventa: 
Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia meditačného procesu a prípavy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach. Vie prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov. Vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky.

 

Obsahová náplň:

Základy právneho poriadku (50 hod.)

 • Základy teórie práva
 • Legislatívny rámec mediácie v SR
 • Základy občianskeho práva
 • Základy obchodného práva
 • Základy pracovného práva
 • Základy rodinného práva
 • Prierez správnym poriadkom
 • Právna pomoc pre osoby v materiálnej núdzi
 • Mediácia a probácia v trestnom práve
 • Mediácia v jednotlivých právnych systémoch vo svete

Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)

 • Komunikácia a osobnosť
 • Komunikácia a konflikt
 • Komunikácia a mediácia

Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)

 • Sociálna percepcia v medziľudskom styku
 • Asertívne správanie
 • Princípy kooperatívneho vyjednávania, náročné situácie pri vyjednávaní
 • Sebareflexia a schopnosť flexibility v mediačnom procese
 • Zvládanie vlastných negatívnych emócií a neutralita (nestrannosť) v mediácii)
 • Etický kódex mediátora

Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu (50 hod.)

 • Náročné situácie pri vedení mediačného procesu 
 • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu v občianskom práve
 • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu v obchodnom práve
 • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu v pracovnom práve
 • Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu v rodinnom práve

Cena: 649 €

Lektori:

 • JUDr. Ivana Hauerlandová
 • PhD.JUDr. František Kutlík
 • Mgr. Katarína Batková, PhD.
 • MUDr. Peter Hunčík
 • Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová, MSc.
 • Ing. Bronislava Švehláková

 

Záverečná skúška:
Záverečný test (hodnotenie teoretických znalostí) a praktická časť (riešenie prípadovej štúdie)

Doklad o ukončení: Osvedčenie

Odborný garant: JUDr. František Kutlík

Viac informácií:
http://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/mediatori/mediator/

Kontakt:
Mgr. Elena Skalská
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/a
820 05 Bratislava
tel.: +421 2 50 11 77 19, +421 903 439 044
e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

« predchádzajúci príspevok
Prosím poradte mi
nasledujúci príspevok »
Aktuálne trendy a nové výskumy v oblasti neurobiologickej podstaty ADHD, ADD, AUT..... s Bibianou Na


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!