CERTIFIKOVANÝ TROJROČNÝ TRÉNING V POP

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 9. 2021 do 27. 9. 2024

Miesto akcie: Bratislava


 

Trojročný program je vhodný pre profesionálov a profesionálky pracujúce v pomáhajúcich profesiách, v koučingu, poradkyne a poradcov, pre ľudí ktorí pracujú v oblasti organizačného rozvoja a facilitácie.

 

O POP - Procesovej práci
Procesová práca sa díva na život človeka ako na dynamický proces, je založená na myšlienke rešpektovania a podpory celého procesu. V centre práce je zvedomovanie vnútorných konfliktov a dôvera v to, že problém obsahuje svoje riešenie. Procesová práca nie je len verbálnou metódou, pracuje s predstavami a nočnými snami, s telesnými symptómami a s pohybom, s náladami a zmenenými stavmi vedomia, so symptómami ktoré sú súčasťou psychiatrických porúch, so skupinami. Má nepatologizujúci, otvorený a inkluzívny postoj  voči všetkým častiam a úrovniam prežívania v nás aj mimo nás. Je aplikovateľná na prácu s vnútornými a  vzťahovými konfliktami ako aj komunitnými a medzikulturálnymi konfliktami. Vníma jednotlivca v jeho individuálnom,  rodinnom, sociálnom aj kultúrnom prostredí.

 

 

Čo prinesie štúdium POP v certifikovanom formáte?
Ak Vás zaujíma tvorivý a celostný prístup k ľudskej skúsenosti ovplyvnený Jungom a systemickým myslením, ktorý smeruje k autentickej podpore vnútorného potenciálu, a chcete si doplniť svoje zručnosti v práci s ľuďmi a so sebou o nové tvorivé nástroje. Je to doplnkové vzdelanie a nepredstavuje ucelený psychoteraputický výcvik.

 


 Kompetencie v nasledovných oblastiach:
porozumieť prístupu POP k prežívaniu, správaniu, vzťahom, k ľudskej skúsenosti a rozvoju osobnosti;
rozpoznať a pracovať s verbálnou a neverbálnou spätnou väzbou klientov
využiť techniky POP na prácu s vlastným somatickými aj psychickými zážitkami,  symptómami, konfliktmi, snami, presvedčeniami, náladami aj emóciami;
oceniť a zaobchádzať so sociálnym, kultúrnym a historickým kontextom klientov a skupín, s rankom a privilégiami,
pracovať s menej známymi či marginalizovanými zážitkami seba aj klientov a sprístupniť ich ako zdroj

 


Štruktúra a hodiny vzdelávania:
Trojročný program pozostáva z približne 15 trojdňových modulov, celkovo v rozsahu najmenej 430 vyučovacích hodín. Vzdelávanie je
fokusované na teoretickú, zážitkovú aj praktickú stránku.
Vyučovanie bude prezenčné, ak to situácia umožní, alebo online, niektoré moduly budú pobytové.  

 


Súbežne s výcvikom si frekventant/ka individuálne zabezpečuje a absolvuje pravidelnú individuálnu cvičnú terapiu (50 hod min), individuálnu supervíziu (min 30 hod), stretnutia s mentorským tímom (5x ročne) a stretnutia v rovesníckej, tzv. „peer“ skupine (8 hod ročne).


Cerifikované vzdelávanie bude ukončené teoretickými a praktickými skúškami. Po jeho ukončení je možné sa pri splnení všeobecných podmienok rozhodnúť pre pokračovanie    v dlhodobom minimálne 5,5-ročnom výcviku. V tom prípade si uchádzač/ka doplní príslušné chýbajúce skúšky a prejde prijímacím procesom. 

 

 

Predbežné témy vzdelávacích modulov
1.  
Úvod do POP
2.   Práca s telom a symptómami
3.   Práca s pohybom
4.   Vizuálny kanál a sny
5.   Auditívny kanál, signály a vnútorní kritici
6.   Worldwork - práca na skupinových, svetových témach
7.   Innerwork, vnútorná práca so sebou
8.   Vztahy a vnútorné konflikty
9.   Vzťahy+emócie, nálady, symptómy
10.   Alterované stavy
11. - 15.
Supervizne moduly, terapuetka v centre

 

 

  ‌Výberový‌ ‌proces‌ ‌ ‌ ‌

 

1.krok‌ ‌ ‌‌- Registrácia‌ ‌‌ ‌Informáciu‌ ‌o‌ ‌tom,‌ ‌že‌ ‌chcete‌ ‌vstúpiť‌ ‌do‌ ‌výberového‌ ‌procesu‌ ‌pošlite‌ ‌‌do‌ ‌20.3.2021‌ ‌na‌ ‌ ‌slavka.takacova@gmail.com‌

 

2.krok‌ - Práca‌ ‌na‌ ‌iniciačnom‌ ‌sne‌ ‌s‌ ‌vybraným‌ ‌terapeutom/terapeutkou‌ ‌-‌  minimálne‌ ‌2‌ ‌stretnutia.‌ ‌Uchádzač/ka‌ ‌si‌ ‌ich‌ ‌zabezpečí‌ ‌samostatne‌ u‌ ‌lektorov,‌ ‌lektoriek výcviku,‌ ‌ktorých‌ ‌nájde‌ ‌na‌ ‌webstránke‌ ‌inštitútu. ‌Nálsedne‌ ‌vypracuje‌ ‌esej,‌ ‌ktorá‌ ‌je‌ súčasťou‌ ‌oficiálnej‌ prihlášky.‌ ‌

 

3.krok‌  - Oficiálnu‌ ‌prihlášku‌ ‌do‌ ‌výcviku‌ ‌zašlite‌ ‌v‌ ‌elektronickej‌ ‌forme‌ na‌ ‌adresu‌ ‌sarah.kasak@gmail.com‌ ‌do‌ ‌ ‌31.mája ‌2021‌.‌ ‌ Táto‌ ‌‌musí‌ obsahovať‌:‌

a.Osobný‌ ‌životopis‌ ‌v‌ ‌rozsahu‌ ‌max.3-5‌ ‌strán‌ ‌písaný‌ ‌na‌ ‌PC‌ ‌(popíšte‌ ‌svoj‌ ‌osobný‌ ‌príbeh,‌ ‌pričom‌ ‌zahrňte‌ ‌pre‌ ‌vás‌ ‌významné‌ ‌udalosti‌ ‌v‌ ‌živote,‌ ‌vrátane‌ ‌najsilnejších‌ ‌psychologických‌ ‌či‌ ‌emočných‌ ‌kríz,‌ ‌ako‌ ‌ste‌ ‌s‌ ‌nimi‌ ‌zaobchádzali‌ ‌a‌ ‌čo‌ ‌ste‌ ‌sa‌ ‌z‌ ‌nich‌ ‌naučili‌ ‌

b.Profesionálny‌ ‌životopis‌ ‌v‌ ‌rozsahu‌ ‌1,‌ ‌max.‌ ‌2‌ ‌strany‌ ‌písaný‌ ‌na‌ ‌PC‌ ‌(popíšte‌ ‌aj‌ ‌prípadné‌ ‌už‌ ‌absolvované‌ ‌semináre‌ ‌či‌ ‌vzdelávanie‌ ‌v‌ ‌POP).‌ ‌

c.Krátka‌ ‌motivačná‌ ‌esej‌ ‌k‌ ‌výcviku‌ ‌vychádzajúca‌ ‌z‌ ‌individuálnej‌ ‌práce‌ ‌s‌ ‌výcvikovým/ou‌ ‌POP‌ ‌terapeutom/kou‌ ‌na‌ ‌Iniciačnom‌ ‌sne.‌ ‌

d.Kópia‌ ‌diplomu‌ ‌o‌ ‌absolvovaní‌ ‌najvyššie‌ ‌dosiahnutého‌ ‌vzdelania‌ ‌a‌ ‌kópie‌ ‌potvrdení‌ ‌o‌ ‌absolvovaní‌ ‌minimálne‌ ‌troch‌ ‌seminárov‌ ‌v‌ ‌POP‌ ‌(z‌ ‌toho‌ ‌aspoň‌ ‌jeden‌ ‌s‌ ‌lektorkami,‌ ‌lektormi‌ ‌budúceho‌ ‌výcviku)‌ ‌

e.Podpísaný‌ ‌súhlas‌ ‌so‌ ‌spracovaním‌ ‌osobných‌ ‌údajov‌ ‌(kópiu‌ ‌nájdete‌ ‌na‌ ‌našej‌ ‌webstránke)‌

 

4.‌krok‌ - Osobné‌ ‌výberové‌ ‌stretnutie‌ ‌s‌ ‌dvomi‌ ‌lektorkami‌ ‌výcviku.‌ ‌Výberové‌ ‌pohovory‌ ‌budú‌ ‌prebiehať‌ ‌‌v‌ ‌druhej‌ ‌polovici‌ ‌júna ‌2021‌.‌ ‌

Poplatok‌ ‌za‌ ‌výberový‌ ‌pohovor‌ ‌je‌ ‌60€.‌ ‌ ‌

5.‌krok‌‌ - Zverejnenie‌ ‌výsledkov‌‌ ‌prijímacieho‌ ‌procesu‌ ‌jednotlivým‌ ‌záujemcom/-« predchádzajúci príspevok
Certifikovaný 3-ročný výcvik v POPnasledujúci príspevok »
ABECEDA POHYBU (v terapii a sebarozvoji): Pokročilé proces orientované štúdie pohybu s Kate Jobe


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!