bez názvu

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 11. 4. 2019 do 11. 4. 2019

Miesto akcie: Bratislava


Aktualizačné kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. (vzdelávací program podľa § 42 Zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválený MŠ SR, číslo rozhodnutia o akreditácii 1786/2018 – KV).

Počet pridelených kreditov: 14

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

Forma kontinuálneho vzdelávania: 60 hodín – z toho 48 prezenčne, 12 hodín dištančnou formou

___________________________________________________________________________

 

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom. Umenie má silný výchovný potenciál, ktorý je v našom školstve málo využívaný. Artefiletický prístup stavia na zážitkovom poznávaní a umožňuje rozvoj emocionálnej, sociálnej a tvorivej stránky osobnosti.

 

Artefiletika je jednou z možností, ktorej podstata predurčuje k rozvíjaniu tvorivosti a stimulácií emocionálno-sociálnej stránky detí. Potenciál výtvarnej aktivity umožňuje, že sa v súčasnosti výrazne rozvíjajú nové metódy práce s výtvarným artefaktom, ktoré zasahujú hlbšie do osobnosti dieťaťa a umožňujú efektívne rozvíjanie viacerých kompetencií.

 

Obsahové zameranie vzdelávania:

 

• Úvod do vzdelávania, vymedzenie pojmu artefiletika, možnosti a ciele artefiletiky;

  Špecifiká artefiletiky. Artefiletika ako spôsob sebavyjadrenia a sebarealizácie;

  Detská kresba v artefiletike, fázy vývinu detskej kresby;

  Práca s detskou artefiletickou skupinou v inštitucionalizovanom prostredí;

  Artefiletika ako prevencia rizikového správania a sociálno – patologických javov;

  Artefiletika ako spôsob rozvoja prosociálnych kompetencií

 

Cieľová skupina:

Kategória:         

Učiteľ, vychovávateľ, odborný zamestnanec;

 

Podkategória:  

Učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, asistent učiteľa, vychovávateľ, asistent vychovávateľa, psychológ, školský psychológ, školský logopéd, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg;

 

Kariérový stupeň pedagogického zamestnanca:            

-      začínajúci pedagogický zamestnanec,

-      samostatný pedagogický zamestnanec,

-      samostatný odborný zamestnanec

-      pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,

-      pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.

Kedy: 11. – 12. 4. 2019

6. – 7. 6. 2019

20. - 21. 9. 2019

Kde: Hattalova 12/A, Bratislava

 

Účastnícky poplatok:   339,- € (možnosť rozdeliť na tri splátky po 113,-€)

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby sa dala platba identifikovať, do poznámky uveďte svoje meno. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Prihláška: k dispozícií na www.nervuska-arte.sk. Vyplnenú a vytlačenú prihlášku odoslať na adresu: Nervuška – ARTE o.z., Jurigovo námestie 5, 84104 Bratislava

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 31.3. 2019.

Počet účastníkov – max. 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

 S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na:

Mgr. Broňu Pleškovú, mail: nervuska@gmail.com

www.nervuska-arte.sk

« predchádzajúci príspevok
Externship v EFT (Emotionally Focused Therapy) v párovej terapii
nasledujúci príspevok »
HĽADÁM PRÁCU ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA ŽILINSKÝ KRAJ


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!