Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v procesorientovanej psychológii

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 31. 5. 2022 do 31. 12. 2027

Miesto akcie: Bratislava


5,5 ročný výcvikový program s medzinárodnou aj národnou akreditáciou 2022-2028

Inštitút POPI-Slovensko s radosťou oznamuje, že otvára formálne štúdium - Diplomovaný výcvik v procesorientovanej psychológii (POP). Výcvik garantujú a vedú diplomovaní POP terapeuti a terapeutky, výcvikoví lektori a lektorky POPI-Slovensko a ďalší pozvaní zahraniční učitelia a učiteľky.

Ďalší beh výcviku plánujeme až na rok 2025.

Akreditácia

Výcvikový program na medzinárodnej úrovni a spĺňa kritériá IAPOP¹ na ucelené vzdelanie vedúce k medzinárodnému titulu Diplom v procesorientovanej psychológii a na národnej úrovni je akreditovaný na MZ SR cez SIVP² ako postgraduálne špecializačné štúdium psychoterapie umožňujúce získať certifikát v psychoterapii ako pracovnej činnosti aj Európsky certifikát pre psychoterapiu a zápis do Zoznamu psychoterapeutov.

Podmienky pre prijatie do výcviku

1.‌ ‌Ukončené‌ ‌vysokoškolské‌ ‌štúdium‌ ‌druhého‌ ‌stupňa‌ ‌v‌ ‌jednom‌ ‌z‌ ‌príslušných ‌ ‌odborov a splnené podmienky pre zaradenie do vzdelávania:‌ (viď vyššie a na stránke SIVP)

‌ 2.‌ ‌Možnosť‌ ‌psychoterapeutickej‌ ‌práce‌ ‌v‌ ‌priebehu‌ ‌výcviku,‌ ‌ ‌

3.‌ ‌Skúsenosť‌ ‌s‌ ‌POP‌ ‌(absolvované‌ ‌minimálne‌ ‌3‌ ‌víkendové‌ ‌semináre),‌ ‌

4.‌ ‌Úspešné‌ ‌absolvovanie‌ ‌výberového‌ ‌procesu.‌ ‌

Ciele výcviku

5,5-ročný výcvikový program ponúka príležitosť profesionálneho rastu - porozumenie filozofii a teórii procesovej práce, rozvoj zručností a postojov (metazručností) pre prácu s rôznorodými cieľovými skupinami a širokým spektrom ľudskej skúsenosti. Okrem toho poskytuje priestor aj pre intenzívnu zážitkovú cestu sebaspoznávania a osobnostného rozvoja pod vedením skúseného lektorského tímu.

Cieľová skupina

Výcvikový program je vhodný pre: pracovníkov a pracovníčky zdravotníckych odborov (psychológovia, psychiatri a ďalšie profesie), ktorí po splnení všetkých zákonných podmienok budú môcť vykonávať certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia. Tiež pre profesionálky a profesionálov v pomáhajúcich profesiách, absolventov a absolventky VŠ štúdia druhého stupňa v odboroch všeobecné lekárstvo, psychológov (ktorí nepracujú v zdravotníctve) a absolventov v odboroch sociálna práca, špeciálna pedagogika.

adrové princípy výcvikového programu

Osobnostný rast, rozvoj uvedomenia a záväzok nasledovať cestu individuácie

Výcvik vyžaduje od študenta/ky intenzívnu prácu na sebe. Osobnostný rozvoj je tiež predpokladom získania a uplatňovania zručností pre prácu s klientmi, pármi a skupinami. Študentky a študenti sa budú učiť pracovať s vyrušeniami a napätiami v sebe a druhých, vnímať vlastné limity a rozvíjať "starešinovstvo" či metapozíciu k facilitácii vnútorných a vonkajších zážitkov. Súčasťou výcviku sú individuálne terapiu, písanie študijného denníka, vnútorná práca, spolupráca s mentormi a ďalšie formy podporujúce uvedomenie a osobnostný rozvoj.

Učiaca sa komunita

Paradigma procesovej práce zahŕňa prax uvedomenia si toho, ako sú práca na sebe, vzťahy, komunita a spoločenské procesy vzájomne prepojené a ako ovplyvňujú terapeutickú či facilitačnú prax. Študentov/ky budú individuálne sprevádzať v rozvoji zručností a uvedomenia skúsení mentori/rky v rámci mentorských tímov. Zároveň budú študenti/ky pravidelne pracovať v rovesníckych "peer" skupinách, ktoré poskytnú podporu a učenie medzi seminármi a možnosť práce so vzťahmi a skupinovou dynamikou

Rozsah, štruktúra, cena a jazykové podmienky

Výcvik je rozložený do 5,5 roka a zahŕňa 740 základných výcvikových hodín skupinového vzdelávania, ktoré pozostáva z teoretického štúdia, metodológie a zážitku na sebe, skupinovej supervízie.

Jazykom vo výcviku bude slovenčina, v druhej fáze aj angličtina. Znalosť cudzích jazykov nie je podmienkou, ale je vítaná.

Výcvik je rozdelený na dve fázy. Prvá fáza výcviku (2,5 roka) obsahuje 10-15 modulov, t.j. 4- 6 moduly ročne v rozsahu 24-36 výcvikových hodín každý. Druhá fáza výcviku bude vedená aj zahraničnými seniornými učiteľmi a učiteľkami. Dôraz v tejto fáze je na práci študentiek a študentov s klientelou, supervidovaním tejto práce, intenzívnou spoluprácou v peer skupine i mentorskom tíme. Prvá fáza výcviku končí skúškami fázy I zo základných teoretických okruhov POP a reflexiou osobného a terapeutického rozvoja účastníka/účastníčky. Fáza II bude ukončená záverečnými skúškami.

Súbežne s výcvikom si frekventant individuálne zabezpečuje a absolvuje pravidelnú individuálnu cvičnú terapiu (150 hod) , individuálnu supervíziu (60-80hod), stretnutia s mentorským tímom (7x ročne min) a stretnutia v rovesníckej, tzv. "peer", skupine.

Na začiatku výcviku si študent/ka vytvára z diplomovaných terapeutov/tiek POP svoj mentorský tím, ktorý si ho/ju sprevádza výcvikom. V rámci priebežneho hodnotenia a učenia účastníci/čky vypracovávajú kazuistiky, videozáznamy práce s klientmi (najmä v druhej fáze výcviku), reflexie svojho osobného a terapeutického rozvoja, zúčastňujú sa peer študijných skupín, pracujú s odbornou literatúrou, zúčastňujú sa pravidelnej supervízie a sebaskúsenostnej terapii v predpísanom rozsahu.

V závere 5,5-ročného štúdia účastníci/čky vypracovávajú záverečnú prácu, teoretický, tvorivý alebo výskumný projekt ako príspevok k poznatkom POP založený na teoretickom rámci POP, ktorý by mal demonštrovať aplikáciu poznatkov z individuálneho aj výcvikového štúdia.

Frekventanti výcviku ako uchádzači o certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia a/alebo zápis do Zoznamu psychoterapeutov SR budú napĺňať aj ďalšie požiadavky vyplývajúce z kritérií SIVP/SPS/SKP v stanovenom rozsahu (nezabezpečuje POPI-Slovensko): prax v akreditovanom psychiatrickom zariadení; psychoterapeutická praxe, teória psychoterapie odprednášanej lektormi SIVP.

Cena výukovej hodiny modulu je 7 Eur/hodinu,

Cena terapeutickej/mentorskej/supervíznej hodiny sa pohybuje okolo 40 eur (podľa individuálnej dohody s konkrétnym terapeutom)

Medzinárodna i lokálna akreditácia

Absolventi celého výcviku získajú medzinárodne uznávaný Diplom v procesorientovanej psychológii od IAPOP (International Asociation of POP) a POPI-Slovensko. Po naplnení príslušných kritérií SIVP získajú absolventi aj certifikát v zdravotníckej pracovnej činnosti psychoterapia, oprávňujúci vykonávať špecializovanú činnosť psychoterapia (nezdravotnícke profesie budú "len" zapísané do Zoznamu psychoterapeutov SPS).

Frekventanti výcviku ako uchádzači o certifikovanú činnosť psychoterapia a/alebo zápis do Zoznamu psychoterapeutov SR absolvujú záverečnú časť skúšok za prítomnosti člena SIVP.

Výberový‌ ‌proces‌ ‌

1.krok‌ ‌-‌ ‌‌Registrácia‌ ‌‌ ‌Informáciu‌ ‌o‌ ‌tom,‌ ‌že‌ ‌chcete‌ ‌vstúpiť‌ ‌do‌ ‌výberového‌ ‌procesu‌ ‌pošlite‌ ‌‌ ‌na‌ ‌ ‌slavka.takacova@gmail.com‌ ‌

2.krok‌ ‌-‌ ‌‌Práca‌ ‌na‌ ‌iniciačnom‌ ‌sne‌ ‌s‌ ‌vybraným‌ ‌terapeutom/terapeutkou‌ ‌-‌ ‌minimálne‌ ‌2‌ ‌stretnutia.‌ ‌Uchádzač/ka‌ ‌si‌ ‌ich‌ ‌zabezpečí‌ ‌samostatne‌ ‌u‌ ‌lektorov,‌ ‌lektoriek‌ ‌výcviku,‌ ‌ktorých‌ ‌nájde‌ ‌na‌ ‌webstránke‌ ‌inštitútu.‌ ‌Nálsedne‌ ‌vypracuje‌ ‌esej,‌ ‌ktorá‌ ‌je‌ ‌súčasťou‌ ‌oficiálnej‌ ‌prihlášky.‌ ‌(Bližšie‌ ‌informácie‌ ‌nájdete‌ ‌v‌ ‌prílohe/dokumente‌ ‌Iniciačný‌ ‌sen.)‌ ‌

3.krok‌ ‌‌-‌ ‌‌Oficiálnu‌ ‌prihlášku‌ ‌do‌ ‌výcviku‌ ‌zašlite‌ ‌v‌ ‌elektronickej‌ ‌forme‌ ‌na‌ ‌adresu‌ ‌sarah.kasak‌@gmail.com‌ ‌do‌ ‌ ‌31.5.2022 .‌ ‌

Táto‌ ‌‌musí‌ ‌obsahovať‌:‌ ‌

‌a.Osobný‌ ‌životopis‌ ‌v‌ ‌rozsahu‌ ‌max.3-5‌ ‌strán‌ ‌písaný‌ ‌na‌ ‌PC‌ ‌(popíšte‌ ‌svoj‌ ‌osobný‌ ‌príbeh,‌ ‌pričom‌ ‌zahrňte‌ ‌pre‌ ‌vás‌ ‌významné‌ ‌udalosti‌ ‌v‌ ‌živote,‌ ‌

vrátane‌ ‌najsilnejších‌ ‌psychologických‌ ‌či‌ ‌emočných‌ ‌kríz,‌ ‌ako‌ ‌ste‌ ‌s‌ ‌nimi‌ ‌zaobchádzali‌ ‌a‌ ‌čo‌ ‌ste‌ ‌sa‌ ‌z‌ ‌nich‌ ‌naučili‌ ‌

b.Profesionálny‌ ‌životopis‌ ‌v‌ ‌rozsahu‌ ‌1,‌ ‌max.‌ ‌2‌ ‌strany‌ ‌písaný‌ ‌na‌ ‌PC‌ ‌(popíšte‌ ‌aj‌ ‌prípadné‌ ‌už‌ ‌absolvované‌ ‌semináre‌ ‌či‌ ‌vzdelávanie‌ ‌v‌ ‌POP).‌ ‌

c.Krátka‌ ‌motivačná‌ ‌esej‌ ‌k‌ ‌výcviku‌ ‌vychádzajúca‌ ‌z‌ ‌individuálnej‌ ‌práce‌ ‌s‌ ‌výcvikovým/ou‌ ‌POP‌ ‌terapeutom/kou‌ ‌na‌ ‌Iniciačnom‌ ‌sne.‌ ‌

d.Kópia‌ ‌diplomu‌ ‌o‌ ‌absolvovaní‌ ‌najvyššie‌ ‌dosiahnutého‌ ‌vzdelania‌ ‌a‌ ‌kópie‌ ‌potvrdení‌ ‌o‌ ‌absolvovaní‌ ‌minimálne‌ ‌troch‌ ‌seminárov‌ ‌v‌ ‌POP‌ ‌(z‌ toho‌ ‌aspoň‌ ‌jeden‌ ‌s‌ ‌lektorkami,‌ ‌lektormi‌ ‌budúceho‌ ‌výcviku)‌ ‌

e.Podpísaný‌ ‌súhlas‌ ‌so‌ ‌spracovaním‌ ‌osobných‌ ‌údajov‌ ‌(kópiu‌ ‌nájdete‌ ‌na‌ ‌našej‌ ‌webstránke)‌ ‌

4.‌‌krok‌ ‌-‌ ‌‌Osobné‌ ‌výberové‌ ‌stretnutie‌ ‌s‌ ‌dvomi‌ ‌lektorkami‌ ‌výcviku.‌ ‌Výberové‌ ‌pohovory‌ ‌budú‌ ‌prebiehať‌ ‌‌v‌ ‌druhej‌ ‌polovici‌ ‌mája ‌2022.‌ ‌

Poplatok‌ ‌za‌ ‌výberový‌ ‌pohovor‌ ‌je‌ ‌60€.‌ ‌ ‌

5.‌‌krok‌‌ ‌-‌ ‌‌Zverejnenie‌ ‌výsledkov‌‌ ‌prijímacieho‌ ‌procesu‌ ‌jednotlivým‌ ‌záujemcom/-kýň‌.

Oficiálne‌ ‌prihlášky‌‌ ‌‌do‌ ‌výcviku‌ ‌s‌ ‌priloženými‌ ‌dokumentmi‌ ‌zasielajte‌ ‌‌najneskôr‌ do‌ 31.5.2022 v‌ ‌‌elektronickej‌ ‌forme‌ ‌Sarah‌ ‌Kašákovej‌ ‌ ‌na‌ ‌adresu:‌ ‌sarah.kasak‌@gmail.com‌ ‌

Kontaktná‌ ‌osoba‌ ‌: Váš‌ ‌predbežný‌ ‌záujem‌ ‌ako‌ ‌aj‌ ‌vaše‌ ‌otázky‌ ‌adresujte‌ ‌‌Slávke‌ ‌Takáčovej‌‌ ‌na‌ ‌email:‌slavka.takacova@gmail.com‌ ‌

Tešíme sa na Vás!

« predchádzajúci príspevok
Úvodní víkend body-psychoterapie
nasledujúci príspevok »
VÝCVIK V TERAPII ZAMERANEJ NA EMÓCIE PRE PÁRY s Dr. Serine Warwar


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!