Dlhodobý kurz MUZIKOTERAPIE - obsadené

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 13. 3. 2020 do 15. 3. 2020

Miesto akcie: Bratislava


DLHODOBÝ  KURZ   M U Z I K O T E R A P I E – 200 hod.

 

Kurz bude zameraný na praktickú muzikoterapiu ako samostatnú odborovú disciplínu. Bude sa opierať o skúsenosti hlavného lektora a bude vedený predovšetkým zážitkovou formou doplnenou o praktické i teoretické bloky. Absolventi a absolventky si osvoja metódu Podpornej vývojovej muzikoterapie (SDMT), ktorú budú môcť využívať pod supervíziou vo svojej praxi.

 

Témy kurzu:

 

·         Muzikoterapeutické systémy

·         Model podpornej vývinovej muzikoterapie

·         Muzikoterapia u detí a pubescentov

·         Muzikoterapia u adolescentov a dospelých

·         Muzikoterapia u starých ľudí

·         Muzikoterapia u ľudí so zdravotným postihnutím

·         Rehabilitačná a klinická muzikoterapia

·         Muzikoterapeutický proces (príprava, tvorba terapeutických cieľov, realizácia, dokumentácia, ukončenie, evaluácia)

·         Hudba ako informačné médium – hudobná komunikácia, analógia, projekcia

·         Muzikoterapeutické metódy (improvizácia, interpretácia, kompozícia, počúvanie hudby)

·         Muzikoterapia ako súčasť expresívnych terapií

·         Muzikoterapeutická supervízia

 

Hlavný lektor kurzu:

Mgr. et Mgr. Matěj Lipský PhD. – psychológ, muzikoterapeut a špeciálny pedagóg. Pracoval ako muzikoterapeut v Detskom centre Thomayerovej nemocnice, v integračnej materskej škole Sulanského, v súkromnej praxi. Externe vyučoval muzikoterapiu na Karlovej Univerzite v Prahe. Je spoluautorom knihy Základy muzikoterapie (Grada 2009) a autorom mnohých odborných článkov a publikácií. V súčasnej dobe je riaditeľom CSS Tloskov a supervízorom pre oblasť manažérskej supervízie, muzikoterapie a sociálnej práce.

Je zakladateľom Muzikoterapeutickej asociácie Českej republiky (CZMTA), ktorej je podpredsedom.

 

Matej Lipský si bude k sebe do kurzu pozývať aj hostí, ktorí dotvárajú koncept metódy Podpornej vývinovej muzikoterapie. Jedným z nich je aj hudobný skladateľ a pianista Jiří Pazour, s ktorým Matej Lipský spolupracuje v rámci kurzu Hudobné improvizácie. Ďalšími hosťami budú Jana Weber (Švajčiarsko), Wolfgang Mastnak (Čína) a Jiří Kantor (ČR).

 

Kurz bude prebiehať v českom jazyku.

 

Časový rovzvrh

Výučba kurzu je rozdelená do 10 víkendových stretnutí po 20 výukových hodín (pi: 17,00 – 21,00, so: 9,00 – 18,00, ne: 9,00 – 12,00) po dobu dvoch rokov.

Zahájenie kurzu bude 13.-15.3.2020 (prvým víkendovým stretnutím). Ďalšie termíny si  určia účastníci a účastníčky na základe dohody s lektorom (mimo letných prázdnin).

 

Ukončenie kurzu

Kurz bude ukončený záverečnou obhajobou kazuistík  a absolventi a absolventky dostanú osvedčenie s uvedeným počtom absolvovaných hodín, ktoré budú započítané do oddielu „teorie a dovednosti muzikoterapie“ v rámci profesijnej garancie Muzikoterapeutickej asociácie Českej republiky.

 

Kurz bude garantovaný Muzikoterapeutickou asociaciáciou Českej republiky (CZMTA).

 

Cieľová skupina

Kurz je určený pre široký okruh záujemcov a záujemkýň z radov tzv. pomáhajúcich profesií (psychologické poradenstvo, školstvo, zdravotníctvo, psychoterapia, sociálna práca) ako aj pre tých a tie, ktorí by mohli muzikoterapiu využiť vo svojej praxi.

 

Min. počet účastníkov a účastníčok je 15, max. 20.

 

Miesto konania

Bratislava

 

Kurzovné

Cena celého systematického kurzu je 1100,- Eur a bude sa platiť v štyroch splátkach (4x 275 Eur).

V cene je zahrnuté lektorné, poplatok za garanciu CZMTA, zabezpečenie hudobných nástrojov a pomôcok, metodické texty a články.

 

Organizátor

OZ Artea, www.arte-terapia.sk, www.i-psychologia.sk

 

Kontakt pre otázky a prihlášky:

Katarína Mihinová, katkaprobstova@gmail.com, tel.: 0910 922 282

 

 

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Zdieľanie priestorov
nasledujúci príspevok »
ponuka práce psychológ polovičný úväzok


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!