Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 28. 2. 2020 do 1. 3. 2020

Miesto akcie: Bratislava-Sklenárova 1


Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok

Akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení pripravujúce ich pre efektívnu prácu na rozvíjanie prosociálneho správania detí s názvom:

 

Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov (pre odborných pracovníkov, 40 vyučovacích hodín z toho 30 hodín prezenčne, 11 kreditov)

 

Podpora psychosociálneho rozvoja detí a žiakov (pre pedagogických pracovníkov, 60 vyučovacích hodín, z toho 40 hodín prezenčne, 15 kreditov).

 

Popis:

Medzinárodný preventívny program Druhý krok rozvíja osobnosť a skryté potenciality detí školského veku a umožňuje im lepšie sa adaptovať na školské a sociálne prostredie a byť v škole úspešným žiakom. Ide o univerzálny preventívny program sociálneho a emocionálneho učenia s úspechom používaným v mnohých krajinách sveta aj na Slovensku (Fínsko, Nórsko, Dánsko, Švédsko, USA, Kanada, Japonsko, Austrália, Lotyšsko, Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia a Slovensko). Program má súhlasnú doložku Ministerstva školstva SR v r.2017).

 

Výchovno-preventívny program pomáha učiteľom a rodičom úspešne rozvíjať osobnostné, sociálne, emocionálne, morálne a akademické predpoklady detí a tým im zabraňuje reagovať agresívne a šikanovať iných.

 

Preventívny program Druhý krok zabezpečuje rozvoj:

a)emocionálny (citový): učí rozpoznávať emócie u seba aj u druhých, správne reagovať na emócie iných (napr. smútok alebo hnev),byť empatický, regulovať svoje emócie, afekty a nálady (upokojenie, zníženie hyperaktivity, zníženie hnevu a agresie) a pochopiť správanie iných

b) sociálny: schopnosť pracovať v tíme, riešiť konflikty, byť k iným altruistický, byť schopný odolať tlaku vrstovníkov, vedieť zlepšiť vzťahy v skupine, prejavovať snahu o súdržnosť a kooperáciu

c) morálny: správať sa v súlade s mravnými pravidlami a normami, pomáhať iným, byť schopný podeliť sa s vecami, byť schopný tolerovať odlišnosti iných, konať tak, aby som neubližoval druhým, byť priateľský a kamarátsky, odpúšťať, tolerovať, akceptovať priania, požiadavky a vlastnosti iných 

d) akademický: rozvíjať vnímanie, konštruktívne myslenie, reč, predstavivosť , fantáziu a kreativitu, tvoriť a navrhovať možné riešenia problémov,  rozvíjať čitateľské zručnosti a umelecké zručnosti  objavovaním sveta okolo seba.

V programe sa využívajú veľké atypické karty so spracovanou témou týždňa a fotografie z každodenného detského života, tiež karty emócií, bábky a kvalitnú metodickú príručku.

 Pre bližšie informácie navštívte stránku www.druhykrok.sk

« predchádzajúci príspevok
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami- OBSADENÝ
nasledujúci príspevok »
Multidisciplinárne intervencie v rozvode III


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!