Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 19. 5. 2023 do 19. 5. 2023

Miesto akcie: Bratislava


V arteterapii sa vužívajú rôzne výtvarné médiá ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu neverbálnym spôsobom. Vďaka tomu sa môžeme priblížiť aj k takým emocionálnym zážitkom a obsahom, ktoré sú pre nás skryté, nezrozumiteľné, pôsobia stresujúco alebo vyčerpávajúco.

Pre tých, čo nevedia priamo vyjadriť svoje pocity, nevedia ich opísať, pomenovať a preto majú ťažkosti ich spracovať môže byť vyjadrenie pomocou kresby oslobodzujúce a uvoľňujúce.

V rámci kurzu budú zážitkovou formou predstavené rôzne arteterapeutické aktivity zamerané na porozumenie základným emóciám – ako ich vnímame, prežívame, vyjadrujeme...

Teoretická časť

- Vymedzenie arteterapie (arteterapia, artefiletika, arte psychoterapia)

- Formy arteterapie (individuálna, párová, skupinová; produktívna, receptívna; spontánna, tematická tvorba)

- Možnosti využitia arteterapie v emocionálnej oblasti

Zážitková časť

• Výtvarné spracovanie rôznych emócií

• Emócie vo farbách a tvaroch

Aktivity začínajú zadaním témy a po dostatočnom čase na tvorivý proces nasleduje reflexia k vytvoreným dielam. Výsledné diela nehodnotíme z estetického hľadiska, ale dôležité je ako tvoríme, čo pri tom prežívame a ako sa to dotýka nášho života.

Získate

- lepšie porozumenie vlastným emóciám cez zážitok na sebe - a tým aj porozumenie pre klientov a klientky

- skúsenosť s arteterapeutickými technikami a arteterapeutickým procesom v skupine, ktoré budete môcť využiť vo svojej praxi

- osvedčenie o účasti

Termín

19.5.2023 (piatok)

9,00 – 16,30 hod. s prestávkou na obed

Miesto konania

Bratislava

Psychologické a terapeutické centrum Sunrise, Župné nám. 9

Cena

65 Eur

- v cene je výtvarný materiál a pitný režim

Lektorka

Mgr. Katarína Mihinová - poradenská psychologička, arteterapeutka, lektorka. Pôsobila vo VÚDPaP ako lektorka sociálno-psychologického výcviku a kariérnej výchovy a poradenstva.

Arteterapii sa venuje v rámci združenia Artea od r. 2012 – lektorsky vedie vzdelávacie akcie, workshopy, sebaskúsenostné skupiny rôzneho zamerania pre dospelých (napr. vzťahy, emócie, riešenie problémov, zdroje z detstva). V rámci arteterapeutických projektov spolupracovala s Mestskou knižnicou Bratislava a Galériou mesta Bratislava.

Z oblasti arteterapie absolvovala Foundation in Art Therapy Course organizovaný Britskou arteterapeutickou asociáciou v Londýne. Má ukončený výcvik v Symbol terapii, absolvovala semináre KIP a Dlhodobý kurz muzikoterapie. Absolvovala Systematické kurzy arteterapie u p. Novákovej a v spoločnosti Artter, rôzne krátkodobé arteteterapeutické semináre.

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre svoju prácu alebo osobnostný rast.

Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Kontakt

Katarína Mihinová

katkaprobstova@gmail.com, tel: 0910 922 282

« predchádzajúci príspevok
Metodika Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti, správania
nasledujúci príspevok »
ÚZKOSŤ. Psychodynamický pohľad na jej fenomenológiu, funkciu, prejavy neurobiologické súvislosti...


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!