Psychosomatické poruchy a ich psychoterapia - ONLINE

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 12. 11. 2022 do 13. 11. 2022

Miesto akcie: Bratislava


 

Krátky popis kurzu

Kurz  vás oboznámi so základným ponímaním psychosomatických porúch a terapeutických  postupov, ktoré sa využívajú pri ich liečbe. Účastníkom a účastníčkam budú predstavené možnosti práce s dospelými aj detskými klientmi s psychosomatickými poruchami a lekársky nevysvetliteľnými príznakmi (MUS- Medically Unexplained Symptoms). Teoreticky kurz vychádza z aktuálneho biopsychosociálneho, holistického prístupu k týmto ťažkostiam.

Kurz je koncipovaný tak, aby sa účastníci a účastníčky najprv zoznámili s prejavmi, príčinami a predovšetkým funkciou psychosomatických prejavov v kontexte klasifikácie MKCH-10. Potom sa budeme tematicky venovať konkrétnym spôsobom práce s pacientmi a klientmi aj vlastným zážitkom na sebe. Časť kurzu sa bude špeciálne venovať problematike psychosomatických ťažkostí u detských klientov.

 

Obsah kurzu:

Účastníci a účastníčky kurzu sa zoznámia s typológiou psychosomatických ochorení, mechanizmami ich vzniku, udržovania a možnosťami terapie v rámci bio-psycho-sociálneho modelu.

K možnej práci s ľuďmi psychosomatickými ťažkosťami je nutné pochopiť mechanizmus vzniku a pretrvávania ťažkostí. Kladieme dôraz na medziodborovú spoluprácu odborníkov, predovšetkým lekárov, psychológov a fyzioterapeutov.

Súčasťou kurzu budú aj kauzistické ukážky koncipované podľa rôznych psychosomatických oblastí. Ak by bol záujem, môžu sa pre dokreslenie problematiky predstaviť aj profily psychosomatických klientov v psychologických testových metódach.

Podrobný obsah kurzu:

·         Typológia a kvalifikácia psychosomatických ťažkostí, vlastná skúsenosť účastníkov s klientmi s touto problematikou

·         Imaginatívne a relaxačné techniky (práce s telom) ako metódy prvej voľby pri liečbe psychosomatických ťažkostí

·         Terapie zameraná na reguláciu emócií (mentalizácia, reflektívne funkcie)

·         Úvod do terapie využívajúcej všímavosť (mindfulness)

·         Ako viesť rozhovor so psychosomatickým klientom

·         Možnosti a limity práce psychológa s psychosomatickým klientom

·         Psychosomatické ťažkosti u detí

·         Kazuistiky

TERMÍN:  12.-13.11.2022

 

 

MIESTO:  online

 

Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách – predovšetkým psychológom prípadne študentom psychológie. 

 

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu. 

 

LEKTORKY:

PhDr. Táňa Fikarová, PhD. – vyštudovala psychológiu na FF MU. Päť rokov pracovala ako psychologička vo fakultnej nemocnici v Brne, kde získala skúsenosti  s poradenstvom a psychoterapiou s deťmi aj dospelými. Dlhodobo  sa venuje štúdiu a výučbe diagnostiky so zameraním na projektívne metódy. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte MU v Brne a externe spolupracuje s FSS MU, ako supervízorka projektivnychh psychodiagnostických metód spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicou v Havličkovom Brode. Poskytuje supervíziu kolegom v oblasti psychodiagnostiky. Od roku 2010 má súkromnú psychologickú prax „Terapie pod Špilberkem“.

Je členkou Rorschachovej spoločnosti. TAT sa venuje výskumne aj klinicky, spolueditovala monografiu Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, s.r.o, 2012.

Mgr. Kateřina Ingrová

Skúsenosti s psychodiagnostikou, poradenstvom a psychoterapiou  získala počs zamestnania v utečeneckom zariadení MV ČR Zastávka, Pedagogicko-psychologickej  poradni v Břeclavi a Fakultnej nemocnici Brno, kde pôsobí doteraz. Vo svojej práci sa dlhodobo venuje predovšetkým starostlivosti o klientov s psychosomatickými ťažkosťami. Externe spolupracuje s FSpS MU a vzdelávacou spoločnosťou  Zřetel. Od roku 2012 pôsobí aj v súkromnej praxi „Terapie pod Špilberkem“, kde pracuje s detskými aj dospelými klientmi.

KURZOVNÉ

100 Eur

Účastnícky poplatok  je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: SK7902000000002579108051. Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby bolo možné vašu platbu identifikovať Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Platba priamo na mieste nie je možná.

 

STORNO PODMIENKY

Zrušenie prihlášky je možné do 10 pracovných dní pred začatím kurzu. Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený kurzovný poplatok v plnej výške,

pokiaľ sa odhlásite 9-5 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 50% z poplatku, pokiaľ sa odhlásite 4 – 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť.

V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

 

Otázky adresujte na

Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com


ORGANIZÁTOR

Občianske združenie Artea ( www.arte-terapia.sk)

 

     

 

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Zámerné sebapoškodzovanie u detí a mladistvých - ONLINE
nasledujúci príspevok »
HR UNIVERSITY HOURS | Poď sa učiť z praxe a nielen z kníh!


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!