Tematicko-apercepčný test - TAT

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 19. 10. 2019 do 20. 10. 2019

Miesto akcie: Bratislava


TAT – tematicko apercepčný test

Kurz zoznámi účastníkov a účastníčky so základnými princípmi interpretácie TAT s dôrazom na vyzývacie  charakteristiky testu, interpretačné systémy, kazuistické ukážky. Kurz má prispieť k rozvoju základných praktických zručností pri používaní TAT.

Popis metódy

Tematicko-apercepčný test je individuálnym projektívnym testom osobnosti, ktorý využíva naratívnosť (hovorenie príbehu) klienta k pochopeniu jeho vnútorného sveta. Súčasné interpretačné systémy TAT sa zameriavajú  na: vnímanie sveta, percepciu a myslenie, vzťah k sebe a k druhým, emócie, obranné mechanizmy, zrelosť self klienta.

 

Počas vyšetrenia si kladieme tieto základné otázky:

 

1. Čo chce klient  príbehom povedať? Aké je posolstvo jeho príbehu?

2. Do akej miery je príbeh kongruentný so stimulom?

3. Akým spôsobom sa príbeh rozvíja?

4. Aká je úroveň decentrácie v interpersonálnom priestore?

5. Akú podobu majú emócie v príbehu?

6. Aká je úroveň obranných mechanizmov?

Obsah kurzu:

Možnosti praktického využití TAT v psychodiagnostike, jeho postavenie medzi projektívnymi metódami. Účastníci a účastníčky sa zoznámia s adminstráciou testu a vyzývacími charakteristikami jednotlivých kariet. Ťažiskom kurzu je predstavenie aktuálnych interpretačných systémov: Interpersonálna decentrácia (S. R. Jenkins), Afektívna škála (A. Thomas) a Manuál obranných mechanizmov (P.Cramer).

Súčasťou kurzu budú aj kauzistické ukážky koncipované podľa rôznych psychopatologických tém.

Podrobný obsah kurzu:

·         praktický úvod do teórie osobnosti

·         postavenie TAT v projektívnej diagnostike

·         validita a reliabilita TAT

·         rozdiely a podobnosti TAT a ROR

·         vyzývací charakter TAT kariet

·         Interpersonálna decentrácia (S. R. Jenkins)

·         afektívna škála (A. Thomas)

·         manuál obranných mechanizmov (P. Cramer)

·         kazuistiky (s prihliadnutím na prevládajúcu psychopatológiu u klienta)

 

TERMÍN:  19.-20.10.2019 (rozsah 12 hod.)

 So: 9,00 – 17,30 hod., Ne: 9,00 – 12,15 hod.

 

MIESTO:  Bratislava

 

Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách – predovšetkým psychológom prípadne študentom psychológie. 

 

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu. 

 

LEKTORKA:

PhDr. Táňa Fikarová, PhD. – vyštudovala psychológiu na FF MU. Päť rokov pracovala ako psychologička vo fakultnej nemocnici v Brne, kde získala skúsenosti  s poradenstvom a psychoterapiou s deťmi aj dospelými. Dlhodobo  sa venuje štúdiu a výučbe diagnostiky so zameraním na projektívne metódy. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte MU v Brne a externe spolupracuje s FSS MU, ako supervízorka projektivnychh psychodiagnostických metód spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicou v Havličkovom Brode. Poskytuje supervíziu kolegom v oblasti psychodiagnostiky. Od roku 2010 má súkromnú psychologickú prax „Terapie pod Špilberkem“.

Je členkou Rorschachovej spoločnosti. TAT sa venuje výskumne aj klinicky, spolueditovala monografiu Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, s.r.o, 2012.

 

KURZOVNÉ

100 Eur

Účastnícky poplatok  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: SK7902000000002579108051. Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby bolo možné vašu platbu identifikovať Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Platba priamo na mieste nie je možná.

 

STORNO PODMIENKY

Zrušenie prihlášky je možné do 10 pracovných dní pred začatím kurzu. Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený kurzovný poplatok v plnej výške,

pokiaľ sa odhlásite 9-5 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 50% z poplatku, pokiaľ sa odhlásite 4 – 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť.

V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

 

Otázky adresujte na

Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com


ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)

 

 

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde? Príčiny zlyhávania u detí so ŠVVP
nasledujúci príspevok »
pracovná príležitosť


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!