CDR Lučenec


Informácia o voľnom pracovnom mieste
Číslo výberového konania: 10/2020
Funkcia: psychológ - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Počet voľných miest: 2
Miesto výkonu práce: Lučenec
Termín nástupu: ihneď (na dobu určitú do 30. novembra 2022)
Tarifný plat: zaradenie podľa platovej triedy platovej tabuľky v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2020 a do platového stupňa podľa započítanej odbornej praxe
Hlavné úlohy: Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len centrum) na základe plánu vykonávania opatrení.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia uchádzača: (jednoodborové štúdium)
Prax: je výhodou
Jazykové znalosti: výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka – napr. maďarský, rómsky
Počítačové a iné znalosti: bežný užívateľ PC - Word, Excel, E-mail, Outlook, Internet
Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, Zákon č. 36/2005 Z.z., Zákon o rodine, Dohovor o právach dieťaťa.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno kontaktnej osoby: Ing. Viera Kotmanová
Telefón: 047/2433035
E-mail: pam.vidina@ded.gov.sk
Adresa: Centrum pre deti a rodiny Lučenec, Železničná 1213/26,
984 01 Lučenec
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
b) motivačný list;
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
d) profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPAS;
e) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti odborného zamestnanca
f) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, a profesijnom štruktúrovanom životopise;
g) písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 29.05.2020.
Žiadosti zasielajte na adresu Centrum pre deti a rodiny Lučenec, Železničná 1213/26, 984 01 Lučenec, resp. elektronickou poštou na vyberyded@gmail.com. Uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady a požiadavky na výkon práce budú pozvaní na výberové konanie, o ktorého termíne budú vyrozumení.
Pozvánky budú uchádzačom doručované výhradne len prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailový kontakt uvedený v žiadosti

« predchádzajúci príspevok
CDR Lučenec
nasledujúci príspevok »
Online-Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!