Články

Najnavštevovanejšie články | Najnovšie články
Najnovšie články - 313 príspevkov

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 [ > ]

VÝSKUM PROSTREDNÍCTVOM MEDIÁTORA A MODERÁTORA

Články

   Výskum prostredníctvom mediátora a moderátora Mgr. Lucia Foglová   Abstrakt: Príspevok je teoretického charakteru. Rozoberáme v ňom modely vzťahu (mediátora), alebo vplyvu (moderátora) v pedagogicko-psychologickom výskume. Ponúka teoretické východiská premietnuté do modelov, ktoré popisujú kde sa zadáva premenná, kde výsledok a popisujú vzájomné kauzálne ...

# zobrazení: 1945

Subjektívna pohoda žiakov vo vzťahu k školskej úspešnosti žiakov gymnázií

Články

Mgr. Foglová Lucia, PaedDr. Robert Tomšik Abstrakt: Príspevok sa zameriava na intrapsychický konštrukt subjektívnej pohody vo vzťahu k školskej úspešnosti študentov, ktorá je vyjadrená priemerom známok na koncoročnom hodnotení (vysvedčení; GPA). Príspevok je konštruovaný do úvodného teoretického náhľadu subjektívnej pohody z pohľadu viacerých zahraničných odborníkov pričom východiskom je ...

# zobrazení: 1977

Sebaúčinnosť adolescentov ako prediktor školskej úspešnosti

Články

Lucia Foglová, Robert Tomšik Abstrakt: Príspevok sa zameriava na konštrukt sebaúčinnosti s akcentom na akademickú sebaúčinnosť, keďže výskumná časť je zameraná na študentov gymnázií konkrétne druhého ročníka v rámci Slovenskej republiky. Príspevok je konštruovaný do úvodného teoretickým náhľadu sebaúčinnosti z pohľadu viacerých zahraničných odborníkov pričom východiskom je ...

# zobrazení: 2594

Pracovné miesto ponúkame: Dss-MOST hľadá novú/vého kolegyňu/gu na pozíciu vedúca/ci prevádzky v zar

Články

  Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. hľadá novú/vého kolegyňu/gu na pozíciu vedúca/ci  prevádzky v zariadení rehabilitačného strediska a podporovaného bývania pre ľudí s duševnými poruchami.       Stručná charakteristika organizácie   Dss-MOST, nezisková organizácia poskytuje sociálne a psychologické služby dospelým ľuďom s duševnými ...

# zobrazení: 2078

Arteterapia na základnej škole

Články

Artea na ďalšej základnej škole!   Naše skúsenosti s vedením arteterapie na základných školách sa rozrástli o ďalšiu ZŠ v Bratislave. OZ Artea pripravila projekt pre ZŠ Dubová v Bratislave, ktorý finančne podporila Nadácia VÚB. Na základnej škole Dubová od septembra 2016 vedieme zážitkovú výtvarnú výchovu pre tretiakov, kde pracujeme s celou triedou. Na hodinách ...

# zobrazení: 2200

Terapeut nablízku, alebo ako rýchlo vyriešiť "problém" so psychikou

Články

Niekde som počul, alebo čítal, že problém je len skrytý dar od Boha na získanie oveľa krajšej a lepšej situácie, pozície v živote. Áno veľmi často poniektorý prikladajú problémom až príliš veľkú pozornosť. No a čomu sa prikladá veľká pozornosť to vo väčšine prípadov rastie a rastie, až kým to neprerastie ako sa hovorí cez hlavu. Už sme dávno zabudli všímať si tzv. znamenia od života, ktoré nám ...

# zobrazení: 2614

Súčasné ponímanie odmeny a trestu vo výchove a vzdelávaní

Články

Odmenu chápeme ako tradičný prostriedok na stimuláciu. Jej uplatnenie vo výučbe má významné pedagogické účinky. Príliš veľa odmeny ľahko devalvuje jej účinok, formálne vypovedaná a nezaslúžená odmena môže spôsobiť nežiaduce účinky. Keď hovoríme o pochvale,  musíme poznamenať, že jej účinky nie sú rovnaké pre všetkých žiakov. Pravdou  je, že stále používaná odmena má väčší vplyv na ...

# zobrazení: 3500

Kto dosiahne úspech v kariére?

Články

Interné determinanty kariérového úspechu   Prečo je niekto v práci a kariére úspešný a iný nie? Prečo niektorí jednotlivci dosiahnu kariérový úspech významne skôr ako ostatní? Čo súvisí s úspechom v kariére? Je možné to u potenciálnych budúcich úspešných pracovníkov identifikovať, rozvíjať a tým prispieť k ich budúcemu kariérovému úspechu? Toto sú ...

# zobrazení: 3821

Tvorba dotazníka na meranie preferencie rozhodovacích štýlov

Články

Predbežná správa o dôvodoch a vývoji nového dotazníka pre posúdenie preferencií v rozhodovaní.       Spôsob rozhodovania sa, preferencie rozhodovacích štýlov, či individuálne rozdiely v tejto preferencii sú stredom záujmu mnohých výskumníkov už niekoľko desaťročí. Výskumníci pracujú s rôznymi prístupmi ku kategorizácii rozhodovacích štýlov. Jednotlivé kategórie ...

# zobrazení: 2384

Minimálně dvě třetiny z nás se setkala se sebepoškozováním v okolí

Michal Urbánek
Kedy: od 25. 5. 2016 do 31. 7. 2016
Články

Vytvořil jsem dotazník na téma SEBEPOŠKOZOVÁNÍ a dosavadní průběh vykazuje velmi znepokojující výsledky.Při nejmenším dvě třetiny lidí se setkala v okolí se sebepoškozováním.Je to problém dnešní mládeže, ale i starších generací.Proto je potřeba pořádat více akcí na téma PREVENCE PROTI SEBEPOŠKOZOVÁNÍ.Každý řeší jen drogy, alkohol a závislosti na eletrotechnice, ovšem já osobně vidím velký problém ...

# zobrazení: 2364

Online poradňa Ligy za duševné zdravie

Články

Ak vás trápia problémy rodinné, citové, rodičovské, duševné, sociálne či s tým súvisiace právne, môžete napísať odborníkom z Ligy za duševné zdravie a anonymne dostanete presnú a vysoko odbornú odpoveď na vaše konkrétne ...

# zobrazení: 2069

Arteterapeutický čitateľský program na rozvoj osobných a sociálnych kompetencií u detí

Články

Občianske združenie Artea zrealizovalo na jeseň 2015 Arteterapeutický čitateľský program na rozvoj osobných a sociálnych kompetencií. Program pripravili a realizovali arteterapeutky a psychologičky Mgr. Katarína Mihinová a Mgr. Ivona Rankovová, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s vedením arteterapeutických skupín a programov pre deti s poruchami učenia, nevidiacich ...

# zobrazení: 1989

Arteterapia v školskom prostredí

Články

OZ Artea v spolupráci so základnou školou v Bratislave a vďaka finančnej pomoci Nadácie VÚB rozbehla ďalší arteterapeutický projekt. Ide o 14 týždňový program  skupinovej arteterapie zameraný na prácu s emóciami a zlepšenie rovesníckych vzťahov. Arteterapeutické skupiny sú vedené arteterapeutkou Mgr. Zuzanou Krnáčovou, MA a školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Annou ...

# zobrazení: 2016

Prečo partnerské vzťahy nefungujú?

Články

Určite ste už videli, alebo zažili taktiky ovplyvňovania a manipulácie v partnerských vzťahoch. Ak nastupuje manipulačná komunikácia, znamená to, že ten čo ju používa sa dostal na limity svojho prejavu. Snaží sa meniť okolnosti vo vzťahu, ale žiaľ nepozná príčiny vzniku týchto okolností, tak ako nepozná príčiny vzniku okolností aké by si prial. Potom je nútený vo svojej bezradnosti ...

# zobrazení: 11406

II. Medzinárodná arteterapeutická konferencia

Články

II. medzinárodná arteterapeutická konferencia   OZ ARTEA a Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave spoluorganizovali v dňoch 11. - 12. septembra 2015 už druhý ročník dvojdennej medzinárodnej arteterapeutickej konferencie s podtitulom Skupinová arteterapia v pedagogicko-psychologickom poradenstve a prevencii. Prednáškovú ...

# zobrazení: 1723

Otázka o sekularizácii a náboženskej viere z pohľadu behavioristu.

Články

Máme tento výrok :             „Rozhodol som sa, že každú párnu stotinu svojho života budem veriaci a každú nepárnu budem neveriaci. Svoje párne stotiny života rozdelím na tri časti medzi vierou v kresťanského, moslimského a judaistického Boha“. Čo vlastne vypovedá tento výrok. Ak teda vôbec o niečom ...

# zobrazení: 2010

Smútenie detí

Články

Smútenie detí   Keď dieťa zažije stratu Všetci sa snažíme uchrániť deti pred tragédiami života. Robíme to inštinktívne, možno tušíme, že deti nemajú rovnaké zdroje ako my, pomocou ktorých sa s ranami osudu vyrovnávajú. A naozaj, ich vnútorné zdroje sú iné. Možno si myslíme, že tomu nemôžu porozumieť. Ale situácia pre ne nie je o nič menej reálna alebo bolestivá. Ani ...

# zobrazení: 2208

Psychometrické vlastnosti slovenskej verzie Dotazníka všeobecných rozhodovacích štýlov - GDMS

Články

   1.        Teoretické východiská         Jednotlivci majú tendenciu riešiť rozdielne problémy podobným spôsobom (Dane, Pratt, 2009, Scott, Bruce, 1995). Táto tendencia, obyčajne označovaná ako rozhodovacie štýly (Scott, Bruce, 1995), predstavuje individuálne rozdiely, ktorými sa jednotlivci líšia. ...

# zobrazení: 3128

MOLEKULÁRNA PSYCHOLÓGA - BIOLOGICKÁ DIFERENCIA V STRESE ADOLESCENTOV VZHĽADOM NA ROD

Články

Tomšik, R. – Bovdiš, I. 1 PSYCHOLOGICKÉ POZADIE 1.2 STRES Křivohlavý (1994) definoval stres ako reakciu organizmu na určitú vonkajšiu alebo vnútornú záťaž. Slovo „stres“ pochádza z anglického „stress“ a vzniklo z latinského slovesa „stringo, stringere, strinxi, strictum“, čo znamená „uťahovať, sťahovať, zadrhovať“. Takže výrok ...

# zobrazení: 2731

Zmeňme svet za sedem dní - Letný tábor pre deti a adolescentov po strate blízkeho

Články

  Letný tábor pre deto a mladých (7-18 ročných) po strate blízkeho príbuzného. Organizuje PLAMIENOK n.o.     Pripravujeme letný tábor pre deti a mladých vo veku 7 - 18 rokov, ktorí prišli o svojho blízkeho príbuzného (brata, sestru, mamu, otca, starého rodiča, iného príbuzného) či už kvôli chorobe, autonehode alebo z iných dôvodov.     "Zmeňme svet za sedem ...

# zobrazení: 1925

[ < ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16 [ > ]