Nenásilná komunikácia – Mediácia pre život

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 26. 1. 2022 do 5. 2. 2022

Miesto akcie: Bratislava, Hálova 16, Inklucentrum


Nenásilná komunikácia – Mediácia pre život

Novinka v ponuke. Otvárame len raz ročne po naplnení počtu účastníkov.

Intenzívny výcvik nenásilnej komunikácie a zvládania konfliktov. Kurz je vhodný pre absolventov vzdelávania Nenásilná komunikácia I., bližšie podmienky pre vstup do kurzu uvádzame nižšie.

Prístup nenásilnej komunikácie

Obsah a kvalitu tohto kurzu zabezpečuje vo svete uznávaný program Nenásilnej komunikácie od Marshalla Rosenberga, zakladateľa metódy Nenásilnej komunikácie (Nonviolent Communication) a Celosvetovej organizácie pre Nenásilnú komunikáciu (International Center for Nonviolent Communication).

Čo vám kurz prinesie:

Kompetencie budúcnosti: Kompetencie vo zvládaní konfliktných situácií. Rozšírite si vlastné kapacity vo vnímaní vlastného tela, pocitov, myšlienok a vedomia možnosti voľby.

Orientácia: Zistíte, ako sa vyznať v komunikácií s druhými ale aj vo svojej vlastnej vnútornej komunikácii.

Učenie v prostredí dôvery: Pre našu prácu bude kľúčové zažiť si dôveru v rámci skupiny. Skupina je dôležitým priestorom pre učenie.

9 mediátorských zručností: Naučíte sa 9 mediátorských zručností (podľa výučbového modelu Mediate Your Life, ktoré pomáhajú stranám v konflikte lepšie sa počuť a znovuprepojiť. Budete mať priestor trénovať svoju schopnosť empatie, sebavyjadrenia, sebaprijatia a sebanapojenia. Po absolvovaní výcviku budete vybavení schopnoťou konflikty navigovať smerom k väčšej prepojenosti a porozumenia, ale tiež získate väčší pokoj a uvoľnenie konflikty zvládať.

Tréning a vlastnú skúsenosť: Výcvik je štruktúrovaný tak, aby jednotlivé stretnutie na seba nadväzovali. Veľkú časť výcviku tvorí tréning a vlastná skúsenosť. Užiť si budete môcť prax dyád, triád, zdieľania v skupine. Lektorka Ivana jednotlivé zručnosti názorne demonštruje.

Komu je kurz určený?

všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,

riaditelia a riaditeľky škôl,

verejnosť so záujmom o koncept nenásilnej komunikácie – bez nároku na Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Vstupné prerekvizity kurzu:

Pre účasť je potrebné ovládať základy Nenásilnej komunikácie absolvovaním kurzu Nenásilnej komunikácie I., alebo iného kurzu Nenásilnej komunikácie v iných organizáciách, či samoštúdiu odporúčanej literatúry. Kurz bude nadväzovať na už získané základné poznatky, skúsenosti v Nenásilnej komunikácie a rozvíjať ich do nadstavbových zručností.

Termíny:

Termíny sú orientačné. Kurz otvoríme po naplnení počtu účastníkov. Časť vzdelávania prebehne v priestoroch Inklucentra, Hálova 16, Bratislava.

1. úvod: 26. 1. 2022 (17:00 -19:30) úvodné online stretnutie

2. časť: 17. – 20. 2. 2022 prezenčne

3. časť: 16. 03. 2022 (17:00 -19:30) online

4. časť: 31. 03. – 03. 04. 2022 prezenčne

5. časť: 27. 04. 2022 (17:00 -19:30) online

6. časť: 02. – 05. 06. 2022 prezenčne

Maximálny počet účastníkov: 22

Program kurzu:

Koncept Nenásilnej komunikácie (z angl. Nonviolent Communication, NVC) od 60-tych rokoch 20. storočia rozvíjal americký humanistický psychológ Marshall B. Rosenberg, žiak Carla Rogersa. Predstavuje ucelený koncept v komunikácii, ktorý je založený na načúvaní sebe i druhému a na ochote vnímať svoje pocity a potreby ako aj druhého. Pomáha prekonávať naše naučené vzorce, ktoré používame v kontakte s druhými. Napomáha k zvládaniu konfliktov a rozvíja vzťahy, ktoré sú založené na úcte a spolupráci. Rozhodne to nie je technika alebo metóda komunikácie. Tento koncept predstavuje celkový prístup k životu, k sebe a k druhým, ktorý vedie človeka k prežívaniu kvalitnejšieho, zmysluplnejšieho a naplnenejšieho života. Tento kurz vychádza s konceptu Mediate your life, ktorý na základe učenia Marshalla Rosenberga vypracovali John Kinyon a Ike Lasater, tréneri nenásilnej komunikácie (www.mediateyourlife.com).

Celý vzdelávací program má formu komplexného výcviku, ktorý tvoria 3 moduly rozdelené podľa stretnutí, pracovné stretnutia dyád a triád. Časť vzdelávania je vyhradená na dištančnú možnosť sa v téme rozvíjať a prehlbovať.

I. MODUL

Základné princípy mediácie podľa nenásilnej komunikácie, predstavenie modelu a štruktúry procesu mediácie pre život, základné zručnosti mediátora (empatické počúvanie, sebavyjadrenie, prosba na napojenie, ťahanie za uši, núdzová empatia, stopovanie, prerušovanie, empatia sebe, tvorenie dohody), proces učenia v priebehu výcviku, predstavenie práce v dyádach a triádach.

II. MODUL

Prehlbovanie kontaktu mediátora s účastníkmi mediácie, prehlbovanie zručností empatického počúvania a facilitácie počúvania sa u účastníkov mediácie, proces “premeny obrazu nepriateľa” ako nástroj mediácie. Rozvíjanie vlastnej kapacity mediátora (cvičenie intenzity a proces oceňovania v NVC).

III. MODUL

Reflexia a prehĺbenie zručností z predchádzajúcich modulov. Využitie mediačných zručností v neformálnej mediácii, úvod do internej mediácie, potreby za nesúhlasom, práca s vnútorným konfliktom. Integrácia procesu mediácie podľa NVC, využitie mediácie a jednotlivých zručností v praxi, intenzívny nácvik mediácie v trojiciach, proces zmierovania a rekonciliácie. Rozlíšenie formálnej a neformálnej mediácie.

Školiteľka

Mgr. Ivana Horáková

Je autorizovanou trenérkou Nenásilnej komunikácie (CNVC, USA) a od r. 2018 vedie výcvik Mediácie pre život. Je aj facilitátorka tréningových skupín a seminárov, lektorka komunikačných zručností. Svoju prácu kombinuje s múdrosťou tela – uplatňuje poznatky o nervovom systéme a traume podľa Somatic Experiencing® Petera Levina (praktikantka SE podľa Petera Levina), tiež skúsenosti s focusingom a energetickým systémom tela.

Absolvovala výcvik vtelenej nenásilnej komunikácie Eurolife – Living Compassion pod vedením Roberta Gonzalese (Nemecko), ročný výcvik mediácie NVC Mediation Immersion Programme (Varšava), výcvik práce s energetickým systémom tela Training for Life (Komala Amorim a Gregor Steinmaurer, ČR), výcvik pre párových terapeutov pod vedením Terryho Reala, výcvik Meditate and Mediate s Williamom Urym a Thomasom Hüblom, domáce i medzinárodné výcvikové tréningy a skupiny. Pracuje v mediácii s pármi. Vyštudovala sociálnu a kultúrnu ekológiu na Karlovej univerzite v Prahe. Má bohaté pracovné skúsenosti na Slovensku, v Česku i v Nemecku. Online pôsobí celosvetovo

Rozsah vzdelávacieho programu:

150 hodín (100 hodín prezenčne (3 x 4 celodenné stretnutia, 3 x online konzultácie) + 22 hodín dištančne v dyádach + 18 hodín dištančné úlohy). Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Podľa § 64 ods. 2 a) môže pracovník uplatniť príplatok až po dvoch rokoch výkonu pracovnej činnosti.

Akreditácia a podmienky získania osvedčenia:

Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025.

Podmienkou na získanie osvedčenia je vypracovanie písomných úloh, absolvovanie potrebného počtu hodín praxe v dyádach a triádach medzi jednotlivými modulmi, čítanie kníh Nenásilnej komunikácie a reflektovanie videí NVC podľa inštrukcii lektora. V závere kurzu účastníci vypracujú aj písomnú spätnú väzbu. Maximálna absencia pre získanie osvedčenia je 15 %. Kurz je možné absolvovať aj bez získania Osvedčenia.

Cena vzdelávania: 1100€ (cena bez dotácie)

Aktuálna zľavnená cena: 1000€

Kurz môžete uhradiť v splátkach podľa vlastných možností. Pri každej platbe použite rovnaký variabilný symbol ako je uvedený na faktúre.

Viac info na: inklucentrum.sk/event/nenasilna-komunikacia-mediacia-pre-zivot/

« predchádzajúci príspevok
Voľné pracovné miesto - Bánovce nad Bebravou
nasledujúci príspevok »
Voľné miesto: Školská psychologička/Školský psychológ - Žilina


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!