Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 9. 11. 2019 do 9. 11. 2019

Miesto akcie: Bratislava


 V arteterapii sa vužívajú rôzne výtvarné médiá ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu neverbálnym spôsobom. Vďaka tomu sa môžeme priblížiť aj k takým emocionálnym zážitkom a obsahom, ktoré sú pre nás skryté, nezrozumiteľné, pôsobia stresujúco alebo vyčerpávajúco.

Pre tých, čo nevedia priamo vyjadriť svoje pocity, nevedia ich opísať, pomenovať a preto majú ťažkosti ich spracovať môže byť vyjadrenie pomocou kresby oslobodzujúce a uvoľňujúce.

V rámci kurzu budú zážitkovou formou predstavené rôzne arteterapeutické aktivity zamerané na porozumenie základným emóciám – ako ich vnímame, prežívame, vyjadrujeme...

Teoretická časť:

·         Vymedzenie arteterapie (arteterapia, artefiletika, arte psychoterapia)

·         Formy arteterapie (individuálna, párová, skupinová; produktívna, receptívna; spontánna, tematická tvorba)

·         Možnosti využitia arteterapie v emocionálnej oblasti

 Zážitková časť:

·                                 Výtvarné spracovanie rôznych emócií

·                                 Emócie vo farbách a tvaroch

Aktivity začínajú zadaním témy a po dostatočnom čase na tvorivý proces nasleduje reflexia k vytvoreným dielam. Výsledné diela nehodnotíme z estetického hľadiska, ale dôležité je ako tvoríme, čo pri tom prežívame a ako sa to dotýka nášho života.

Získate:

- lepšie porozumenie vlastným emóciám cez zážitok na sebe - a tým aj porozumenie pre klientov a klientky

- skúsenosť s arteterapeutickými technikami a arteterapeutickým procesom v skupine, ktoré budete môcť využiť vo svojej praxi

- osvedčenie o účasti

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre svoju prácu alebo osobnostný rast.

Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

 

MIESTO:  Bratislava

TERMÍN: 9.11.2019 (sobota 9.00 – 17.00 hod.)

LEKTORKA

Mgr. Katarína Mihinová – psychologička a arteterapeutka. Arteterapii sa venuje v rámci združenia Artea (www.arte-terapia.sk) – spoluorganizuje medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu a iné odborné podujatia, lektorsky vedie vzdelávacie akcie, workshopy, sebaskúsenostné skupiny rôzneho zamerania pre dospelých (napr. vzťahy, emócie, riešenie problémov, zdroje z detstva), vedie podpornú arteterapeutickú skupinu pre deti v krízovom centre, v ostatnom čase vedie workshopy pre deti so špecifickými potrebami, kde prepája biblioterapiu, arteterapiu a muzikoterapiu. V rámci arteterapeutických projektov spolupracovala s Mestskou knižnicou Bratislava, Staromestskou knižnicou a Galériou mesta Bratislava.

Z oblasti arteterapie absolvovala Systematické kurzy arteterapie u p. Novákovej a v spoločnosti Artter, arteteterapeutické semináre u Beate Albrich, Evy Fárkovej, Marie Lhotovej, Milana Kyzoura a Ladislava Holuba, Jiřího Kokrdu, Miroslava Huptycha, Alexandry Dzurekovej, manželov Koptových, Eileen McGann a Foundation in Art Therapy Course organizovaný Britskou arteterapeutickou asociáciou v Londýne. Má ukončený výcvik v Symbol terapii, absolvovala semináre KIP a Dlhodobý muzikoterapeutický kurz pod vedením Mateja Lipského.

KURZOVNÉ

50 Eur (výtvarný materiál je zahrnutý v účastníckom poplatku)

Účastnícky poplatok  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: 2579108051/0200 (v tvare IBAN SK7902000000002579108051). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby bolo možné vašu platbu identifikovať Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Platba priamo na mieste nie je možná.

STORNO PODMIENKY

Zrušenie prihlášky je možné do 10 pracovných dní pred začatím kurzu. Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený kurzovný poplatok v plnej výške,

pokiaľ sa odhlásite 9-5 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 50% z poplatku, pokiaľ sa odhlásite 4 – 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť.

V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

UKONČENIE KURZU

Každá absolventka a absolvent kurzu dostane osvedčenie o jeho absolvovaní s uvedeným počtom hodín.

 

Prihlášku a prípadné otázky adresujte na

Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com


ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)

« predchádzajúci príspevok
Depresja chcem zomrieť
nasledujúci príspevok »
INPP terapia neuromotorickej nezrelosti


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!