Zámerné sebapoškodzovanie u detí a mladistvých - ONLINE - obsadené

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 25. 3. 2023 do 26. 3. 2023

Miesto akcie: Bratislava


 

Kurz je koncipovaný tak, aby sa najprv účastníci zoznámili s prejavmi, príčinami a predovšetkým funkciou (motiváciou) zámerného sebapoškodzovania u detí a mladistvých. A následne lepšie porozumeli ich správaniu a jeho dôsledkom.

Ďalšou tematickou oblasťou kurzu bude konkrétna prezentácia spôsobov práce s dieťaťom a vedenie motivačných rozhovorov. Pri práci s diaťaťom, ktoré sa sebapoškodzuje je nutné pochopiť príčiny patologického správania a osvojenie si potrebných zručností na ich zvládanie.

Počas kurzu sa bude klásť dôraz na medziodborovú spoluprácu odborníkov, predovšetkým z pedagogickej, klinickej a sociálnej oblasti.

Cieľom kurzu je zvýšiť kompetencie účastníkov kurzu pri práci s klientmi s problematikou sebapoškodzovania.

Osnova kurzu:

-          Typológia sebapoškodzovania a jeho príčiny, zdieľanie skúseností s touto problematikou

-          Adaptívne copingové náhrady za maladaptívne možnosti prevencie

-          Kauzistika

-          Základy krízovej intervencie a práce s problematikou sebapoškodzovania

-          Čo pomáha a čoho sa vyvarovať

-          Motivácia k zmene, motivačné rozhovory

Profil absolventa kurzu

Na záver kurzu budú účastníci a účastníčky schopní: - porozumieť príčinám prejavov sebapoškodzovania a jeho dopadom na školský výkon dieťaťa, na jeho vzťahy s rovesníkmi a pedagógmi

- efektívne pomôcť deťom so sebapoškodzovaním lepšie zvládať nároky na celkovú adaptáciu, sociálne zručnosti a emočnú reguláciu

- vybrať a uplatniť vhodný prístup k dieťaťu vzhľadom na kontext, v ktorom sa nachádza

- reflektovať  pocity, ktoré  v nich sebapoškodzovanie vyvoláva a uvedomovať si ako to ovplyvňuje ich vzťah k dieťaťu

TERMÍN:  25.-26.3.2023

prvý deň:

9,00 – 10,30 hod.  a  11,00-12,00 hod.

obedová prestávka

14,00-15,00 hod. a   15,30-16,30 hod.

 

druhý deň:

9,00 – 10, 30 hod.   a  11,00 – 12,00 hod.

obedová prestávka

14,00 – 15,00 hod. – zadanie na samostatnú prácu

 

15,00 – 16,30 hod.

 MIESTO:  online

Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, psychológom, sociálnym pracovníkom ako aj pedagogickým pracovníkom. Kurz je otvorený aj pre záujemcov z radov študentov, prípadne verejnosti, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú.

 Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu. 

 LEKTORKY:

 PhDr. Táňa Fikarová, PhD. – vyštudovala psychológiu na FF MU. Päť rokov pracovala ako psychologička vo fakultnej nemocnici v Brne, kde získala skúsenosti  s poradenstvom a psychoterapiou s deťmi aj dospelými. Dlhodobo  sa venuje štúdiu a výučbe diagnostiky so zameraním na projektívne metódy. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte MU v Brne a externe spolupracuje s FSS MU, ako supervízorka projektivnychh psychodiagnostických metód spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicou v Havličkovom Brode. Poskytuje supervíziu kolegom v oblasti psychodiagnostiky. Od roku 2010 má súkromnú psychologickú prax „Terapie pod Špilberkem“.

Je členkou Rorschachovej spoločnosti. TAT sa venuje výskumne aj klinicky, spolueditovala monografiu Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, s.r.o, 2012.

 Mgr. Kateřina Ingrová 

Skúsenosti s psychodiagnostikou, poradenstvom a psychoterapiou  získala počs zamestnania v utečeneckom zariadení MV ČR Zastávka, Pedagogicko-psychologickej  poradni v Břeclavi a Fakultnej nemocnici Brno, kde pôsobí doteraz. Vo svojej práci sa dlhodobo venuje predovšetkým starostlivosti o klientov s psychosomatickými ťažkosťami. Externe spolupracuje s FSpS MU a vzdelávacou spoločnosťou  Zřetel. Od roku 2012 pôsobí aj v súkromnej praxi „Terapie pod Špilberkem“, kde pracuje s detskými aj dospelými klientmi.

 

KURZOVNÉ : 100 Eur

ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)

 Otázky adresujte na Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com 

 

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Depresia
nasledujúci príspevok »
Psychosomatické poruchy a ich psychoterapia - ONLINE


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!