Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí - ONLINE

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 14. 2. 2023 do 15. 2. 2023

Miesto akcie: Online cez Zoom


Anotácia: Mnohí učitelia venovali veľa času úvahám, ako pracovať s deťmi, ktoré v dôsledku narušenia svojho emocionálneho vývinu vykazujú závažné poruchy správania. Tieto deti nie sú schopné vyhovieť všetkým nárokom, ktoré so sebou školská dochádzka prináša. Rovnako nie sú schopné podriadiť sa školskému poriadku a pravidlám. Odmietajú podriadiť sa pravidlám školy, aj pravidlám spoločnosti, v ktorej žijú. Ich nezáujem a pokrivený pohľad na svet im nedovoľuje zapojiť sa do vyučovania a vyťažiť z nej niečo užitočné pre svoj osobný rast. Cieľom vzdelávania je uľahčiť pedagogickým a odborným zamestnancom orientáciu v problematike detí a poskytnúť im vhodné stratégie pri práci s týmito deťmi, ktoré sú realizovateľné v našich podmienkach.

Počas vzdelávania sa budeme venovať napr. týmto témam: disociácia/odpojené dieťa; krádeže, klamstvá, podvádzanie; hypochondrické prejavy; neplnenie povinnosti, neporiadok; problémy s hranicami a autoritou; nerozlíšená náklonnosť k cudzím ľuďom a rodičom; problémy s učením, poruchy pozornosti; sebapoškodzovanie; agresívne správanie; problémy s vrstovníkmi; neprimerané sexuálne správanie…

Seminár bude zameraný na tieto témy:

Získanie najnovších poznatkov z neurobiológie, psychológie, sociológie a pedagogiky v oblasti problémového správania detí v školskom prostredí;

porozumenie prejavom jednotlivých vzorcov správania;

prehľad v psychopatológii skupinového a rovesníckeho attachmentu a možnosti intervencie;

osvojenie vhodných stratégií pri riešení problémových situácií;

zvýšenie kompetencie pedagogického a odborného zamestnanca pri práci s deťmi s problematickým správaním;

Čím môže učiteľ/vychovávateľ situáciu skomplikovať?

rola školského psychológa, rola asistenta učiteľa.

Ak máte otázky, môžete nás kontaktovať na rodinnaterapia@gmail.com, alebo 0918 933 727.

www.rodinnaterapia.sk/seminare/dieta-s-problemovym-spravanim-v-skolskom-prostredi/

« predchádzajúci príspevok
INTENZÍVNY KURZ PRÁCE S TERAPEUTICKÝMI KARTAMI_nový termín
nasledujúci príspevok »
Dieťa a rodina v rozvode


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!