Spišská Nová Ves - Korekčný program pre žiakov so ŠVVP na I. stupni

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 8. 11. 2019 do 8. 11. 2019

Miesto akcie: Spišská Nová Ves


Spišská Nová Ves - Korekčný program pre žiakov so ŠVVP na I. stupni

Vzdelávací jednodňový kurz s názvom 

Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ

Cieľová skupina: s programom ďalej môžu pracovať pedagogičky a pedagógovia zo ZŠ, školské špeciálne pedagogičky a špeciálni pedagógovia, výchovné poradkyne a výchovní poradcovia, odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení (psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg)

Korekčný program Mirabilis je ucelený program, ktorý je zameraný na korekciu vývinových porúch učenia a poruchy pozornosti a aktivity. Program je zostavený z 10tich stretnutí, ktoré sa dajú realizovať formou skupinovej práce, v priestoroch výchovného, poradenského zariadenia, školy, alebo školského klubu (všetkých 10 stretnutí je obsahom jednodňového odborného kurzu). Program Mirabilis je zostavený na princípe Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania, dielčich oslabení výkonu a  kognitívnych prístupov, osvedčených pri korekciách u žiakov s vývinovými poruchami učenia, ako aj poruchou pozornosti a aktivity (ADHD, ADD) na I. stupni ZŠ.

Autorkou programu je Mgr. Svetlana Síthová.

Obsah kurzu:

= diferencionálne diagnostické ukazovatele ťažkostí vychádzajúcich zo ŠVVP na I. stupni ZŠ

= analýza jednotlivých stretnutí, s praktickými ukážkami hier a aktivít

Každý účastník získa v printovej podobe manuál ku Korekčnému programu Mirabilis, obsahujúci popis každého stretnutia, prílohy s úlohami pre deti, informačné plagáty pre rodičov detí o Korekčnom programe Mirabilis vhodné na distribúciu pre vlastnú realizáciu programu.

ABSOLVENT získava CERTIFIKÁT, oprávňujúci s programom pracovať, ako aj možnosť byť zapísaný medzi certifikovaných lektorov Mirabilis. Počet účastníkov je z kapacitných dôvodov limitovaný.

Termín kurzu v školskom roku 2019/2020 v Spišskej Novej Vsi:

8. november 2019 (piatok), v čase od 9:00 do 16:00 hod.

 

Cena vzdelávania za osobu: 55 €

Miesto konania: Spišská Nová Ves

Kontakt a prihlásenie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

Prihlasovanie údaje musia obsahovať: 

=predmet mailu: 

Korekcny program Mirabilis_SNV2019

=Vaše meno, priezvisko, titul

=škola / inštitúcia / zariadenie (napr. MŠ Topoľčany)

=telefónny kontakt na Vás

Lektor vzdelávania a autorka programu: Svetlana Síthová špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Viac o autorke na www. sukromnecentrumpe.sk

TEŠÍME SA NA OBOHACUJÚCE A PODNETNÉ STRETNUTIE

« predchádzajúci príspevok
DIAGNOSTIKA ŠKOLSKEJ ZRELOSTI v Partizánskom
nasledujúci príspevok »
Online krízová intervencia - akreditovaný tréning pre verejnosť


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!