Aplikácie EEG-biofeedbacku

Ľahká mozgová dysfunkcia - ĽMD

Porucha pozornosti a hyperaktivita - ADHD, ADD

Deti trpiace touto poruchou sa vyznačujú krátkodobou alebo kolísavou pozornosťou, majú sklon k výbuchom zlosti, sú impulzívne, roztržité, hyperaktívne. Dôsledkom je zlyhávanie nielen v škole, aj v sociálnych vzťahoch. Dieťa zažíva neúspech bez ohľadu na svoje snaženie, čím sa znižuje jeho sebavedomie a dôvera vo vlastné schopnosti.

biofeedback

U 70% detí pretrvávajú prejavy ĽMD až do dospelosti v podobe pracovného aj rodinného zlyhávania, častejších dopravných nehodách, sklonoch ku kriminálnemu správaniu atď.


Preto je včasná diagnostika a liečba veľmi dôležitá. Zložitosť poruchy si vyžaduje pri liečbe využívanie viacerých možností. Popri psychoterapii a farmakoterapii je veľmi efektívnou metóda EEG-biofeedback. (efektivita cca 85%)


EEG-biofeedback napomáha:

 • zlepšiť koncentráciu
 • zmierniť hyperaktivitu
 • zmierniť motorický nekľud
 • zlepšiť zvládanie impulzivity
 • znížiť vnútorné napätie

  Už po 20-tich tréningových sedeniach dochádza k výraznému zlepšeniu predovšetkým prejavov hyperaktivity. Dieťa je kľudnejšie, uvoľnenejšie. Postupne sa dostaví aj zlepšenie koncentrácie a následne školského prospechu. Zažívanie úspechu v hre a následne v škole pozitívne vplýva aj na sebavedomie dieťaťa.

  Špecifické poruchy učenia

  Pomocou metódy EEG-biofeedback sa zlepší funkcia oboch hemisfér, čo je základným predpokladom úspešného osvojenia si čítania a písania. Priebeh mozgových vĺn sa normalizuje a tak dochádza k výraznému ústupu poruchy. Zatiaľ, čo reedukačné metódy naprávajú manifestné príznaky porúch učenia, EEG-biofeedback je zameraný na primárne príčiny - priamou cestou pôsobí na stav mozgu.

  EEG-biofeedback napomáha zlepšiť:

  • porozumenie textu, dekódovanie slov
  • matematické schopnosti
  • priestorovú predstavivosť
  • koordináciu
  • grafomotoriku
  • koncentráciu pozornosti
  • vytrvalosť v činnosti
  • psychickú odolnosť

  K viditeľnému zlepšeniu kognitívnych schopností, písania a kreslenia dochádza po 20. sedeniach.

  Prevencia porúch učenia

  Ak do školy nastúpi nezrelé dieťa, vystavuje sa dlhodobej stresovej situácii. Požiadavky, na ktoré nestačí vedú k preťažovaniu, zvýšenej únave, vyčerpaniu, chorobe.

  EEG-biofeedback podporuje a urýchľuje procesy zretia CNS. Tréning pomocou tejto metódy podporuje dozrievanie jednotlivých funkcií a tým znižuje riziko vzniku porúch učenia.

  Preventívny tréning by mal prebehnúť v predškolskom veku, najlepšie okolo piateho roku dieťaťa.

  Prevencia chráni dieťa, rodiča i učiteľa.


  Ďalšie informácie o využití EEG biofeedbacku u detí s poruchami učenia a ĽMD nájdete:
  • na stránke www.biofeedback.cz
  • Faber, J., Pilařová, M., Vučková, Z.: Využití metody EEG-bio-feedback training (EBFT) ve školním poradentsví. Pedagogika roč. LI, 2001.
  • Ptáček, R., Tyl, J., Sedláková, V.: EEG-biofeedback - nová možnost v nápravě SPU. Specifické poruchy učení a chování, Sborník 1997-98, s. 88-96.

  Poruchy spánku

  Spánok je dobou údržby a opráv nervových bunečných sietí užívaných pre pamäť, riešenie problémov a učenie.

  Nedostatočný alebo nekvalitný spánok má za následok únavu, zmeny nálady, zhoršenie kognitívnych funkcií, stres a taktiež urýchľuje proces starnutia.

  EEG-biofeedback je efektívnou metódou pri náprave nasledovných porúch spánku:

  • ťažkosti so zaspávaním
  • časté prebúdzanie
  • nekľudný spánok
  • včasné prebúdzanie
  • nedostatočná hĺbka spánku
  • nadmerná ospalosť
  • nočné desy
  • nočné pomočovanie

  K viditeľnému zlepšeniu dochádza po 20. sedeniach pri ľahších poruchách aj skôr.

  Kondičný tréning / Profesijný tréning

  Kondičný a profesijný tréning je určený pre tých, čo si chcú precvičiť alebo zlepšiť svoje schopnosti v mentálnej oblasti. Je vhodný pre profesie vyžadujúce si plné nasadenie, rýchlosť a bezchybné výkony ako sú napr. vedúci pracovníci, inžinieri, chirurgovia, radaroví operátori, vodiči, zamestnanci bánk či kasín. Tréning môžu využiť aj športovci, u ktorých záleží na sústredení a presnosti, napr. strelci, golfisti, automobiloví pretekári.

  EEG-biofeedback ponúka tréning na zvýšenie výkonnostného potenciálu v nasledovných oblastiach:

  • posilnenie vnútorného kľudu
  • zlepšenie intuície
  • zvýšenie koncentrácie
  • rozvíjanie vnútorného zmyslu pre kontrolu
  • zlepšenie pohotovosti
  • zníženie reakčného času
  • zníženie chybovosti
  • zvýšenie presnosti a rýchlosti spracovania informácií
  • prevencia chronického únavového syndrómu
  alfa tréning

  Je vhodný pre profesie vyžadujúce si vysokú mieru kreativity a hľadania netradičných riešení problémov. - prevencia syndrómu vyhorenia

  Nápravný tréning

  • poruchy spánku (10-20 sedení)
  • problémy so zaspávaním, nespavosť, nočné desy (10-20 sedení)
  • bolesti hlavy (10-20 sedení)
  • migrény (20-30 sedení)
  • porucha pozornosti a hyperaktivita - ľahká mozgová dysfunkcia (ADHD, ADD) (40 sedení)
  • poruchy učenia (40 sedení)
  • poruchy reči
  • ľahká mozgová dysfunkcia s poruchami učenia (60 sedení)
  • epilepsia (40-80 sedení)
  • premenštruačný syndróm (30 sedení)
  • problémy menopauzy (30 sedení)
  • depresia (30-60 sedení)
  • tiky (20-40 sedení)
  • prevencia porúch učenia u detí MŠ (40 sedení)

  Kondičný tréning

  • psycho-fitness pre duševne pracujúcich profesionálov (10 sedení)
  • príprava na skúšky, prijímačky a pod. (10 sedení)
  • posilnenie imunitného systému (10 sedení)

  Profesijný tréning

  • manažéri (20 sedení)
  • vodiči (20 sedení)
  • športovci - streľba, golf (20 sedení)