Práca s deťmi, adolescentmi a skupinami – inštitúcie

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 12. 9. 2017 do 22. 11. 2017

Miesto akcie: DeD Ružomberok


Pozývame vás na vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch.

Program pozostáva z troch modulov (workshopov)

 • Práca s deťmi
 • Práca s adolescentmi
 • Práca so skupinami

Počet hodín: 51 (16 hod. jeden dvojdňovový modul). Počet kreditov MŠ: 12 kreditov za 3 dvojdňovové moduly). V prípade záujmu je možné získať aj kredity zo Slovenskej komory psychológov.

Zámery a ciele programu

V priebehu programu sa účastníci naučia špecifické intervencie a zručnosti, ktoré pomáhajú pri vedení rozhovorov s deťmi a adolescentmi, rodičmi (náhradnými, biologickými, profi rodinami) a pri vedení skupín. Zámerom programu workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru s dieťaťom, adolescentom, jeho rodičmi a/alebo partnermi v poradenskom procesu. Zámerom workshopu o skupinovej dynamike je predstaviť základné prvky skupinovej dynamiky, fázy vývoja skupiny a možné intervencie pracovníka, ktorý skupinu vedie.

Ciele

Na konci workshopu by mali účastníci:

 • vedieť viesť rozhovor s dieťaťom a adolescentom spôsobom, ktorý sa zameriava na jeho zdroje, možnosti a zároveň aj intrapsychické, alebo interpersonálne konflikty, ktoré obmedzujú dieťa, adolescenta, alebo ich rodiny, či iné systémy
 • vedieť počas rozhovoru s deťmi a adolescentmi vytvoriť kontakt, uzatvárať dohodu a budovať vzťah
 • vedieť manažovať poradensky a terapeutický proces vo vzťahu k rodičom klienta
 • vedieť používať špecifický jazyk podľa úrovne abstrakcie, používať niektoré kreatívne techniky, ktoré sprístupňujú klientov svet
 • vedieť viesť rozhovor s pármi a rodinami takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre všetky strany
 • vedieť byť počas rozhovoru s klientmi intervenčne zameraný na vzťah, alebo širší systém, ktorý je predmetom práce na zmene
 • vedieť nachádzať systémové hypotézy a podľa nich používať rôzne druhy otázok, posilňujúce a validizačné techniky, techniky stanovovania cieľov a preberania zodpovednosti
 • viesť rozhovor takým spôsobom, aby splnomocňoval skupiny, páry a rodiny k motivácii vnímať, rozmýšľať a konať tvorivo
 • poznať fázy vývoja skupiny a dôsledky, ktoré z toho vyplývajú pre účastníkov skupiny aj pre facilitátora
 • vedieť použiť primerané intervenčné stratégie v závislosti na potrebe skupiny a jej pracovných cieľoch
 • vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa podporovali interakcie členov skupiny a zároveň rešpektovali ciele a zmysel skupinovej práce

Forma vzdelávania

 • analýza video ukážok
 • živé demonštrácie
 • analýza kazuistík
 • praktický tréning v menších skupinách, resp. dvojiciach
 • cvičenia
 • skupinová supervízia
 • individuálna supervízia práce

Cieľová skupina

Vzdelávanie je vhodné pre každého, kto sa vo svojej práci stretáva s deťmi, adoslescentmi, ich rodinami a pracuje s nimi individuálne, ale aj skupinovo. Profesne nie je účasť na vzdelávaní obmedzená. Vedomosti a zručnosti nadobudnuté na workshope môžu napr. pomôcť vychovávateľom lepšie pracovať so skupinou, psychológom viesť skupinové aktivity, sociálnym pracovníkom viesť prípadové konferencie.

Termíny

Práca s deťmi

12. – 13. september

Práca s adolescentmi

10. – 11. október

Práca so skupinami

21. – 22. november

Miesto konania: Ružomberok (DeD)
Lektori: Mgr. Vladimír Hambálek, PhDr. Ivan Valkovič, Mgr. Zuzana Zimová
Cena: 170 Eur na 1 účastníka za všetky 3 dvojdňové moduly
Účastníci workshopu dostanú ku každému stretnutiu študijné materiály.
Garantom vzdelávania je Prof. Anton Heretik PhD. z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Informácie a prihlášky: Zuzana Mihálková, 0911 324040, mihalkova@coachingplus.org

« predchádzajúci príspevok
Krátkodobý výcvik v naratívnej terapii
nasledujúci príspevok »
Poradenská práca s jednotlivcom – inštitúcie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!